Meclis Gündemi

02.05.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2197
26-04-2019

.04.2019 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 02.05.2019 Perşembe günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 
Mehmet ÇAKIN
Belediye Başkanı 
GÜNDEM: 

1.2019 Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Uşak Mahalli İdareler Turizm Altyapı Hizmet Birliğine Birlik Tüzüğünün 7.maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerinden 5 Asil Üye, 3 Yedek Üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
3.2018 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
4.24/01/2012 tarih 20/1115 sayılı İç İşleri Bakanlığı oluru ile kesinleşen mücavir alan sınırımızda; 16.03.2018 tarih ve 30.362 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 sayılı kararnamede bahsedilen 8 köy ve 1 beldenin Belediyemiz idari sınırlarına katılması ile imar mevzuatı bakımından iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik genişletme yapılması gerekmektedir. Belediyemizin yeni mücavir alan sınırının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.07/09/2018 tarih ve 582 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ilave nazım imar planlarında onaylandığı tarihte Uşak Belediyesi onaylı mücavir alan sınırları dışında (Bölme Belediyesi sınırları içinde kalan) olan alanlarla ilgili plan kararları getirildiği ve bu alanlar ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurumların uygun görüşleri bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Manisa 1.Bölge İdare Mahkemesinde 2019/197, 2019/220 esas nolu davaların devam etmesinden ve muhtelif itirazlar olmasından dolayı 07/09/2018 tarih ve 582 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ilave nazım imar planların iptal edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.07/09/2018 tarih ve 583 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ilave uygulama imar planlarında onaylandığı tarihte Uşak Belediyesi onaylı mücavir alan sınırları dışında (Bölme Belediyesi sınırları içinde kalan) olan alanlarla ilgili plan kararları getirildiği ve bu alanlar ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurumların uygun görüşleri bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Manisa 1.Bölge İdare Mahkemesinde 2019/197, 2019/220 esas nolu davaların devam etmesinden dolayı, muhtelif itirazlar olmasından dolayı ve ayrıca yaklaşık 536 hektar büyüklüğündeki üst ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırları içerisinde sadece yaklaşık 9 hektar büyüklüğündeki alanda plan onayının gerçekleşmesinin uygun olmaması sebebiyle 07/09/2018 tarih ve 583 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ilave uygulama imar planların iptal edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.16.03.2018 tarih ve 30.362 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 sayılı kararname ile Uşak İli Merkez İlçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç Köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içine katılması ile yenilenen idari sınırlarımızda, genişletilmesi için çalışmalar başlanan mücavir alan sınırı içerisinde; 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen imar planlarına ait esaslara uygun; halihazır haritaları bulunmayan alanlarda halihazır hazırlanması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları bulunmayan alanlarda imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması ve bu çalışmalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarih ve 76 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08a, K22c08b, K22c08c ve K22c08d paftalarda onaylanan imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zayiat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyeti yaşanmaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde; Ali Osman DOĞAN, Ramazan DOĞAN, Yaşar DOĞAN, Necati GÖK, Abdulmuttalip DOĞAN, Salih KAHRAMAN, Kamil YİĞİT, Emin YİĞİT, Sami YİĞİT, Avni ÖZENİRLER, Ziya YILMAZ, Kadriye Tamay AKCAN, Gülay ÖZTAN, Tülay AKSELİ vekili Av. Hüsnü Şahin BÜLBÜL ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Temsilciliği tarafından yapılan 15(on beş) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarih ve 77 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08a3c, K22c08b4d, K22c08c1a, K22c08c1b,K22c08d2a ve K22c08d2b paftalarda onaylanan imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zayiat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyeti yaşanmaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde; Kamil YİĞİT, Emin YİĞİT, Sami YİĞİT, Avni ÖZENİRLER, Emre ALTINDAĞ, Kudret YAVUZ ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Temsilciliği tarafından yapılan 7(yedi) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 580 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazlar; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07/02/2019 tarih ve 68 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile değerlendirilmiş ve itirazlar üzerine planda değişiklik yapılan kısımların yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği,  Sultan BALKAN, Ali GÜNDÜZ  Halil GÖRGÜLÜ, Şenay GÜNEŞHAN, Ayşe KOÇ, Yıldız BÖBER, Ramazan ÇAĞLAR, Erkan ÇOHADAR, Emine ÖZGÜL, Kadir BÖBER tarafından yapılan 11(on bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 581 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazlar; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07/02/2019 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile değerlendirilmiş ve itirazlar üzerine planda değişiklik yapılan kısımların yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine, askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği, Ali GÜNDÜZ  Halil GÖRGÜLÜ, Şenay GÜNEŞHAN, Ayşe KOÇ, Yıldız BÖBER, Ramazan ÇAĞLAR, Erkan ÇOHADAR, Emine ÖZGÜL, Kadir BÖBER tarafından yapılan 10 (on) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyünde; İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11/01/2001 tarih ve 9769 kararı ile tescil edilen ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/04/2018 tarih ve 4675 sayılı kararı ile  sit sınırları sayısallaştırılan  Çınarcık Nekropolü I. Derece arkeolojik sit alanı sınırının 01/11/2018 tarih ve 254 sayılı karar ekinde tarafımıza gönderilen krokide sit alanı sınırının 22/01/2001 tarih ve 146 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan nazım imar planındaki sınırdan farklı olduğu görülmekte olup bu sınırın düzeltilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 2. Kerim Sokak No:3 ve 1. Kerim Sokak No:54 numaralı binaların kanalizasyon sorunlarının çözüme kavuşması için bu alanda 2637 imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
14.İbot Tekstil İnşaat Deri  Sanayi ve Tic.Ltd.Şti'ni temsilen  İsmail TAŞCAN, Banu BÖREKÇİ, Murat Kaya'nın ; İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 156 ada 11 ve 17  numaralı parsellerde  plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
15.Uşak Özen Ekmek Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic .Ltd .Şti’ne temsilen Akın ÖZEN'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2637 ada 1 ve 12  numaralı parsellerde  plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 07/03/2019 Tarih ve 82 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet YILMAZ’ın ; İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü,   245 ada 1 numaralı parselde konut amaçlı ilave imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 04/01/2019 Tarih ve 15 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1. Albayrak Sokak ile 2. Albayrak Sokak kesişiminde bulunan 2.390,144 m2 büyüklüğündeki park alanının cami alanı olarak  imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 05/02/2019 Tarih ve 43 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Nurtekin AKTEKE, Emine AKTEKE, Rahime BAYTUR, Orhan AKTEKE ve Salih AKTEKE’ nin; İlimiz, Merkez Karaağaç Mahallesi 5713 ada 3 numaralı parsel için  A-3, TAKS=0.30, KAKS=0.90, ön bahçe mesafesi 5.00 metre, yan bahçe mesafesi 3.00 metre yapılaşma koşulları belirlenmiş konut alanı olarak  imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01/03/2019 Tarih ve 74 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ayhan KOZAK’ın; İlimiz, Merkez Kaşbelen Köyü 2164  numaralı parsel ile ilgili talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesinde krokide işaretli olan kısımdan su hattı bağlantısı geçirileceğinden dolayı imar planında değişiklik yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
02.05.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı