Meclis Karar Özetleri

01.10.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

568
6-10-2020

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.10.2020     PERŞEMBE        15.00             2020               8                   1        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Züleyha YILDIRIM, Üyeler; Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2020 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Mülkiyeti Hazine ve Belediyemize ait Kemalöz Mahallesi 5626 ada, 1 parselde bulunan taşınmazın temel eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere okul yapılacağından bahisle Belediyemize ait hissenin Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına tahsisi konusunun 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi hükmüne istinaden görüşülerek karara bağlanması. 
3.İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel gelişme alanı olarak planlı durumda olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan ve planlı alanlar ile çevrili durumda olan alanda bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması düşünülmektedir. Bahse konu alanda plan yapımı ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyünde yaklaşık 10,71 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik alan olarak planlanmış, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan, çevresinde planlı alanlar, çevreyolu ve büyük ova sınırı ile sınırlanan alanda; bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması düşünülmektedir.  Bahse konu alanda plan yapımı ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Şefik KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3080 ada 1 parselde özel sosyal tesis (sağlıklı yaşam merkezi) amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Erol ERCAN ve Erdal ERCAN'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 40 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 625 ada , 19, 20, 21 nolu, 630 ada, 3, 13 nolu, 631 ada 4, 6, 7,  11 numaralı parsellerde Kütahya Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5833 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada, 7, 26, 27, 33, 38 nolu, 566 ada 8, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5834 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi, 152 ada ile 131 adayı ayıran kadastral yolun imar planına işlenmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 169 ada 20 numaralı parselde (eski 1 ve 14 parseller) Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5830 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 610 ada 17 numaralı, 163 ada 7 numaralı, Işık Mahallesi, 571 ada 5 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.07.2020 tarih ve 5803, 5804, ve 5806 nolu kararlarına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, yazı ekindeki (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediyemize ait Uşak Merkez Aybey Mahallesi 1434 ada, 1,3,4 numaralı parseller imar planında Belediye hizmet alanı ve park olarak belirlenmiş olup, bu alan üzerinde Hayırsever Serdar SAĞIROĞLU/Haksa İplik Sanayi A.Ş. ile hayırseverin belirleyeceği Belediyece de uygun bulunacak mahalle konağına bir ismin verilmesi şartı ile, mahalle konağının  yapımına ilişkin protokol imzalamak için Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.(İlave Madde 1): Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanan Uşak Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin uygunluğu ve onaylanması konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile görüşülerek karara bağlanması. 
15.(İlave Madde 2): İller Bankasınca 02.06.2016 tarihinde onaylanan "Uşak (Merkez) İçme Suyu Terfi Hatları Yenilenmesi İşi" projesinde mekanik, elektrik, otomasyon ve scada sistemi projelerinin bulunmamasından olmasından dolayı Su ve Kanal Müdürlüğünce Doğrudan temin usulü ihale yöntemi ile mekanik projelerin, mevcut proje kapsamında değerlendirilmesi için proje ihale bedellerinin %3'ü oranında proje denetim bedeli kesilmesi gerektiği, proje denetim bedellerinin de İller Bankasınca Belediyelere aktarılan yasal paylardan kesilmesine dair Belediye Meclis kararı talep edilmektedir. Belediyelere ayrılan yasal paydan % 3'lük proje denetim bedelinin kesilmesi için İller Bankasına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.(İlave Madde 3): Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu üzerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait futbol sahasına "Karaağaç Şehitler Stadyumu" isminin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.(İlave Madde 4): Çağrı Elektronik Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Aytaç YÜCE'nin; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 6042 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18.(İlave Madde 5): Erkan BODUR, Kemal SUNUCU ve Mehmet Emin KAYA'nın İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 593 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 02.09.2020 Tarih ve 185 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22C8B3C paftada, 613 ada 4 numaralı parselin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.07.2020 tarih 5805 sayılı kararına istinaden tescil ibaresinin imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 02.09.2020 Tarih ve 206 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde 20.02.2020 tarih 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6.Maddesi Yençok=serbest ibaresi bulunan alanlarda emsal değeri değiştirilmeden bina yüksekliklerinin değiştirilmesi yönünde hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 150 sayılı kararı ile onaylanmış olup askı üresi içerisinde; ENYAŞ Elektrik Üretim Yatırım San. A.Ş. tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 02.09.2020 Tarih ve 184 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yıldıray AYAZ, Ali ÇELİK, Yüksel BAKÜLÜ, Şaylan AYAZ, Elmas ŞAHİN, Zehra BAYRAK vekili Taner AKSOY, Sevil ERKOÇ, Yaşadan MIDIK, Hava AKDEMİR'in; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 282 ada 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 numaralı parsellerin cephe aldığı taşıt yolunda düzenleme yapılması yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 02.09.2020 Tarih ve 205 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 164 ada 2 numaralı parsel, 631 ada 5 numaralı parsel, 181 ada 15 ve 19 numaralı parsellere Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20/02/2020-5949, 5648, 5647 ve 5646 sayılı kararlarına istinaden tescil ibaresinin eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanmış olup askı süresi içerisinde Zehra TARAK tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 04.08.2020 Tarih ve 170 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mahir TÜRKMEN'in; İlimiz, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada, 23 numaralı parselde  tarımsal niteliği korunacak alan olarak 01/08/2019 tarih ve 283 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mahir TÜRKMEN tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.(İlave Madde 11): Tapu sicilinin Uşak Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi tapusuna kayıtlı 2751 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.maddesine göre ihdas, birleştirme, ayırma, terk işlemleri Belediye Encümeninin 16/09/2020 tarih 2020/757 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur. Parselasyon işlemi sonucunda oluşan Belediyemize ait taşınmazlardan 6986 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı parseller; 6987 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 numaralı parseller; 6988 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7 numaralı parseller 05/06/2020 tarih ve 111-112 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan imar planlarında E:2.00, Yençok:9.50 yapılaşma koşullarında ticaret alanında kalmaktadır. Söz konusu gayrimenkullerin satışı düşünüldüğünden 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 34.maddelerine istinaden, Belediyemizin mülkiyetinde bulunan talep yazıya ekli dosyada imar planı örnekleri görülen 30 (otuz) adet gayrimenkulün satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 12): İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü, 137 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 03.08.2009 tarih ve 164 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Dönüşüm 2. Etap sınırları içerisinde yaklaşık 58 hektar alanda; 1. Etap Kentsel Dönüşüm alanının kent merkezi ile bağlantısını ve düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla plan revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2020 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin  okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Mülkiyeti Hazine ve Belediyemize ait Kemalöz Mahallesi 5626 ada, 1 parselde bulunan taşınmazın temel eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere okul yapılacağından bahisle Belediyemize ait hissenin Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına tahsisi konusunun 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi hükmüne istinaden görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Hazine ve Belediyemize ait Kemalöz Mahallesi 5626 ada, 1 parselde bulunan taşınmazın temel eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere okul yapılacağından bahisle Belediyemize ait hissenin Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına tahsisi konusunun 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi hükmüne istinaden takas edilmek üzere tahsis edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ’nin 1 çekimser,  Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ’in 11 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi sırasında üyelerden Uğur KESKİN oturumdan ayrıldı.)
3.İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel gelişme alanı olarak planlı durumda olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan ve planlı alanlar ile çevrili durumda olan alanda bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması düşünülmektedir. Bahse konu alanda plan yapımı ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel gelişme alanı olarak planlı durumda olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan ve planlı alanlar ile çevrili durumda olan alanda bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması düşünülmektedir. Bahse konu alanda plan yapımı ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi sırasında üyelerden Uğur KESKİN oturuma katılmıştır.)
4.İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyünde yaklaşık 10,71 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik alan olarak planlanmış, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan, çevresinde planlı alanlar, çevreyolu ve büyük ova sınırı ile sınırlanan alanda; bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması düşünülmektedir.  Bahse konu alanda plan yapımı ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyünde yaklaşık 10,71 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik alan olarak planlanmış, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan, çevresinde planlı alanlar, çevreyolu ve büyük ova sınırı ile sınırlanan alanda; bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması düşünülmektedir.  Bahse konu alanda plan yapımı ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Şefik KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3080 ada 1 parselde özel sosyal tesis (sağlıklı yaşam merkezi) amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şefik KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3080 ada 1 parselde özel sosyal tesis (sağlıklı yaşam merkezi) amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Erol ERCAN ve Erdal ERCAN'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 40 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Erol ERCAN ve Erdal ERCAN'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 40 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 625 ada 19, 20, 21 nolu, 630 ada 3, 13 nolu, 631 ada, 4, 6, 7,  11 numaralı parsellerde Kütahya Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5833 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 625 ada 19, 20, 21 nolu, 630 ada, 3, 13 nolu, 631 ada, 4, 6, 7,  11 numaralı parsellerde Kütahya Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5833 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 7, 26, 27, 33, 38 nolu, 566 ada, 8, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5834 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 7, 26, 27, 33, 38 nolu, 566 ada, 8, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5834 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi, 152 ada ile 131 adayı ayıran kadastral yolun imar planına işlenmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi, 152 ada ile 131 adayı ayıran kadastral yolun imar planına işlenmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 169 ada 20 numaralı parselde (eski 1 ve 14 parseller) Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5830 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 169 ada 20 numaralı parselde (eski 1 ve 14 parseller) Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5830 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 610 ada 17 numaralı, 163 ada 7 numaralı, Işık Mahallesi, 571 ada 5 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.07.2020 tarih ve 5803, 5804, ve 5806 nolu kararlarına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 610 ada 17 numaralı, 163 ada 7 numaralı, Işık Mahallesi, 571 ada 5 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.07.2020 tarih ve 5803, 5804, ve 5806 nolu kararlarına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, yazı ekindeki (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde boş-dolu memur kadro derece değişikliği norma kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL‘in 12 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13.Belediyemize ait Uşak Merkez Aybey Mahallesi 1434 ada, 1,3,4 numaralı parseller imar planında Belediye hizmet alanı ve park olarak belirlenmiş olup, bu alan üzerinde Hayırsever Serdar SAĞIROĞLU/Haksa İplik Sanayi A.Ş. ile hayırseverin belirleyeceği Belediyece de uygun bulunacak mahalle konağına bir ismin verilmesi şartı ile, mahalle konağının  yapımına ilişkin protokol imzalamak için Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemize ait Uşak Merkez Aybey Mahallesi 1434 ada, 1,3,4 numaralı parseller imar planında Belediye hizmet alanı ve park olarak belirlenmiş olup, bu alan üzerinde Hayırsever Serdar SAĞIROĞLU/Haksa İplik Sanayi A.Ş. ile hayırseverin belirleyeceği Belediyece de uygun bulunacak mahalle konağına bir ismin verilmesi şartı ile, mahalle konağının  yapımına ilişkin protokol imzalamak için Belediye Başkanına  yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi sırasında üyelerden Harun GÜVENÇ  oturumdan ayrıldı.)
14.(İlave Madde 1): Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanan Uşak Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin uygunluğu ve onaylanması konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanan Uşak Belediyesi  Zabıta Tembihnamesinin  uygunluğu ve onaylanması konusunun Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
15.(İlave Madde 2): İller Bankasınca 02.06.2016 tarihinde onaylanan "Uşak (Merkez) İçme Suyu Terfi Hatları Yenilenmesi İşi" projesinde mekanik, elektrik, otomasyon ve scada sistemi projelerinin bulunmamasından olmasından dolayı Su ve Kanal Müdürlüğünce Doğrudan temin usulü ihale yöntemi ile mekanik projelerin, mevcut proje kapsamında değerlendirilmesi için proje ihale bedellerinin %3'ü oranında proje denetim bedeli kesilmesi gerektiği, proje denetim bedellerinin de İller Bankasınca Belediyelere aktarılan yasal paylardan kesilmesine dair Belediye Meclis kararı talep edilmektedir. Belediyelere ayrılan yasal paydan % 3'lük proje denetim bedelinin kesilmesi için İller Bankasına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İller Bankasınca 02.06.2016 tarihinde onaylanan "Uşak (Merkez) İçme Suyu Terfi Hatları Yenilenmesi İşi" projesinde mekanik, elektrik, otomasyon ve scada sistemi projelerinin bulunmamasından olmasından dolayı Su ve Kanal Müdürlüğünce Doğrudan temin usulü ihale yöntemi ile mekanik projelerin, mevcut proje kapsamında değerlendirilmesi için proje ihale bedellerinin %3'ü oranında proje denetim bedeli kesilmesi gerektiği, proje denetim bedellerinin de İller Bankasınca Belediyelere aktarılan yasal paylardan kesilmesine dair Belediye Meclis kararı talep edilmektedir. Belediyelere ayrılan yasal paydan % 3'lük proje denetim bedelinin kesilmesi için İller Bankasına yetki verilmesi konusunun Hukuk Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi sırasında üyelerden Harun GÜVENÇ  oturuma katıldı.)
16.(İlave Madde 3): Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu üzerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait futbol sahasına "Karaağaç Şehitler Stadyumu" isminin verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu üzerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait futbol sahasına "Karaağaç Şehitler Stadyumu" isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonuna ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.(İlave Madde  4): Çağrı Elektronik Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Aytaç YÜCE'nin; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 6042 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çağrı Elektronik Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Aytaç YÜCE'nin; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 6042 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.(İlave Madde  5): Erkan BODUR, Kemal SUNUCU ve Mehmet Emin KAYA'nın İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 593 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Erkan BODUR, Kemal SUNUCU ve Mehmet Emin KAYA'nın İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 593 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 02.09.2020 Tarih ve 185 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22C8B3C paftada, 613 ada 4 numaralı parselin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.07.2020 tarih 5805 sayılı kararına istinaden tescil ibaresinin imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22C8B3C paftada, 613 ada 4 numaralı parselin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.07.2020 tarih 5805 sayılı kararına istinaden tescil ibaresinin imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi sırasında üyelerden Tolga PİRİNÇCİ oturumdan ayrıldı.)
20.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 02.09.2020 Tarih ve 206 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde 20.02.2020 tarih 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6.Maddesi Yençok=serbest ibaresi bulunan alanlarda emsal değeri değiştirilmeden bina yüksekliklerinin değiştirilmesi yönünde hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 150 sayılı kararı ile onaylanmış olup askı üresi içerisinde; ENYAŞ Elektrik Üretim Yatırım San. A.Ş. tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde 20.02.2020 tarih 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6.Maddesi Yençok=serbest ibaresi bulunan alanlarda emsal değeri değiştirilmeden bina yüksekliklerinin değiştirilmesi yönünde hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 150 sayılı kararı ile onaylanmış olup askı üresi içerisinde; ENYAŞ Elektrik Üretim Yatırım San. A.Ş. tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 02.09.2020 Tarih ve 184 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yıldıray AYAZ, Ali ÇELİK, Yüksel BAKÜLÜ, Şaylan AYAZ, Elmas ŞAHİN, Zehra BAYRAK vekili Taner AKSOY, Sevil ERKOÇ, Yaşadan MIDIK, Hava AKDEMİR'in; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 282 ada 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 numaralı parsellerin cephe aldığı taşıt yolunda düzenleme yapılması yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yıldıray AYAZ, Ali ÇELİK, Yüksel BAKÜLÜ, Şaylan AYAZ, Elmas ŞAHİN, Zehra BAYRAK vekili Taner AKSOY, Sevil ERKOÇ, Yaşadan MIDIK, Hava AKDEMİR'in; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 282 ada 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 numaralı parsellerin cephe aldığı taşıt yolunda düzenleme yapılması yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi sırasında üyelerden Tolga PİRİNÇCİ oturuma katıldı.)
22.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 02.09.2020 Tarih ve 205 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 164 ada 2 numaralı parsel, 631 ada 5 numaralı parsel, 181 ada 15 ve 19 numaralı parsellere Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20/02/2020-5949, 5648, 5647 ve 5646 sayılı kararlarına istinaden tescil ibaresinin eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanmış olup askı süresi içerisinde Zehra TARAK tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 164 ada 2 numaralı parsel, 631 ada 5 numaralı parsel, 181 ada 15 ve 19 numaralı parsellere Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20/02/2020-5949, 5648, 5647 ve 5646 sayılı kararlarına istinaden tescil ibaresinin eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanmış olup askı süresi içerisinde Zehra TARAK tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 04.08.2020 Tarih ve 170 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mahir TÜRKMEN'in; İlimiz, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada, 23 numaralı parselde  tarımsal niteliği korunacak alan olarak 01/08/2019 tarih ve 283 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mahir TÜRKMEN tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mahir TÜRKMEN'in; İlimiz, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada, 23 numaralı parselde  tarımsal niteliği korunacak alan olarak 01/08/2019 tarih ve 283 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mahir TÜRKMEN tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.(İlave Madde 11): Tapu sicilinin Uşak Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi tapusuna kayıtlı 2751 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.maddesine göre ihdas, birleştirme, ayırma, terk işlemleri Belediye Encümeninin 16/09/2020 tarih 2020/757 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur. Parselasyon işlemi sonucunda oluşan Belediyemize ait taşınmazlardan 6986 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı parseller; 6987 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 numaralı parseller; 6988 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7 numaralı parseller 05/06/2020 tarih ve 111-112 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan imar planlarında E:2.00, Yençok:9.50 yapılaşma koşullarında ticaret alanında kalmaktadır. Söz konusu gayrimenkullerin satışı düşünüldüğünden 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 34.maddelerine istinaden, Belediyemizin mülkiyetinde bulunan talep yazıya ekli dosyada imar planı örnekleri görülen 30 (otuz) adet gayrimenkulün satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Tapu sicilinin Uşak Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi tapusuna kayıtlı 2751 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.maddesine göre ihdas, birleştirme, ayırma, terk işlemleri Belediye Encümeninin 16/09/2020 tarih 2020/757 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur. Parselasyon işlemi sonucunda oluşan Belediyemize ait taşınmazlardan 6986 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı parseller; 6987 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 numaralı parseller; 6988 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7 numaralı parseller 05/06/2020 tarih ve 111-112 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan imar planlarında E:2.00, Yençok:9.50 yapılaşma koşullarında ticaret alanında kalmaktadır. Söz konusu gayrimenkullerin satışı düşünüldüğünden 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 34.maddelerine istinaden, Belediyemizin mülkiyetinde bulunan talep yazıya ekli dosyada imar planı örnekleri görülen 30 (otuz) adet gayrimenkulün satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi  oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL‘in 12 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
25.(İlave Madde 12): İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü, 137 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü, 137 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 03.08.2009 tarih ve 164 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Dönüşüm 2. Etap sınırları içerisinde yaklaşık 58 hektar alanda; 1. Etap Kentsel Dönüşüm alanının kent merkezi ile bağlantısını ve düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla plan revizyonu yapılması konusun  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 03.08.2009 tarih ve 164 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Dönüşüm 2. Etap sınırları içerisinde yaklaşık 58 hektar alanda; 1. Etap Kentsel Dönüşüm alanının kent merkezi ile bağlantısını ve düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla plan revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2020 Kasım  ayı Meclis Toplantısının  02.11.2020 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

   Meclis 1. Başkan V. Züleyha YILDIRIM:  2020  Ekim  ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


          Züleyha YILDIRIM              Regaip Emre HAZAR             Yusuf AKCAN
         Meclis 1.Başkan V.                      Katip                                      Katip
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi'nden Çocuklara Büyük Müjde UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SU TASARRUFU İÇİN ANLAMLI PROJE 04.01.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.01.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (13) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.12.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Ödüle Layık Görüldü 01.12.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (1) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira ihale İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.10.2020