Meclis Gündemi

02.01.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1045
30-12-2022

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

Toplantı 02.01.2023 Pazartesi  günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzurpark Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
Mehmet ÇAKIN                                     
Belediye Başkanı 

GÜNDEM: 

1.2022 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun oluşturulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine,  24. Maddesi gereğince oluşturulan İhtisas Komisyonlarına ve 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2023 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.2023 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
6.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2023 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7.5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir" denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2023 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen talep yazıya ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Selçuk Çağatay MIDIK ve Halime BAŞTUĞ vekili Şinasi KARAKULAK, Fikriye MIDIK ve Battal MIDIK'ın; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü 252 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Mustafa CEYLAN, Ayhan BİNBAŞ, İsmail BİNBAŞ, Nurten KELEŞ ve Serkan BİNBAŞ'ın İlimiz, Merkez, Mende Mahallesi 152 ada 16, 17, 18 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih ve 202 sayılı kararı ile, Şenay GÜNEŞHAN'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi 2268 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmış olup ilgili parsel Değer Artış Payı Hakkında Yönetmeliğe tabi duruma gelmiştir. Parsel maliki tarafından 15 gün içerisinde değerleme raporu hazırlama bedeli yatırılmadığından askı süreci başlatılamamış olup yapılan plan değişikliğinin iptalinin  görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye  Meclisinin  01/03/2022  tarih  ve  69  sayılı  kararı  ile,  İrfan  GÖRGÜLÜ'nün  İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 131 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmış olup ilgili parsel Değer Artış Payı Hakkında Yönetmeliğe tabi duruma gelmiştir. Parsel maliki tarafından 15 gün içerisinde değerleme raporu hazırlama bedeli yatırılmadığından askı süreci başlatılamamış olup yapılan plan değişikliğinin iptalinin görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi 319 ada 5 numaralı parsel ve çevresinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi 2022/1536 esas, 2022/1428 karar no'lu kararına istinaden 1/5000 ölçekli  Nazım  İmar  Planı  değişikliği  yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.İbrahim AKKAŞ'ın; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 132 ada 28  numaralı  parselde  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  değişikliği  yapılması  yönündeki  talebinin görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarih ve 375 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi  gereğince  onaylanan,  İlimiz,  Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar nedeniyle vesayet kararı verilmesi durumunda meydana gelebilecek mağduriyetlere sebebiyet vermemek için söz konusu alanda Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 253-254 sayılı kararları ile onaylanan plan  değişikliklerinden  önceki  planların  geçerli  olmasına  askı  süresi  içerisinde  yapılan  1(bir)  adet itirazın  görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarih ve 382-383 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi  ve  İkisaray  Köyü,  yaklaşık  80  hektar  alanda  hazırlanan  1/5000  ölçekli  nazım  imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 1(bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
16.Kazım ÇEVİK'in; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 457 ada 5 parselde plan değişikliği yapılması  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde, yayalaştırılan Acun Sokak ve çevresinde Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Genel Hükümler Bölümünün 35.maddesine istinaden ticaret  alanlarında  asma  kat  yapılabilmesine  yönelik  "A1"  işaretlemesi  yapılması  yönünde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.İlimiz,  Merkez,  Elmalıdere  Mahallesi,  6369  ada  ve  çevresinde  plan  değişikliği  yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarih ve 374 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parselde şehir plancısı tarafından yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli   uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Hasan Hüseyin HAYTAOĞLU tarafından yapılan bir adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih 364 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. İmar Uygulama Bölgesi olarak bilinen alanda  Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarih ve 282-283 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna  askı süresince yapılan 13 (on üç) adet itirazdan 7 (yedi) tanesi kabul edilip, kabul edilen itirazlara istinaden alanda yeniden düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih 364 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. İmar Uygulama Bölgesi olarak bilinen alanda  Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarih ve 282-283 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna  askı süresince yapılan 13 (on üç) adet itirazdan 7 (yedi) tanesi kabul edilip, kabul edilen itirazlara istinaden alanda yeniden düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması..
22.Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih 359 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Aybey ve Küme Mahallelerinde Dokuz sele Deresi çevresinde Şehit Rıza Horasan Caddesi bahse konu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 05/10/2022 tarih 340 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet KARAKUŞ, Cemal KARAKUŞ, Güler ESER, Hörü KARAKUŞ, Sultan KOCABAŞ, Döndü KARAKUŞ, Coşkun KARAKUŞ, Ali KARAKUŞ ve Mukaddes CEYLAN adına vekaleten Musa Samet HANÇER’in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 106 ada 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 05/10/2022 tarih 340 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet KARAKUŞ, Cemal KARAKUŞ, Güler ESER, Hörü KARAKUŞ, Sultan KOCABAŞ, Döndü KARAKUŞ, Coşkun KARAKUŞ, Ali KARAKUŞ ve Mukaddes CEYLAN adına vekaleten Musa Samet HANÇER’in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 106 ada 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 05/10/2022 tarih 317sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih 251-252 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 24 hektar büyüklüğündeki alanda Kasapoğlu deresi ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım İmar planı revizyonuna yapılan 1 (bir) adet itirazın kabul edilerek; itirazın kabulüne istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 05/10/2022 tarih 317sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih 251-252 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 24 hektar büyüklüğündeki alanda Kasapoğlu deresi ve çevresinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan 1 (bir) adet itirazın kabul edilerek; itirazın kabulüne istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih 406 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Sami YİĞİT ve müştereklerinin; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 107 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellerde Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarih ve 281 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu değişiklikten önceki planın geçerli olması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih 377 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Durmuş Ali ALP'in; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 385 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih 405 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Engin KORUK'un; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, 245 ada 49 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih 409 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ömer UÇAR, Ömer AKSOY, Mehmet İlhan ŞİMŞEK, Fatma BAYSAL, Selçuk Çağatay MIDIK, Ali DAŞÇI, Halil BAYSAL, Hacer GÜRCAN, Muhammed KAYA, Fatma BAYSAL ve Özge DAŞÇI’ya vekaleten Ali DAŞÇI’nın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 179 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih 409 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ömer UÇAR, Ömer AKSOY, Mehmet İlhan ŞİMŞEK, Fatma BAYSAL, Selçuk Çağatay MIDIK, Ali DAŞÇI, Halil BAYSAL, Hacer GÜRCAN, Muhammed KAYA, Fatma BAYSAL ve Özge DAŞÇI’ya vekaleten Ali DAŞÇI’nın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç, 179 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarih 268 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Soner BAŞER'in; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 549 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih 125 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; ENYAŞ'ın; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih 404 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, 133 ada 41 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05/10/2022 tarih ve 332 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih 407 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz, 755 ada 243 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05/10/2022 tarih ve 334-335 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36.Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih 364 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. İmar Uygulama Bölgesi olarak bilinen alanda Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarih ve 282-283 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresince yapılan 13 (on üç) adet itirazdan 6 (altı)  tanesinin reddedilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarih ve 408 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih 336 ve 337 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Özel İLGİ'nin yazısına istinaden; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 6975 ada 1 parsel ile 6976 ada 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Bünyamin METİN, Bünyamin METİN ve Murat ÖZDEMİR vekili Yaşar KILINÇ, Battal MIDIK ve Zekine TOKOĞLU tarafından yapılan 4 (dört) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
38.Çevre  Mahallesi  isminin  Akse  Mahallesi  olarak  değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
39.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
40.2022 Erasmus+ Çağrısı kapsamında kurumumuz tarafından başvurusu yapılan "Gençlik Alanında İşbirliği  Ortaklıkları"  faaliyet  alanındaki  "2022-1-TR01-KA220-YOU-000087199"  proje  numaralı "Promoting  Environmental  Protection  and  Learning  on  Climate  Change  (PREPARE)  "kapsamında, sözleşme  makamı  "T.C.  Dışişleri  Bakanlığı  -Avrupa  Birliği  Başkanlığı  -Avrupa  Birliği  Eğitim  ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı )" ile hibe sözleşmesinin imzalanması, proje  kapsamında  Türkiye  Ulusal  Ajansı  tarafından  talep  edilen  tüm  belgelerin  kurumumuz  adına imzalanması, proje ortaklarına tahsis edilmiş bütçelerin kurumumuz tarafından ilgili ortakların banka hesaplarına gönderilmesi, hibe sözleşmesi gereği proje süresi ve sonrasında istenecek diğer tüm belgelerin ve raporların imzalanması, proje içersinde kullanılmak üzere avans olarak bütçesine dahil etmek üzere Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazı ile bildirme konularında, kurumumuzu münferiden temsil ve ilzama yetkili kişi olarak Durmuş AKKAYA'nın yetkilendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
41.5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesi "Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek." hükmüne istinaden yazımız ekinde bulunan karşılaştırma cetveline göre şekillenen Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslağın görüşülerek karara bağlanması.
42.Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih 366 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.maddesi  gereğince  isim  verilmesi konusunun  İmar  Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
43.Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile Uşak Belediyesi Ticari Taksilerin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
44.Belediye Meclisinin 16.11.2022 tarih 401 ve 402 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi yaklaşık 10 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revziyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revziyonu ile Fatih Mahallesi 5956 ada 1 numaralı parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine  askı süresi içerisinde Hüseyin Anıl GÜNDÜZ, Zafer YILMAZ ve müşterekleri, Atalay GÜNDÜZ, Feray ŞENAKIN ve müşterekleri tarafından yapılan 4 (dört) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
02.01.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı