Meclis Gündemi

01.02.2016 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2905
27-01-2016

27.01.2016
    

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
   

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.02.2016 Pazartesi günü Saat 16.30 da Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
    Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı

G    Ü    N    D    E    M    :

1.    2016 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    Zabıta Müdürlüğünce yapılmakta olan Muhtaç Asker Ailelerine Yardım yapılması ödeme işlemlerini, 2016 yılından itibaren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yürüteceğinden,  054751 ödenek kalemindeki Muhtaç Asker Ailelerine Yardım ödeneğinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden Zabıta Müdürlüğünden alınıp, Sosyal Yardım işleri Müdürlüğüne aktarılması konusunun görüşülmesi.
3.    İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2750 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.    İlimiz, mücavir alan sınırları içerisinde yer alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan, Bölme, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç Köylerinde yaklaşık 1200 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.    İmar Uygulama Bürosunun; “Atatürk Mahallesi 22. Bölge olarak imar uygulaması yapılan 29M-Ia ve 29L-IIb imar paftalarına giren sınırları gösterilen bölge Manisa İdare Mahkemesinin 2009/1606 esas ve 2010/1281 sayılı kararı ile 22. Bölge uygulaması iptal edilmiş, Danıştay 6.Dairesinin 2010/11992 Esas No ve 2014/1582 Karar No ile onanmıştır. Fatih Mahallesi 44. Bölge olarak imar uygulaması yapılan 29M-IVc, 29M-IVd, 28M-Ia, 28M-Ia, 28M-Ib, 28M-Ic, 28M-Ic, 28M-Id ve 28M-IId paftalarına giren ve sınırları gösterilen bölge Manisa İdare Mahkemesinin 2009/209 Esas 2010/1229 Karar No ile 44. Bölge uygulaması iptal edilmiş Danıştay 2010/11788 Esas 2014/2190 Karar No ile onanmıştır.” denildiği, imar uygulaması iptal edilen alanlarda revizyon ve plan tadilatları yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.    İmar Uygulama Bürosunun; Uşak Hava Limanı Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu özel güvenlik bölgesi sınırı ve güvenlik bölgesi sınırlarının koordinatlarına ulaşıldığından ve bu bölgede imar uygulaması yapıldığında imar paftalarında hatalar belirlendiğinden bahsedilmiştir. Bu sebeple alandaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının gözden geçirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.    Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün; “2863 sayılı Kanunun 08.10.2013 tarihli 6498 sayılı kanun ile değişik 7.maddesi hükmü ile “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. Maddesi gereğince; Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 656 ada, 6 parselde yer alan cami için “tapu kütüğünün beyanlar hanesine tescil kaydı konulması ve koruma grubunun tapuya işlenmesi” gerekmektedir.” denildiği, söz konusu caminin imar planına tescilli bina olarak işaretlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.    Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Uşak İl İşletme Müdürlüğünün; 2015-2016 yılı yatırım programı kapsamında, şehir merkezinde kaliteli ve kesintisiz enerji sağlayabilmek için yazıları ekindeki plan değişikliği taslaklarında görülen trafo alanlarının imar planına işlenmesi yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
9.    Yücel SAVRAN’ın İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi 317 ada 21 numaralı parselin fonksiyonunun yurt alanı olarak değiştirilip kat yüksekliğinin 4 olarak belirlenmesinin revizyon kapsamında değerlendirilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.    Öztan Sağlık Hastanesi Tarım ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. adına Arzu AKIN’ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 983 ada, 716 numaralı parselde plan değişikliği yaptırmak yönünde hazırlatmış oldukları imar planı değişikliği taslaklarının görüşülerek karara bağlanması.
11.    Uşak  Belediyesi ile Türkiye Otomobil  Sporları  Federasyonunun ortak proje kapsamında, Dikilitaş mahallesi 2956 ada, 1 parsel üzerinde imar planında park alanı olan taşınmazda, ortaklaşa yürütülecek proje için Belediye Başkanına yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.    İlimiz Muharremşah Köyü  236 ada 6-7-8-9-10-11-12-13-16-17-18-19-28-38-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73 numaralı parsellerde kayıtlı yaklaşık 113,6 ha alanda yapılması planlanan küçük sanayi alanı ile ilgili resmi kurumlarla ve  kooperatiflerle ilgili yazışma yapmaya, protokol imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.    Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde imar uygulamaları sırasıyla 3194 sayılı İmar Kanunu, Uşak Uygulama İmar Planı ve Plan Notları, başta Belediyeler Tip İmar Yönetmelikleri ve diğer yönetmelikler çerçevesinde yapılmaktadır. Bu çerçevede, 02/09/2005 tarih ve 239 sayılı Belediye Meclis Kararıyla imar planında kitle çözümü yapılmış olan ekli paftadaki alan içindeki parsellerde, kitle ölçüleri plan üzerinde belirlenmiş olmasına rağmen açık / kapalı çıkmaların bu ölçüler haricinde ya da dahilinde çözülerek uygulandığı farklı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Uygulama yapılacak boş ya da yıkılıp yeniden yapılacak parsellerde, planda belirlenen kitle ölçüleri dahilinde mi ya da haricinde mi açık / kapalı çıkma yapılacağı konusundaki çelişki ve tereddütlerin giderilmesi ve uygulamadaki kararlılığın sağlanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.    Belediye Meclisinin 08.01.2016 tarih ve 80 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 13 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.    Belediye Meclisinin 08.01.2016 tarih ve 80 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen  12  adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 27 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
17.    Belediye Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı toplantısında görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ticari Araçların iç ve dış kısımlarında Reklam Bulundurulmasına dair usul ve esasları belirleyen yönetmelik kapsamında verilecek olan belgelerden alınacak ücretin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.    Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih 580sayılı kararı ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün yeniden kurulmasına karar verilmiş olduğundan, Belediye Meclisinin 03.05.2010 tarih ve 184 sayılı kararı ile kabul edilmiş bulunan Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği’ nin 25. Maddesinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.    
19.    Belediye Meclisinin 08/01/2016 tarihli 5. birleşim, 1. oturumda Eğitim, Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; 11-13 Aralık 2015 tarihleri arasında Sırbistan’da yapılan Güreş Minik Bayanlar Şampiyonasında 34 kg.’da Balkan Şampiyonu olan Aysu Paralı ve Antrenörü İsmail BİNGÖL’e, Motokros yarışmalarında birinci gelen Asrın Rodi PAK’a  07-11 Ekim 2015 tarihleri arasında Muğla’nın  Marmaris İlçesinde gerçekleşen  Muay Thai Türkiye  Şampiyonasında 1. ve  11-15 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen Muay Thai Avrupa Şampiyonasında  1. olan Sude Kuruçay ve Antrenörüne  hediye verilmesi konusunun Eğitim, Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.02.2016 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı