Meclis Gündemi

01.03.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

937
25-02-2021


25/02/2021 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.03.2021 Pazartesi günü Saat 15.00 de Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Meydanı  No:49 daki Atatürk Kültür Merkezi 1 Nolu Salonda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
  Mehmet ÇAKIN                                  
   Belediye Başkanı
GÜNDEM: 

1.2021 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 292 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Şefik KARAGÖZ'ün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3080 ada 1 numaralı parselde fonksiyon değişikliği yapılmadan, Emsal=0.40 Yençok=8.50 metre yapılaşma koşulu belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Ayhan KOZAK ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
3.Bölme Belediyesinin Tüzel Kişiliğinin kaldırılıp Uşak Belediyesi Mücavir alan sınırlarına dahil olması sonucu Uşak İli, Merkez, Karakuyu Mahallesi, 105 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ve 11 numaralı parsellerde 04/01/2019 tarih 1 ve 2 numaralı Bölme Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliklerinin kurumumuz arşivine geç teslim edildiği tespit edilmiş olup planlarımız ile bütünleştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarih 14 ve 15 sayılı kararları ile; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Sarayaltı ve M. Akif Ersoy Mahallelerinde, Nuri Şeker  Caddesi ve çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca 13/12/2019 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde;  Özdemirler Tekstil San. Tic. A.Ş. vekili Av. Mehmet TOSUN, Ramazan ARSLAN,  Veli ARSLAN, Mehmet ATAK, Nihat ATAK, Ahmet ATAK, Veli ATAK, Ayhan ATAK, Selami ÇAKIRBAY, Mustafa KUVVET, Erenler Mermer Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına Musa EREN ve Ömer GÜL tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 431 ada 9, 19, 16, 51, 58, 61 numaralı, 468 ada 18 numaralı ve 467 ada 1 numaralı parsellerde koruma alanı sınırının belirlenmesi, 431 ada 19 numaralı parselin ise tescilli olarak planlara işlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde;  İsmail KAĞDA mirasçısı Fatma ULUOCAK tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması. 
6.İlimiz, Merkez Beylerhan Köyü, 252 ada 2 ve 56 (3) numaralı parsellerde 01/07/2020 tarih 150 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliği ile kaldırılan Yençok:serbest ibaresinin, "İmar Kanununun Madde 6:İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez. Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir." Maddesi gereğince yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Ramazan ASLAN'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3611 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 ve 15 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 6770 ada 1 numaralı parsel ( Belediye Hizmet Alanı) üzerinde yapılacak ilave hizmet binası ile ilgili imalatların mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılabilmesi adına yapılaşma koşulunda yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4162 ada 10 numaralı parselde mülkiyet hattı ile imar adası sınırının uyumlu hale getirilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 02/11/2020 tarih ve 259 ve 260 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 1037 ada 21, 20, 101, 126, 104, 128, 75, 76, 77, 105, 106, 107, 78, 79, 8, 9, 121 ve 127 numaralı parsellerde konut alanı, cami alanı, park alanı, akaryakıt ve servis istasyonu alanı, anaokulu alanı, ilkokul alanı, ortaokul alanı ve belediye hizmet alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna 10/12/2020 tarihinde İsa SARI ve Ayhan KOZAK tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 295 ve 296 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Durak, İslice ve Sarayaltı Mahalleleri sınırında yaklaşık 47.7 Hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  revizyonuna, 08/01/2021 tarihinde ekli listede bulunan kişiler tarafından 30 adet itiraz olduğu tespit edilmiş olup itirazların görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih ve 160 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ramazan KESKİN'in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c paftada, 293 ada 292 numaralı parselde yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı ve eğitim tesisi alanında düzenleme yapılması  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih ve 160 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ramazan KESKİN'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c3b ve K22c08c2c paftalarda, 293 ada 292 numaralı parselde Emsal=1.32 Yençok=6 kat yapılaşma koşullarında konut alanı ve eğitim tesisi alanında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 04/08/2020 Tarih ve 158 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08a, K22c08b, K22c08d paftalarda, Kasapoğlu Deresi ve Çevresinde İmar Kanunun 18.maddesine göre uygulama yapılabilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 04/08/2020 Tarih ve 158 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08a3c, K22c08b4d, K22c08d2a ve K22c08d2b paftalarda, Kasapoğlu Deresi ve Çevresinde İmar Kanunun 18.maddesine göre uygulama yapılabilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01/02/2021 Tarih ve 36 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3974 ada 1, 2, 3 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı, 765 ada 233 ve 3998 ada 1 numaralı parsellerde ise 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının  Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 01/02/2021 Tarih ve 36 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3974 ada 1, 2, 3 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı, 765 ada 233 ve 3998 ada 1 numaralı parsellerde ise 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Çınarcık Köyü, 133 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Çınarcık Köyü, 133 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarih ve 87 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Bir Eylül Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat KOÇYİĞİT’in; Uşak İli, Merkez, Çevre Mahallesi, 1283 ada 1 numaralı parselde küçük sanayi alanı, ticaret alanı , park alanı ve sosyal tesis alanı, otopark alanı fonksiyonlarını farklı yapılaşma koşulları belirlenerek , taşıt yolları ve yaya yolları ile kullanımları birbirinden ayıracak şekilde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarih ve 87 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Bir Eylül Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat KOÇYİĞİT’in; Uşak İli, Merkez, Çevre Mahallesi, 1283 ada 1 numaralı parselde küçük sanayi alanı, ticaret alanı , park alanı ve sosyal tesis alanı, otopark alanı fonksiyonlarını farklı yapılaşma koşulları belirlenerek , taşıt yolları ve yaya yolları ile kullanımları birbirinden ayıracak şekilde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarih ve 34 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; 01/12/2020 tarih 295 ve 296 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47,7 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 383 adet itirazdan kabul edilenlerine ilişkin  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarih ve 34 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; 01/12/2020 tarih 295 ve 296 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47,7 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 383 adet itirazdan kabul edilenlerine ilişkin  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarih ve 34 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; 01/12/2020 tarih 295 ve 296 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47,7 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 383 adet itirazdan kısmen kabul edilenlerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarih ve 34 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; 01/12/2020 tarih 295 ve 296 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47,7 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 383 adet itirazdan kısmen kabul edilenlerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 01/02/2021 Tarih ve 35 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez,Cumhuriyet Mahallesi , 5818 ada 1 parselde Uşak İl Sağlık Müdürlüğü’nün talebine istinaden 01/12/2020 tarih ve 290 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarih ve 34 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; 01/12/2020 tarih 295 ve 296 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47,7 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 183 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ahmet KOCABIYIK, Yaşar CAN, Hatice CAN, Mehmet Ali CAN, Ömer CAN, Yeter CAN, Mehmet CAN, Durkadın GÜÇLÜ, Ali KOCABIYIK vereseleri, Fatma KOCABIYIK, Ümmügülsüm, KARAHAN, İbrahim KOCABIYIK, ve NazifeÖZTÜRK’ün, Uşak İli, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi , 1887 ada 3, 9, 12 ve 13 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Arif ULUDAĞ’ın Kurşunluk Mahallesi Çınar Sokak olarak geçen yolun Kurşunluk Bir ismi ile değiştirilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
30.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmelerinde satılacak gıda ürünlerinin ve Kayaağıl Termal Tesis Apart Kiralama ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.Mülkiyeti Belediyemize ait Uşak Merkez Ürünköy 152 ada 25 nolu parselin, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına satışının yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.   
32.Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş hanı 2.katta bulunan 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 ve 222 numaralı büroların Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise sürenin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.  
33.Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 52 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;  21.12.2020 tarih ve 31344 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik gereği Pazaryerlerinde kullanılan ölçü aletleri damgalama ücreti ile Hal binasında yapılan düzenleme nedeniyle düzenin sağlanması için Toptancı Hali Otopark ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 06.12.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20.11.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SOSYETE PAZARI'NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME Kira İhale İlanı - 12/12/2023 01.11.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ, 11 BİN FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURUYOR 2018-2020 Yılına Ait Ödeme Emri Listesi - Uşak Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde Bildirilmi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN PERSONELİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK MÜJDE 01.11.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Kira İhale İlanı - 07/11/2023
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.03.2021