Meclis Gündemi

02.03.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1425
27-02-2020


26/02/2020 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 02.03.2020 Pazartesi günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
  Zeynep CEYLANER                                  
  Belediye Başkanı V.
GÜNDEM: 

1.2020 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığının 14/11/2016 tarih ve 755 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden mülkiyeti İdaremize ait olan Bozkurt Mahallesi 1031 ada, 1 parsel, Aybey Mahallesi  1579 ada, 33 parsel, 1579 ada, 28 parsel, 1581 ada, 3 ve 1581 ada, 4 parsellerde bulunan taşınmazların 5018 Sayılı Kanunun 45 ve 47. maddeleri hükümlerine göre tahsisi veya devrinin yapılıp yapılmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Uşak İli, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada 23 numaralı, 2004 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli onaylı nazım imar planında tarım alanı fonksiyonu  belirlenmiş parselin, üst ölçekli planına uygun olarak  01/08/2019 tarih ve 283 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, E=0.07 Yençok=6.50 Tarımsal Niteliği Korunacak alan olarak onaylanmıştır. Büyükova sınırı içerisinde kalan bu alan ile ilgili  Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 28/06/2019 tarih ve E.1974069 sayılı yazısında belirttiği; tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlanmasında bitkisel üretim dışında kullanılmamak kaydıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır. denildiğinden, Konunun yeniden görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 18/07/2017 tarih 394 ve 395 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kentpark projesi kapsamında kent meydanı olarak onaylanan imar planına Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2018/209 Esas 2018/858 sayılı kararı ile iptal kararı verilen, 07/09/2018 tarih 578 ve 579 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile 18/07/2017 tarih 394 ve 395 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan alana ilave olarak, kent meydanı yapmak amacı ile plan değişikliği onaylanmış olup, Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2019/1 Esas sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilen yaklaşık 13 hektarlık alan ile ilgili, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 13/12/2019 tarihli Olur'u ile onaylanan Çevre Düzeni Planı değişikliğine istinaden alt ölçekli imar planları ile çevre düzeni planının uyumlu hale getirilmesi amacı ile söz konusu 13 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Kurşunluk Mahallesi, Demet evler mevkii olarak bilinen alanda Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen kamulaştırma sınırları sonucu özel mülkiyete tabi alanlarda yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak,  mağduriyetleri gidermek amacıyla 06/09/2018 tarih 555 ve 556 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan imar planı revizyonu sonucu sehven 18. madde uygulaması sonucu oluşan konut alanlarından fazla konut alanı planlandığı fark edilmiştir. Söz konusu alanda zaiyat oranında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak şekilde yeniden plan revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 20 ve 21 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Ticaret Borsası'nın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 5174 ada 6 numaralı parselin 1.000 m2  büyüklüğündeki kısmının belediye hizmet alanı, 5173 ada 7 numaralı parselin Emsal=1.00 yapılaşma koşulunda ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 04/05/2016 tarih 344 ve 345 sayılı kararı ile, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 160 ada 1 ve 3 numaralı parsellerin E=2.00 yapılaşma koşullarında belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik onaylanan ilave imar planı dosyasında yapılan incelemeler neticesinde kurum görüşlerinin  ve planın gerekçesini açıklayan plan açıklama raporunun bulunmadığı görülmüş olup, söz konusu alanda onaylanan planın yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 86 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2019 tarih ve 5572 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 28 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2019 tarih ve 5573 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 388 ada 30 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2019 tarih ve 5571 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz, Merkez, İslice, Kurtuluş ve Durak Mahallelerinde kalan İsmetpaşa ve Orhan Dengiz Caddelerinden cephe alan binalarda “cephe düzenleme işi”nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesi (Ek fıkra:16/05/2012-6306/17 md.) gereğince projesi doğrultusunda mantolama, boya, kaplama, doğrama, korkuluk, levha vb. işlerinin, toplam maliyetinin tamamının mülk sahipleri tarafından karşılanması şartıyla Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz İmar Planı sınırları  içerisindeki muhtelif alanlarda Resmi Kurum ve Vatandaşlar tarafından  ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri hakkındaki 34 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından 1927 yılından bugüne kadar kullanılmakta olan 01.04.2019 tarihi itibariyle Mülkiyeti Belediyemize geçen Uşak Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi,musanaltı mevkii, 241 ada, 3 parselde kayıtlı 20.328 m² taşınmazın Çevre Köyü Tüzel Kişiliğince 14.03.1955 tarihli Kira Mukavelesi ile 45 Yıl ve yenilenen 20 Yıl müddetli kiralamalar yapıldığını ve süresinin 14.03.2020 tarihinde sona ereceğini, bu nedenle taşınmaz arazi ve müştemilatının On (10) yıl süre ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ne tahsisinin, tahsis süresinin ve tahsis ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yapmayı planladığı Bebek Emzirme ve Bakım Kabini projesi kapsamında, Türk Kanser Derneği ile protokol Yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmeleri olan Atapark Çayzade, Tiritoğlu Çayzade, Dörtyol Sosyal Tesisleri, Kayaağıl Termal Tesisleri, Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryası ve Otopark birimlerinde uygulanan 2020 Yılı Gelir Tarifesindeki ücret listelerinin güncellenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediyemizin Ortağı olduğu Uşak Vergi Dairesine kayıtlı 896 085 7201 Vergi kimlik numaralı Uşak Belediyesi Madencilik İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin ekonomik nedenlerden dolayı sermaye artırımı talebinin görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 06.12.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20.11.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SOSYETE PAZARI'NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME Kira İhale İlanı - 12/12/2023 01.11.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ, 11 BİN FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURUYOR 2018-2020 Yılına Ait Ödeme Emri Listesi - Uşak Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde Bildirilmi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN PERSONELİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK MÜJDE 01.11.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Kira İhale İlanı - 07/11/2023
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.03.2020