Meclis Gündemi

02.01.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1901
27-12-2019

27/12/2019         


T.C.
UŞAK  BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        
Sayın :
Belediye Meclis Üyesi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı  02.01.2020 Perşembe günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim. 

                                         Zeynep CEYLANER                                                                                                   
                                        Belediye Başkanı V.
GÜNDEM: 

1.2019 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine,  24. Maddesi gereğince oluşturulan İhtisas Komisyonlarına ve 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2020 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.2020 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2020 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir" denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2020 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4851 ada 6 nolu parsel için 20/11/2018 tarih ve 649-650 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile E=1.90 yapılaşma koşullarında sosyal tesis alanı  olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan plan değişikliğinin iptali istemi ile TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanlığı tarafından Belediyemize açılan dava ile ilgili; T.C. Uşak İdare Mahkemesinin 06/11/2019 tarihli dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin karar Belediyemize ulaşmıştır. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Özerdem Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti yetkilisi Emre ERDEM'in; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 1 nolu parselde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Metin TEPE, Samet TEPE, Esra TEPE'ye vekaleten Özgür TEPE'nin Uşak İli, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 36, 37 ve 38 nolu parsellerde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
11.Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi 755 ada 468 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.12.Bayram YELKOVAN, Emine TUNÇBİLEK, Mehmet YELKOVAN'a vekaleten Mustafa YELKOVAN'ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada, 99, 100 ve 101 nolu parsellerde  plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarih ve 336 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, mücavir alan sınırları içerisinde çevre yolunun 1/1000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ve çevre yolu etrafında imar uygulaması görmüş adaların yer aldığı Ovademirler ve Demetevler mevkiinde imar adalarının servis alacağı şekilde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Ümit ALP(7) ve Ragıp ÇAMCI tarafından yapılan toplam sekiz adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 03/12/2019  tarih ve 434 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 132 ada 1 nolu parsel bitişiğindeki alanın yol olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarih ve 433 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün;  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4196 ada 1 nolu  parselin her yönden 10.00 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin, her yönden 5.00 metre olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 443 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1659 ve 4805 adalarda imar planı ve imar uygulaması arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 443 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1659 ve 4805 adalarda imar planı ve imar uygulaması arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 444 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 184 ada 3, 4, 5 nolu ve 185 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde imar planı ve imar uygulaması arasındaki uyumsuzlukların  giderilmesi amacıyla  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarih ve 310 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Adem GÖLEMEZ ve Bayram GÖLEMEZ'in İlimiz, Merkez, Kurşunluk Mahallesi, K22C13C4A paftada, 149 ada 16 numaralı parselde Emsal=1.00, Yençok=4 kat yapılaşma koşulları ve her yönden 5.00 metre genişliğinde yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş, konut alanı yapılması amacı ile 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01/07/2019 Tarih ve 210 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ticaret Borsası'nın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22C09C ve K22C14B paftalarda, 5173 ada 7 nolu parselde ticaret alanı 5174 ada 6 nolu  parselin 1000 m2 büyüklüğündeki kısmının belediye hizmet alanı olarak, düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 01/07/2019 Tarih ve 210 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ticaret Borsası'nın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22C09C3D ve K22C14B2A paftalarda, 5173 ada 7 nolu parselde E=1.00 yapılaşma koşullarında ticaret alanı 5174 ada 6 nolu parselin 1000 m2 büyüklüğündeki kısmının belediye hizmet alanı olarak, düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 01/08/2019 Tarih ve 294 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Muhtelif mahallelerde, K22c08c2c, K22c09a3c, K22c09d4d, K22c09c1d, K22c09c4a, K22c08b2c, K22c08b3a paftalarda, 5802 ve, 4542 adada, 2120 ada 476 numaralı parselde, 288 ada 31 ve 17 nolu parselde, 3073 ada 1 nolu parselde ve 1885 ada 2 nolu parselde yapılaşma koşullarının düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01/11/2019 Tarih ve 390 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz,Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, K22C12A paftada 249 ada 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 nolu parsellerin çevre yoluna cephesinin bulunduğu kısımda karayolları kamulaştırma sınırının ve çevre yolunun düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 01/11/2019 Tarih ve 390 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, K22C12A1C paftada 249 ada 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 nolu parsellerin çevre yoluna cepheli kısımlarında karayolları kamulaştırma sınırının ve çevre yolunun düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarih ve 429 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Osman Zeki YILMAZ’ın “İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 4143 ada 2 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 06/05/2014 tarih ve 254 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresinin; İlimiz, Merkez, Uşak Üniversitesi çevresinde veya uygun olan yerlerde yurtlar bölgesi oluşturulmasına yönelik talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarih ve 658 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Tahir YÜKSEL'in; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1351 ada 7 nolu parselde düğün salonu yapılmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 04/08/2016 tarih ve 601 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet BÖLME ve Emine ÜNAL'ın; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi 134 ada 39 ve 40 nolu parsellerin de plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediye Meclisinin 07/12/2016 tarih ve 855 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Genel sekreterlik Makamının; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi Mera alnının 500 dekarlık bölümünde Uşak Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık ile ilgili Yüksekokul ve Meslek okullarının bulunduğu kampüs alanı düzenlenmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediye Meclisinin 06/12/2016 tarih ve 849 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; UMPAŞ Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Beylerhan Köyü, 249 ada 14 numaralı parselde imar planı değişikliği ve ilavesi yapılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediye Meclisinin 01/08/2016 tarih ve 557 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Murat ATALAY'ın; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü 199 ada,  2 nolu parselde ilave imar planı yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.Belediye Meclisinin 11/07/2016 tarih ve 481 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi çevresinde Karakol alanı düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 381 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Barbaros ÇETİNKAYA, Akın ÇETİNKAYA ve Raziye ÇETİNKAYA'ya vekaleten Yılmaz YAŞAR'ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 362 ada 2 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.Belediye Meclisinin 08/01/2016 tarih ve 37 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi 2712 ada 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

35.Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 203 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Rasık DEMİR'in; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi 54 ada 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ve 234 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36.Belediye Meclisinin 11/07/2016 Tarih ve 486 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Sevim PALA'nın; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5347 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.Belediye Meclisinin 07/12/2016 Tarih ve 854 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Zekeriya ÇİFTÇİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 36 ada 171 ve 172 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
38.Belediye Meclisinin 03/03/2017 tarih ve 146 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ramazan KAHRAMAN ve Fatma SARON'un;  İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi 578 ada 9 ve 10 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
39.İlimizde onaylı imar planlarında spor alanı olarak onaylanmış alanlarının yapılaşma koşullarının Uşak İli uygulama imar planı plan notları ve Yönetmelikler çerçevesinde yeniden düzenlenmesi konusunun 
görüşülerek karara bağlanması.
40.Uşak İli mücavir alan sınırları içerisinde 02.09.2019 tarih ve 335 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile, onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan; Ragıp ÇAMCI'nın 07/11/2019 tarih ve 30540 sayılı dilekçesinde yapmış olduğu itiraz, Ümit ALP'in 12/11/2019 tarih ve 31047-31048-31049-31050-31052-31053 sayılı dilekçelerinde yapmış olduğu itirazların İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
41.Uşak İli mücavir alan sınırları içerisinde 02.09.2019 tarih ve 335 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile, onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan; Ümit ALP'in 12/11/2019 tarih ve 31051 sayılı dilekçesinde yapmış olduğu itiraz ile ilgili alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan sınırının düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
42.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 379 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Bünyamin METİN ve Murat ÖZDEMİR'e vekaleten Yaşar KILINÇ'ın;  İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi 113, 408 ve 168 numaralı parsellerde genel otopark alanının ve 12.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun mülkiyet durumuna esas yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
43.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 379 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bünyamin METİN ve Murat ÖZDEMİR'e vekaleten Yaşar KILINÇ'ın; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi 113, 408 ve 168 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun Ayrık-İkiz nizam, 4 katlı, TAKS:0.25 ve KAKS:1.00 yapılaşma koşullarına sahip konut alanları, park alanları ve otopark alanlarının planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
44.Zekeriya ÇİFTÇİ'nin Uşak ili Fatih mahallesi, 1676 ada, 17 nolu parselinin sokağı olan 4. Üftade sokak isminin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
45.Sağlık Bakanlığı Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nün kurumlara hibe edeceği araçlardan, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından yaralı sokak hayvanlarının taşınması ve ilk müdahalelerinin yapılması işlemlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilip, edilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
02.01.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı