Meclis Gündemi

02.09.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi ilanı

3020
27-08-2015

27/08/2015         

T.C.
UŞAK  BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                                       
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı  02.09.2015 Çarşamba günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı
GÜNDEM:
1.2015 Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 4 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar  ve kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 11 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması
4.Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih 256-257 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 12.03.2015 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 30L-Id pafta, 991 ada 12 numaralı parselde Yurt Alanı düzenlemesi yönünde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde Kamil YİĞİT tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Ürünköy, 489 numaralı parselde Kamyon garajı alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının 04.08.2015 tarih 447-448 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylandığı, ancak; mevcut akaryakıt istasyonu ile kamyon garajı alanını ayıran 12.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun; 2008 yılında planları onaylanan akaryakıt ve lpg istasyonunun sınırları içerisinde kaldığının fark edildiği,  Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, kamyon garajı alanı için hazırlanmış plan değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Mustafa KAŞIKÇI’nin İlimiz, Merkez, Fevziçakmak Mahallesi, 29L-IIIb pafta, 3318 ada, 1 ve 2 numaralı parseller için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
7.Mustafa KOCAKAYA ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 29L-IIIb, 29L-IIIc, 29L-IIId paftalarda, 292 ada 8 ve 9 numaralı parseller için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
8.Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim KARAHALLI ve Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Coşkun GÜNGÖR’ün İlimiz, Muharremşah Köyü, 226 ada 1 ve 5 numaralı parseller için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
9.Ayhan CEYLAN’nın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 29M-IVa pafta, 5135 ada 6 ve 7 numaralı parseller için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
10.Ali İhsan UZUN’un İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 2265 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerde 2001 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı öncesinde yaptırmış oldukları mevzi imar planının geçerli olması ve mağduriyetlerinin giderilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.Ahmet Taner SAYAR vekili Av. Ceylan YILDIRIM ve Av. İsmail Can AKAY’in İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada 182 ve 183 numaralı parseller hakkında verilen Manisa 2. İdare Mahkemesi 2013/152 E.-2014/24K. Sayılı kararının uygulanması ve mağduriyetinin giderilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12.Ali ER ve Müştereklerinin İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 6082 ada, 6 nolu parselde bulunan Belediye Hissesi ile 6083 ada, 1 parseldeki yeşil sahanın takası konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.  
13.Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2015/154 sayılı dosyası ile davacı Adem ELAGÖZ ve Osman GÜNAY tarafından Belediyemize karşı açılan "İçkili Yer Ruhsatı" verilmesi talebinin reddine ilişkin görülmekte olan dava sürecinde, mahkeme 08/05/2015 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verdiği, İçkili Bölge Krokisi belirlenmesine ilişkin olarak daha evvel alınmış olan Belediye Meclisi kararında, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. maddesinde yer alan mesafe koşullarının dikkate alınmadığının görüldüğü, Ekli Krokide de tespit edildiği üzere umuma açık ibadet yerine olan mesafesi yönetmelikte belirlenen 100 m. şartını sağlamadığından, Bu nedenle, içkili bölge krokisinin ilgili yönetmelik çerçevesinde değerlendirilerek yeniden belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediyemiz Sınırları içerisinde, İlimiz Merkez Muharremşah Köyü tapusuna kayıtlı bulunan 236 nolu kadastro adası içerisinde kalan ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi arasında kalmakta olan Maliye Hazinesi ve vatandaşlara ait toplam yaklaşık 120 ha.lık alanda Küçük Sanayi Esnaflarını bir araya toplamak ve daha müreffeh işyeri alanları oluşturmak suretiyle  Başbakanlık Toplu Konut İdaresi aracılığı ile toplu küçük sanayi sitesi yapılması planlanmış olup, bununla ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede, çalışmaların hızlanması, uygulanması ve gerekli görülecek diğer hususların yerine getirilmesi amacıyla, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı vb kamu kurum ve kuruluşları ile ön mutabakat ve protokoller yapılması gerektiğinde bu görüşme ve protokollerin Belediyemiz adına yapılması ve imzalanması hususunda yetkilendirme gerekmektedir. Söz konusu bölgede Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı vb kamu kurum kuruluşları ile Uşak Belediyesi arasında yapılacak olan protokoller için Uşak Belediyesi adına Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
15.İl Müftülüğünün İlimiz, Merkez Karaağaç Mahallesi, 6679 ada 1 numaralı parselde cami alanının yüksekliğinin düzeltilmesi için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih 484 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Halime SAMANTIR’ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 14 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun ekli imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 05.08.2015  tarih ve  487 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 13 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 05.08.2015 tarih ve 487 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  16 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  38 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 07.08.2015 tarih ve 494 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen  ve Trafik Komisyonunca reddedilen 1 adet talebin ekli Trafik Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 76 sayılı kararı ile belirlenen otobüs fiyat tarifesine “0-6 yaş arası ücretsizdir”  ibaresinin eklenerek Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda 19. Madde olarak görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, EBRAR İnsani Yardım Eğitim Kültür Derneği ve UŞİMDER (Uşak İmam-Hatip Liseleri Mezunları Mensupları ve Bu Okullara Gönül Verenler) Derneğin Ortak Proje talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
24.Atatürkçü Düşünce Derneğinin, üniversite öğrencilerine destek olma adına barınma ve konaklama ihtiyacının giderilebilmesi için Belediye Kanununun 75. Maddesi c) bendi gereğince ortak hizmet projesi kapsamında yapılacak olan bir protokolle öğrencilerin barınma ve konaklama ihtiyaçlarını giderebileceklerini ve bu öğrencilerin takibini yapabileceklerini belirtmektedirler. Sosyal Belediyecilik adına eğitim ve öğretim için yapılacak olan adı geçen dernekle Ortak Hizmet Projelerinin yapılıp yapılamayacağı konusunda karar almak ve Belediye Başkanına yapılacak Ortak Hizmet Projelerinin iş ve işlemlerinde yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
25.30 Haziran, 1-2 Temmuz 2015 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşen Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonasında Gülle atma branşında 13 yaş kızlar kategorisinde 1. olan Özlem BECEREK’e  ödül verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.İlimizden uzak mesafeli İllere gidecek olan cenazelerin Zafer Havaalanı ve İzmir’deki Havaalanlarından Türk Hava Yolları ile gönderilmesi hususunda, Türk Hava Yolları ile Belediyemiz arasında protokol imzalanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
Son Düzenlemeler: 27 August, 2015
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
02.09.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı