Meclis Karar Özetleri

03.01.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1346
11-01-2022

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
03.01.2022    PAZARTESİ      15.00       2022                  1                         1                 1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2021 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun oluşturulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine,  24. Maddesi gereğince oluşturulan İhtisas Komisyonlarına ve 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2022 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.2022 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
6.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2022 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7.5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir" denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2022 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen talep yazıya ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde yaklaşık 23 hektar büyüklüğündeki Kentsel Sit Alanında koruma amaçlı imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 2328 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 115 ve 116 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Uşak İdare Mahkemesinin 2020/446 Esas ve 2021/541 karar nolu kararı ile iptal edildiğinden söz konusu alanda mahkeme kararına istinaden yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.İlknur AKBABA, Pürnur AYSAL, Mehmet GÜRDAL ve Çetin GÜRDAL'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 342 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki  taleplerinin  görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz, Merkez, Bölme Karakuyu Mahallesinde yaklaşık 18,3 hektar alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz, Merkez, Hacıkadem, Karaağaç ve Dikilitaş Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 247 hektar alanda  1.No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 16.06.2020 tarihinde onaylanan  1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine uygun alt ölçekli imar planlarında revizyon yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.Kazım AYDIN, Bayram AYDIN, Müyesser AYDIN, İsmail AYDIN ve Şerif AYDIN’ın; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 167 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Kazım AYDIN, Bayram AYDIN, Müyesser AYDIN, İsmail AYDIN ve Şerif AYDIN’ın İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 167 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi ve Mende Köyü tapulama sahasında yaklaşık 291 hektar alanda  imar planı revizyonu yapılması  konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, Kuyucak, Kurşunluk ve Yeşil Karaağaç Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 1.444 hektar alanda ilave imar planı yapılması  konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallerinde belediye hizmet alanı ve otopark düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallerinde belediye hizmet alanı ve otopark düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.İlimiz, Merkez, Mücavir alan sınırları içerisinde otopark yönetmeliğinde yapılan son değişikliklere istinaden bölgesel otopark alanlarının belirlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, yaklaşık 126 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, yaklaşık 126 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.S.S. Batıkent Yapı Kooperatifi adına Mustafa BOZ ve Abdullah ACAR’ın  İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, Yılanlıdere Mevkii 175 ada 1 parsel, 1561 ada 1 parsel, 1567 ada 1 parsel, 1568 ada 1 parsel ve 1569 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Mustafa KAYA, Erdoğan PİRİNÇCİ, Tolga PİRİNÇCİ, Turhan KÜÇÜKÇAKIN, Nurcan KÖSE, Fatma ACAR, Okan ACAR, Fadime DİNÇER, Mürüvvet DİKMEN, Ahmet COŞKUN, Kamile BENLİ ve Ali EKER’in; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 270, 464, 466, 273, 274 ve 275 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.İlimiz, merkez, Karakuyu mahallesi Muhtarı Hüseyin VURAL'ın, Bölme Beldesi Uşak Belediyesine bağlanması ile Karakuyu ve Kurşunluk Mahalleleri olarak ikiye ayrılmış,  halkın  talebi  ve  baskısı  ile  tekrardan  Bölme  adının  yaşatılması  istenildiğinden,  Karakuyu Mahallesinin adının Bölme Mahallesi olarak değiştirilmesi yönündeki taleplerinin, görüşülerek karara bağlanması. 
26.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
27.Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifelerinde değişikliği taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
28.İlimizde  30.03.2019 Yerel Seçimleri ile birlikte; 8 (sekiz) köy ve 1 (bir) belde, köy tüzel kişiliğini kaybederek  mahalleye  dönüştüğü, Muhtarlar  ve  vatandaşlarımız  ile  yapılan  toplu  ve  bireysel çalışmalarda belediyemizin toplu taşıma hizmetleri konusunda hizmet verse de yetersiz kaldığı günlük ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çektiklerini belirttikleri, 2013 yılında hizmete açılan Yeni Devlet Hastanesi, 2006 yılında ilimizde kurulan Uşak Üniversitesine de toplu taşıma hizmeti konusunda yetersiz kalınması nedeniyle mevcut güzergâhlarda çalıştırılmak üzere, toplam 60 (altmış) adet halk Otobüs hattının  5393  Kanunu'nun  Sayılı Belediye 15/f, 18/j ve 34/i maddeleri uyarınca 10 (on) yıl süre ile kiralanması için, Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.Uşak Belediye Meclisinin 17.11.2021 tarih 352 sayılı kararı ile, İlimizde kurulacak olan Sınırlı Sorumlu Uşak Zümra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kurucu ortaklarından birisi de 2 (iki) ortaklık payı ile Uşak Belediyemiz olması kararı, oy birliği ile alınmıştır. Söz konusu meclis kararında geçen Kadın Kooperatifi ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ibarelerinin; Sınırlı Sorumlu Uşak Zümra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak, iki (2) pay ortak olunması ibaresininde; iki (2) pay, 200 TL (ikiyüztürklirası) sermaye ortaklık bedeli ile ortak olunması şeklinde düzeltilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.İlimizde  bulunan  okul  çevrelerindeki  tütün  ve  tütün  mamulleri  satış yerlerinde; yasak olmasına rağmen öğrencilere sarma olarak tabir edilen (tekdal) açık sigara satışı yapıldığı, Tütün ve  tütün  ürünleri  satan  bu  işyerlerinin;  İşyeri  Açma  ve  Çalışma  Ruhsatlarına  İlişkin  kapsamında değerlendirilerek, bu tür iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, o yerin en az yüz metre civarında okul bulunup bulunmadığının yanı sıra bu işyerlerinin özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları ile aynı binada olup olmadığı tespit edilerek, bu şartları taşımayan işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.Uşak Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarihli ve 379 sayılı kararı ile, İlimiz mücavir alan sınırları içersinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin K-Masaj Salonları başlıklı maddesinde istenen niteliklere ilave olarak düzenleme yapılması konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan 7 adet taşınmazların 2886 sayılı kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun 5393 sayılı kanunun 18.e Maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması. 
33.(İlave Madde 1): 01/12/2021 tarihinde Belediye Meclisinin 1. Birleşim, 2. oturumunda Hukuk Komisyonuna havale edilen, Kadın Koordinasyon Merkezi Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Uşak Şoforler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının talebi doğrultusunda Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesinde değişiklik yapılması yönündeki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2021 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin  okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz Denetim Komisyonunun kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden Belediyemiz Denetim Komisyonunun kurulmasına, Komisyonun 5 kişiden oluşması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiş, Denetim Komisyon Üyeliklerine Ak Parti Grubu Başkanı Kemal SOLAKHAN; İlknur ERTUĞRUL, Mehmet KESKİN ve Regaip Emre HAZAR’ı, İyi Parti Grup Başkanı Nurten BAKIR; Necmi DURSUN ve Nurten BAKIR’ı sözlü olarak önermişlerdir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz Denetim Komisyonu  üye seçimi gizli oyla yapılmış olup, oyların tasnifi neticesinde Belediyemiz Denetim Komisyonu üyeliklerine önerilen, İlknur ERTUĞRUL’a 27 oy, Mehmet KESKİN’e 29 oy, Regaip Emre HAZAR’a 29 oy,  Necmi DURSUN’a 26 oy, Nurten BAKIR’a 25 oy ve Tolga PİRİNÇCİ’ye 1 oy  çıkmış olup, Belediyemiz Denetim Komisyonu üyeliklerine  İlknur ERTUĞRUL 27 oyla, Mehmet KESKİN  29 oyla,  Regaip Emre HAZAR 29 oyla,  Necmi DURSUN  26 oyla  ve  Nurten BAKIR 25 oyla  seçilmişlerdir.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine,  24. Maddesi gereğince oluşturulan İhtisas Komisyonlarına ve 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2022 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine,  24. Maddesi gereğince oluşturulan İhtisas Komisyonlarına ve 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2022 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin ödenmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

(Üyelerden Yusuf AKCAN oturumdan ayrılmıştır)

4.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2022 Mali yılında Belediyemiz Denetim Komisyonunda 8 kamu personelinin azami 40 gün süreyle görevlendirilmesine ve 1000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı çarpımı sonucu bulunacak ücretin ödenmesi  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.2022 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2022 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin Belediye Başkanı maaşının 2/3’ü olması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2022 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2022 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin 2022 Mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinde Belediyemizin nüfusuna göre belirlenen aylık brüt 482,00.-TL. ödenmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir" denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2022 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine istinaden Belediyemiz bünyesinde 2022 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen talep yazı ekindeki listede kadro ve unvanları yazılı tam zamanlı personel ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığının genelgesine göre 2022 yılında sözleşmeli personelle ilgili belirtilecek olan taban ücretin ödenmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde yaklaşık 23 hektar büyüklüğündeki Kentsel Sit Alanında koruma amaçlı imar planı revizyonu yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde yaklaşık 23 hektar büyüklüğündeki Kentsel Sit Alanında koruma amaçlı imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 2328 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 115 ve 116 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Uşak İdare Mahkemesinin 2020/446 Esas ve 2021/541 karar nolu kararı ile iptal edildiğinden söz konusu alanda mahkeme kararına istinaden yeni bir işlem yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 2328 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 115 ve 116 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Uşak İdare Mahkemesinin 2020/446 Esas ve 2021/541 karar nolu kararı ile iptal edildiğinden söz konusu alanda mahkeme kararına istinaden yeni bir işlem yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.İlknur AKBABA, Pürnur AYSAL, Mehmet GÜRDAL ve Çetin GÜRDAL'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 342 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki  talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlknur AKBABA, Pürnur AYSAL, Mehmet GÜRDAL ve Çetin GÜRDAL'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 342 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki  taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.İlimiz, Merkez, Bölme Karakuyu Mahallesinde yaklaşık 18,3 hektar alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bölme Karakuyu Mahallesinde yaklaşık 18,3 hektar alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.İlimiz, Merkez, Hacıkadem, Karaağaç ve Dikilitaş Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 247 hektar alanda  1.No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 16.06.2020 tarihinde onaylanan  1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine uygun alt ölçekli imar planlarında revizyon yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Hacıkadem, Karaağaç ve Dikilitaş Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 247 hektar alanda  1.No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 16.06.2020 tarihinde onaylanan  1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine uygun alt ölçekli imar planlarında revizyon yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Kazım AYDIN, Bayram AYDIN, Müyesser AYDIN, İsmail AYDIN ve Şerif AYDIN’ın; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 167 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kazım AYDIN, Bayram AYDIN, Müyesser AYDIN, İsmail AYDIN ve Şerif AYDIN’ın; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 167 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Kazım AYDIN, Bayram AYDIN, Müyesser AYDIN, İsmail AYDIN ve Şerif AYDIN’ın İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 167 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kazım AYDIN, Bayram AYDIN, Müyesser AYDIN, İsmail AYDIN ve Şerif AYDIN’ın İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 167 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi ve Mende Köyü tapulama sahasında yaklaşık 291 hektar alanda  imar planı revizyonu yapılması  konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi ve Mende Köyü tapulama sahasında yaklaşık 291 hektar alanda  imar planı revizyonu yapılması  konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, Kuyucak, Kurşunluk ve Yeşil Karaağaç Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 1.444 hektar alanda ilave imar planı yapılması  konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, Kuyucak, Kurşunluk ve Yeşil Karaağaç Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 1.444 hektar alanda ilave imar planı yapılması  konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallerinde belediye hizmet alanı ve otopark düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallerinde belediye hizmet alanı ve otopark düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallerinde belediye hizmet alanı ve otopark düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallerinde belediye hizmet alanı ve otopark düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.İlimiz, Merkez, Mücavir alan sınırları içerisinde otopark yönetmeliğinde yapılan son değişikliklere istinaden bölgesel otopark alanlarının belirlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Mücavir alan sınırları içerisinde otopark yönetmeliğinde yapılan son değişikliklere istinaden bölgesel otopark alanlarının belirlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 28 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
20.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, yaklaşık 126 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, yaklaşık 126 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL’in 13 ret,  Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
21.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, yaklaşık 126 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, yaklaşık 126 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL’in 13 ret,  Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
22.Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 2 ret,  Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Harun GÜVENÇ’in 12 çekimser,  oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
23.S.S. Batıkent Yapı Kooperatifi adına Mustafa BOZ ve Abdullah ACAR’ın  İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, Yılanlıdere Mevkii 175 ada 1 parsel, 1561 ada 1 parsel, 1567 ada 1 parsel, 1568 ada 1 parsel ve 1569 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; S.S. Batıkent Yapı Kooperatifi adına Mustafa BOZ ve Abdullah ACAR’ın  İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, Yılanlıdere Mevkii 175 ada 1 parsel, 1561 ada 1 parsel, 1567 ada 1 parsel, 1568 ada 1 parsel ve 1569 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
24.Mustafa KAYA, Erdoğan PİRİNÇCİ, Tolga PİRİNÇCİ, Turhan KÜÇÜKÇAKIN, Nurcan KÖSE, Fatma ACAR, Okan ACAR, Fadime DİNÇER, Mürüvvet DİKMEN, Ahmet COŞKUN, Kamile BENLİ ve Ali EKER’in; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 270, 464, 466, 273, 274 ve 275 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talepleri İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa KAYA, Erdoğan PİRİNÇCİ, Tolga PİRİNÇCİ, Turhan KÜÇÜKÇAKIN, Nurcan KÖSE, Fatma ACAR, Okan ACAR, Fadime DİNÇER, Mürüvvet DİKMEN, Ahmet COŞKUN, Kamile BENLİ ve Ali EKER’in; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 270, 464, 466, 273, 274 ve 275 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Tolga PİRİNÇCİ oturumdan ayrıldı.)
25.İlimiz, merkez, Karakuyu mahallesi Muhtarı Hüseyin VURAL'ın, Bölme Beldesi Uşak Belediyesine bağlanması ile Karakuyu ve Kurşunluk Mahalleleri olarak ikiye ayrılmış,  halkın  talebi  ve  baskısı  ile  tekrardan  Bölme  adının  yaşatılması  istenildiğinden,  Karakuyu Mahallesinin adının Bölme Mahallesi olarak değiştirilmesi yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz, merkez, Karakuyu mahallesi Muhtarı Hüseyin VURAL'ın, Bölme Beldesi Uşak Belediyesine bağlanması ile Karakuyu ve Kurşunluk Mahalleleri olarak ikiye ayrılmış,  halkın  talebi  ve  baskısı  ile  tekrardan  Bölme  adının  yaşatılması  istenildiğinden,  Karakuyu Mahallesinin adının Bölme Mahallesi olarak değiştirilmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında  Üyelerden Tolga PİRİNÇCİ oturuma katıldı.)
26.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL’in 13 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
27.Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifelerinde değişikliği talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifelerinde değişikliği taleplerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2022 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN; 2022 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

28.İlimizde  30.03.2019 Yerel Seçimleri ile birlikte; 8 (sekiz) köy ve 1 (bir) belde, köy tüzel kişiliğini kaybederek  mahalleye  dönüştüğü, Muhtarlar  ve  vatandaşlarımız  ile  yapılan  toplu  ve  bireysel çalışmalarda belediyemizin toplu taşıma hizmetleri konusunda hizmet verse de yetersiz kaldığı günlük ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çektiklerini belirttikleri, 2013 yılında hizmete açılan Yeni Devlet Hastanesi, 2006 yılında ilimizde kurulan Uşak Üniversitesine de toplu taşıma hizmeti konusunda yetersiz kalınması nedeniyle mevcut güzergâhlarda çalıştırılmak üzere, toplam 60 (altmış) adet halk Otobüs hattının 5393  Kanunu'nun  Sayılı Belediye 15/f, 18/j ve 34/i maddeleri uyarınca 10 (on) yıl süre ile kiralanması için, Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimizde  30.03.2019 Yerel Seçimleri ile birlikte; 8 (sekiz) köy ve 1 (bir) belde, köy tüzel kişiliğini kaybederek  mahalleye  dönüştüğü, Muhtarlar  ve  vatandaşlarımız  ile  yapılan  toplu  ve  bireysel çalışmalarda belediyemizin toplu taşıma hizmetleri konusunda hizmet verse de yetersiz kaldığı günlük ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çektiklerini belirttikleri, 2013 yılında hizmete açılan Yeni Devlet Hastanesi, 2006 yılında ilimizde kurulan Uşak Üniversitesine de toplu taşıma hizmeti konusunda yetersiz kalınması nedeniyle mevcut güzergâhlarda çalıştırılmak üzere, toplam 60 (altmış) adet halk Otobüs hattının, 5393  Kanunu'nun  Sayılı Belediye 15/f, 18/j ve 34/i maddeleri uyarınca 10 (on) yıl süre ile kiralanması için, Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.Uşak Belediye Meclisinin 17.11.2021 tarih 352 sayılı kararı ile, İlimizde kurulacak olan Sınırlı Sorumlu Uşak Zümra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kurucu ortaklarından birisi de 2 (iki) ortaklık payı ile Uşak Belediyemiz olması kararı, oy birliği ile alınmıştır. Söz konusu meclis kararında geçen Kadın Kooperatifi ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ibarelerinin; Sınırlı Sorumlu Uşak Zümra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak, iki (2) pay ortak olunması ibaresininde; iki (2) pay, 200 TL (ikiyüztürklirası) sermaye ortaklık bedeli ile ortak olunması şeklinde düzeltilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediye Meclisinin 17.11.2021 tarih 352 sayılı kararı ile, İlimizde kurulacak olan Sınırlı Sorumlu Uşak Zümra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kurucu ortaklarından birisi de 2 (iki) ortaklık payı ile Uşak Belediyemiz olması kararı, oy birliği ile alınmıştır. Söz konusu meclis kararında geçen Kadın Kooperatifi ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ibarelerinin; Sınırlı Sorumlu Uşak Zümra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak, iki (2) pay ortak olunması ibaresininde; iki (2) pay, 200 TL (ikiyüztürklirası) sermaye ortaklık bedeli ile ortak olunması şeklinde düzeltilmesi  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.İlimizde  bulunan  okul  çevrelerindeki  tütün  ve  tütün  mamulleri  satış yerlerinde; yasak olmasına rağmen öğrencilere sarma olarak tabir edilen (tekdal) açık sigara satışı yapıldığı, Tütün ve  tütün  ürünleri  satan  bu  işyerlerinin;  İşyeri  Açma  ve  Çalışma  Ruhsatlarına  İlişkin  kapsamında değerlendirilerek, bu tür iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, o yerin en az yüz metre civarında okul bulunup bulunmadığının yanı sıra bu işyerlerinin özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları ile aynı binada olup olmadığı tespit edilerek, bu şartları taşımayan işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimizde  bulunan  okul  çevrelerindeki  tütün  ve  tütün  mamulleri  satış yerlerinde; yasak olmasına rağmen öğrencilere sarma olarak tabir edilen (tekdal) açık sigara satışı yapıldığı, Tütün ve  tütün  ürünleri  satan  bu  işyerlerinin;  İşyeri  Açma  ve  Çalışma  Ruhsatlarına  İlişkin  kapsamında değerlendirilerek, bu tür iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, o yerin en az yüz metre civarında okul bulunup bulunmadığının yanı sıra bu işyerlerinin özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları ile aynı binada olup olmadığı tespit edilerek, bu şartları taşımayan işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmemesi konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.Uşak Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarihli ve 379 sayılı kararı ile, İlimiz mücavir alan sınırları içersinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin K-Masaj Salonları başlıklı maddesinde istenen niteliklere ilave olarak düzenleme yapılması konusu Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarihli ve 379 sayılı kararı ile, İlimiz mücavir alan sınırları içersinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin K-Masaj Salonları başlıklı maddesinde istenen niteliklere ilave olarak düzenleme yapılması konusunun Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
32.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan 7 adet taşınmazların 2886 sayılı kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu   görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan 7 adet taşınmazların 2886 sayılı kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 13 ret oylarına karşılık 16  kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 1): 01/12/2021 tarihinde Belediye Meclisinin 1. Birleşim, 2. oturumunda Hukuk Komisyonuna havale edilen, Kadın Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kadın Koordinasyon Merkezi Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Uşak Şoforler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının talebi doğrultusunda Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesinde değişiklik yapılması yönündeki talebi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının talebi doğrultusunda Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesinde değişiklik yapılması yönündeki talebi Plan ve Bütçe Komisyonunda karara bağlanamadığından, Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü bilet fiyatlarının Tam Bilet: 4.50 TL., Öğrenci Bilet: 3.50 TL. olması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL ve Harun GÜVENÇ’in 14 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2022  Şubat  ayı Meclis Toplantısının 01.02.2022 Salı günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2022 Ocak ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.Mehmet ÇAKIN        Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı         Katip                               Katip
(Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: 11 January, 2022
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
03.01.2022 Tarihli belediye İlanı karar meclis Özetleri