Meclis Gündemi

05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı

1195
29-05-2020
…./05/2020         

T.C.
UŞAK  BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        
Sayın :
Belediye Meclis Üyesi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin Olağanüstü toplanması gerekmektedir.
Toplantı  05.06.2020 Cuma günü Saat 15.00 de Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Meydanı  No:49 daki Atatürk Kültür Merkezi 1 Nolu Salonda yapılacaktır.  
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim. 


                                         Mehmet ÇAKIN                                                                                                       
                                       Belediye Başkanı
GÜNDEM: 

1.2020 Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz 2019 yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması.
3.2019 yılı Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun görüşülmesi
4.5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Belediye Encümeninde görev alacak Belediye Meclis üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile Gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
5.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
6.6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak bir Asıl bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
7.2019 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
8.Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün,  Uşak İli, Merkez, Kemalöz Mahallesi, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 755 ada, 468 numaralı, farklı eğitim öğretim düzeyindeki okulların bulunduğu parselin ifrazı amacı ile, 02/01/2020 tarih ve 46 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde ada çizgilerinde sehven yanlışlık yapıldığı anlaşıldığından söz konusu alanda yeniden plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Aysel BAŞTAN vekili Lütfi BAŞTAN, Sevim ÇALKIN, Ayşe ÜLKER, Emine GÜLGÜR, Hasan ARAL, Osman ARAL, Fadime ARAL ve Fatma ARAL'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 39 numaralı parselde 1/5000 ölekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 164 ada 2 numaralı parsel, 631 ada 5 numaralı parsel, 181 ada 15 ve 19 numaralı parsellerde, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun, 20.02.2020 tarih 5649, 5648, 5647 ve 5646 sayılı Kararlarına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tescilli olarak plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi 1448 ada, 3 numaralı parsel, 1434 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde Belediye Hizmet Alanı ve Park alanı düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün, İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi 9. Yunus Emre Sokak, 7. Yunus Emre Sokak ve 6. Toklu Sokak arasında bulunan park alanı içindeki trafo alanının, yine aynı park alanı içerisinde yerinin değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.Adnan ATAK, Hatice TUNAY, Fatma CİN, Ayşe SEZER, Veysel DÜZDELEN'in; İlimiz,  Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
14.Ramazan DOĞAN, Adlen DOĞAN, Elif YILDIZHAN, Abdülmuttalip DOĞAN, Ali Osman DOĞAN, Yaşar DOĞAN, Elmaz AY, Bayram COŞKUN, Gülten TUNCER, Aliye COŞKUN, Kadir COŞKUN, Hatice DOĞAN'nın; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 380 ada, 5 ve 7 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
15.İlimiz, Merkez, Muhtelif mahallelerde, 20.02.2020 tarih 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde bulunan "İmar planlarında bina yükseklikleri yençok:serbest olarak belirlenemez. Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir. Oluşacak maliyetlerin %100 fazlası ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir." ifadesine dayanarak Yençok:serbest ibaresi bulunan alanlarda emsal değeri değiştirilmeden bina yüksekliklerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Zafer YILMAZ'ın; İlimiz, Merkez, Karakuyu Mahallesi, 259 ada 6 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
17.Kamil DAĞDEVİREN, Mehmet DAĞDEVİREN, Servent DAĞDEVİREN, Naim KOCAKAYA, Yüksel KOCAKAYA, Mustafa KOCAKAYA, Cennet KOCAKAYA vekaleten İbrahim AKKAŞ’ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 4793 ada 3, 10, 11 ve 12 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18.Sevim ÖZKAN, Gülhan ERTUĞRUL, Ayhan ÖZKAN, Cemil MANAV, Mehmet YİĞİT, İsa TEKİN, Güzide SUYOL YILMAZ’ın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 257  ada 163, 164, 165, 166, 167,  169, 170, 171 ve 310 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 202 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa DEMİR'in İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü 133 ada 24, 26, 27 ve 30 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 03/02/2020 tarih ve 51 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi 1184 ada, 15 numaralı parselin 1. Şeker Sokak cephesinde görünen genel otopark alanında, 08/09/2016 tarih 674-675 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan sayısallaştırma yapılmasına yönelik revizyon imar planında söz konusu otopark alanında sehven konut alanı yapıldığı tespit edilmiş olup söz konusu hatanın düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 03/05/2017 Tarih ve 234 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak ili, Merkez, Muhtelif Mahallelerde, 20.02.2020 tarih 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. maddesi ve 12.maddesi doğrultusunda; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Genel Hükümler Bölümünün 4.maddesi ve Meskun (Yerleşik) Alanlar Bölümünün 14.maddesinin (f) bendinin 1.fıkrasının iptaline ve ilgili maddelerden yararlanılarak işlemlerin yürütülmesi için son tarihlerin belirlenmesine yönelik alınan kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 01/08/2019 Tarih ve 279 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22C09C paftada, 2751 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerde ticaret ve park alanlarında düzenlenme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 279 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22C09C3C paftada, 2751 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerde Emsal=2.00 Yençok=9.50 metre yapılaşma koşullarında ticaret alanı ve park alanlarının ada şekli itibari ile de düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 75 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kurşunluk ve Kuyucak Mahalleleri sınırlarında, K22C13B paftada bulunan ve Demetevler Mevkii olarak bilinen alanda, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen kamulaştırma sınırı sonucu özel mülkiyete tabi alanlarda yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak, mağduriyetleri gidermek amacı ile 06/09/2018 tarih ve 555 - 556 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan imar plan revizyonu sonucu sehven 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uygulaması sonucu oluşan konut alanlarından fazla konut alanı planlandığı fark edilmiştir. Söz konusu alanda zaiyat oranında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 75 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;; İlimiz, Merkez, Kurşunluk ve Kuyucak Mahalleleri sınırlarında, K22C13B4A, K22C13B4B paftalarda bulunan ve Demetevler Mevkii olarak bilinen alanda, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen kamulaştırma sınırı sonucu özel mülkiyete tabi alanlarda yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak, mağduriyetleri gidermek amacı ile 06/09/2018 tarih ve 555 - 556 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan imar plan revizyonu sonucu, sehven 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uygulaması sonucu oluşan konut alanlarından fazla konut alanı planlandığı fark edilmiştir. Söz konusu alanda zaiyat oranında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 02/11/2018 tarih ve 622 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22C09D paftada, 2328 ada, 1 numaralı parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 02/11/2018 tarih ve 622 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22C09D4D paftada, 2328 ada, 1 numaralı parselde A-5 yapı düzeni ve TAKS=0.40 KAKS=2.00 yapılaşma koşullarında ticaret alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 77 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22C08C numaralı paftada, 160 ada, 1 ve 3 numaralı parsellerde Belediye Hizmet alanı fonksiyonunun kaldırılarak 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi ve  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 77 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22C08C3A ve K22C08C3D numaralı paftalarda, 160 ada, 1 ve 3 numaralı parsellerde belediye hizmet alanı fonksiyonunun kaldırılarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptal edilmesi ve  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 80 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, K22C09A4C paftada, 388 ada, 30 numaralı parselin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27/12/2019-5571 sayılı kararına istinaden, parsel üzerinde bulunan korunması gerekli yapı tescilli bina olarak, bina dışında kalan alanın ise tescilli parsel  olarak  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediye Meclisinin 02.03.2020 Tarih ve 78 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22C09A4A paftada, 888 ada, 86 numaralı parselin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27/12/2019-5572 sayılı kararına istinaden, parsel üzerinde bulunan korunması gerekli yapının tescilli bina olarak, bina dışında kalan alanın ise tescilli parsel  olarak  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.Belediye Meclisinin 02.03.2020 Tarih ve 79 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K22C09A4A paftada, 548 ada, 28 numaralı parselin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27/12/2019-5573 sayılı kararına istinaden, parsel üzerinde bulunan korunması gerekli yapının tescilli bina olarak, bina dışında kalan alanın ise tescilli parsel olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.Belediye Meclisinin 02.03.2020 Tarih ve 73 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, İkisaray Köyü, K22C10B3D numaralı paftada, 149 ada 23 numaralı parselde 01/08/2019 tarih ve 283 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın iptal edilmesi  ve  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarih ve 88 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 201 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 202 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 208 ada 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 209 ada 1 parsel, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 159 ada 1 parsel ve 165 ada 1, 2, 3 parseller ile Hacıkadem Mahallesi, 268, 269, 752, 757 parseller ve orman olarak tahsisli 617.267 metrekare büyüklüğündeki alanda düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarih ve 88 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 201 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 202 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 208 ada 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 209 ada 1 parsel, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 159 ada 1 parsel ve 165 ada 1, 2, 3 parseller ile Hacıkadem Mahallesi, 268, 269, 752, 757 parseller ve orman olarak tahsisli 617.267 metrekare büyüklüğündeki alanda düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36.İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 5174 ada 6 numaralı parsel ve 5173 ada 7 numaralı parsellerde 02/01/2020 tarih ve 20 ve 21 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile, onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciği'nin 05/02/2020 tarihli dilekçesinde yapmış olduğu itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 89 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Niyazi TEZCAN, Mustafa TEZCAN ve Eşe BADEM'in; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4228 ada 17 numaralı parselde, kullanım fonksiyonunda bir değişikliğe gidilmeden, bitişik nizam 5 kat yapı düzeni ve 5.00 metre ön bahçe mesafesi belirlenerek  düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
38.17.04.2020 tarih ve 7244 kanun nolu Resmi Gazetede yayımlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1.Maddesinin (e) Bendinde "Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere Belediye Meclisi tarafından 3 ay ertelenebilir. Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar Belediye Meclisince uzatılabilir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler denildiğinden bahsi halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir." geçen maddedeki yerlere ait su tüketimine bağlı alacakların kanunun çıktığı tarihten itibaren 3 ay süre ile ertelenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
39.Ömer ŞEMEN’in Cumhuriyet Mahallesi 4732 ada, 1 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın hissedarlarından olan Ömer ŞEMEN ve Abdullah YILDIRIM İdaremizin hissesine karşılık olmak üzere kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmayı talep etmektedir. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi işlemlerinin fizibilite ve etüd çalışmalarının yapılması ve bitişiğindeki 1007 ada 25 ve 26 numaralı parsellerle tevhid ile bedelsiz yola terk işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
40.Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği Taslağının  İhtisas Komisyonları Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
41.İçişleri Bakanlığının 2018/179 Karar Sayısı ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 11. maddesine göre Uşak İli Merkez İlçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç Köy Tüzel kişiliği adına kayıtlı düğün salonu olarak kullanılan taşınmazlar belediyemiz envanterine dahil olmuştur. Düğün salonu olarak kullanılan ilgili taşınmazların fiyat tarifelerinin  belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
42.Belediye Meclisinin 19.11.2019 tarih ve 424 sayılı kararı gereğince 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre hazırlanan 2020 yılı ücret tarifesinde belirlenen konut ve işyeri su ücretlerinde uygulanmakta olan 0-30 m3 , 31-50 m3 , ve 51 m3  ve üzeri ücret kademelerinin Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ve ülkemizde etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle 31.12.2020 tarihine kadar tüm kademelerin kaldırılarak konutlarda ve işyerlerinde geçerli olan  0-30 m3 arası ücret tarifesiyle fiyatlandırılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
43.Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, Türkiye genelinde üretilmesi hedeflenen 100.000 konut projesi kapsamında, Uşak ili, Merkez ilçesi, Karaağaç Mahallesi sınırların içerisinde 700 konut üretimi planlanan sahada mülkiyet bütünlüğünün sağlanması için Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde bulunan 1037 ada 8, 9, 101, 127 parsel no.lu taşınmazların Uşak Merkez Tabakhane Bölgesi Gecekondu Önleme Projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Belediyemiz arasında yapılmış olan protokoller doğrultusunda mahsuplaşılmasını talep etmektedir. İlgili parsellerin mahsuplaşmada kullanılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
44.Mülkiyeti Belediyemize ait, Cumhuriyet Mahallesi Milli Egemenlik Parkı Atatürk Bulvarı No:9'da bulunan taşınmazın Belediyeye gelir getirmesi için ihale ile kiraya verilmesi ve kira süresinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
45.17.04.2020 tarih ve 7244 Sayılı Kanun ile Resmi Gazetede yayımlanan yeni korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkındaki kanun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 1. Maddesinin (ç) bendinde; "Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, İl Özel İdareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecike zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez." denildiğinden belediyemizin taşınmazlarında kiracı olarak bulunan kiracıların, kira ödemelerinin ertelenip ertelenmeyeceği veya ödeme yapıp yapmayacağı konusunun görüşülerek karara bağlanması.
46.Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih ve 2020/68 sayılı kararı ile Belediye Hukuk ve Trafik Komisyonlarına havale edilen Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslağın ekli Hukuk ve Trafik Komisyonu raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

47.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı mevcut çocuk evleri sitesi hizmet binasının depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yıkılmasına karar verilerek yerine yeni hizmet binası yapılmasının planlandığı, yapımı planlanan hizmet binasının yapılacağı Cumhuriyet Mahallesi 106 ada, 509 parsel numaralı arsada Uşak Belediyesinin de hissesinin bulunduğu, Belediyemize ait hissenin ilgili kuruma tahsisi, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet Mahallesi 107 ada,  172 parsel ile takas edilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 06.12.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20.11.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SOSYETE PAZARI'NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME Kira İhale İlanı - 12/12/2023 01.11.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ, 11 BİN FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURUYOR 2018-2020 Yılına Ait Ödeme Emri Listesi - Uşak Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde Bildirilmi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN PERSONELİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK MÜJDE 01.11.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Kira İhale İlanı - 07/11/2023
05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı