Meclis Karar Özetleri

05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

241
11-06-2024

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ                  GÜNÜ               SAATİ            DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
05.06.2024       ÇARŞAMBA         16.00                2024                  6                      2                    1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı V. : Reyhan AYDIN,  Üyeler; Mehmet Akif ŞANLI, Halil ARSLAN, Mehmet KARAKOÇ, Yüksel DOĞAN, Uğur ALBAYRAK, Ozan BAYIK, Ayşe AYAZ, Tolga PİRİNÇCİ, Özhan ÖZGÖBEK, Devrim ALKAN, İsmail ASAR, Hatice TEREKECİ ÖZKAN, Mustafa ARSLAN, Muharrem Emre KARSLI, Mustafa GÜREL, Ahmet TOKAT, Fadime Ebru ÖZKARACAHİSAR, Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Beytullah GÜNDÜZ,  Mehmet ALEV. 

GÜNDEM:

20.Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 286 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen;  Atatürk Mahallesi yaklaşık 0,8 hektar alanda ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 286 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen;  Atatürk Mahallesi yaklaşık 0,8 hektar alanda ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 06.03.2024 tarih ve 67 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 06.03.2024 tarih ve 67 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarih ve 77 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Merkez, Elmalıdere Mahallesi 782 ada 37 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 02.05.2024  tarih ve 116 sayılı,  03.05.2024 tarih ve 129 sayılı kararı ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ücret tarifelerinde değişiklik yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Atapark  Meydanı  ve  Cumhuriyet Mahallesi 2. Sigorta Caddesi No:13  adresinde bulunan pazar yerinden alınacak  otopark  ücretinin görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediyemiz mücavir alanı içersinde bulunan iş yerlerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken alınan, iş yeri açma izin ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediyemize ait 2024 yılında uygulanan ücret tarifesine yeni eklenecek kalemlere ait ücretlerin belirlenmesi ve uygulanan ücret kalemlerinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.Dokur evi (Halı, Kilim, Deri ve Tekstil) biriminin İktisadi ve Sosyal Bütçe İçi İşletmesine alınması ve uygulanacak fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün taleplerine istinaden Atapark Meydanı 54/B ve Kurtuluş Mahallesi Enstitü Sokak No:5 adresinde bulunan kafeteryaların İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesine alınması ve Bütçe içi işletmelerde satılacak olan yumurta fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.Mülkiyeti  Belediyemize  ait,  Uşak  Merkez  Yeşil  Karaağaç  Mahallesi  Palamutluk Mevkii 185 ada 57 parsel de kayıtlı 24898,49 m² Tarla vasıflı taşınmaz ile Uşak Merkez Yeşil Karaağaç Mahallesi Kalemoğlu Mevkii 257 ada 1 parsel de kayıtlı 61505,81 m² Tarla vasıflı taşınmaz , 2886 Sayılı D.İ.K.' nun 45inci maddesine göre, Jeotermal akışkan ile ısıtılan Sera yapılması ve işletilmesi için 29 (Yirmidokuz) yıllığına  sınırlı ayni hak tesisi olarak ihale edilmesi, İlgili  iş  ve  işlemlerin  yürütülebilmesi  için  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
32.Şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerinin elektronik ücret toplama ve araç takip  sistemi  çalışmalarında  ödeme,  hakediş,  yaptırım  vb.  konularda  düzenli  bir  çalışma yapılabilmesi   için   Uşak Belediye Başkanlığı Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi Uygulama Yönergesinin görüşülerek karara bağlanması.
33.Uşak Belediyesi Ticari Taksilerin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Ticari Taksi Çalıştırma Hakkını Elde Etme bölümündeki 5. maddesi B fıkrası: "B-İlk defa Ticari taksi durağı talebinde bulunanların talepleri veya ihtiyaca göre Belediye Trafik Komisyonunca mevcut duraklara ilave verilmesi ya da yeni bir durak açılması kararlaştırılır,  araç  sayıları  belirlenir  ise;  Belediye  Encümeni  ihale  yolu  ile  yeni  ilaveler yapabilecektir. ..." uyarınca ilimiz Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklarda faaliyetlerini yürüten işletmelerin ulaşım ve erişimlerinin daha sağlıklı olabilmesi için bu mevkiide uygun görülen alanda, yeni belediye hizmet binası civarı ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ile Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında kalan alanda ticari taksi durağı yeri belirlenmesi ile 5393 sayılı Kanun'da gösterilen usuller ile 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak 10 yıl süre ile ticari taksi plakalarının kiraya verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
34.Mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şifa Sokak No:12 adresinde Hasibe Mazhar Sağlık Ocağı olarak hizmet vermektedir. Uşak Belediye Meclisinin 03.08.2010 tarih ve 385 sayılı kararı ile Hasibe Mazhar Sağlık Ocağına 10 (On) yıllığına ücretsiz olarak Uşak Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiği, Bu tahsis kararına istinaden ekte bulunan protokol ile tahsisin süresinin 10 (On) yıl olduğu, 03.08.2010 tarihinde başlayıp 02.08.2020 tarihinde sona ereceği ve tahsis için bedel ödenmeyeceği imza altına alındığı, Tahsis süresi içerisinde 2017 yılında alınan  90 sayılı meclis kararında, ilk alınan meclis kararına ve devamında yapılan protokole atıfta bulunmadığı ve belediyemiz iş ve işlemlerinde  tereddüde  sebep  olduğundan,  17.11.2020  tarih  ve  272  Sayılı  Meclis Kararında, ilk Meclis Kararını (03.08.2010/385) kabul etmesi sebebiyle; 05.01.2017 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararının iptali konusunun görüşülerek karara bağlanması.
35.Şehrimiz genelinde uygulanmak istenen pergolaların/sundurmaların şekil, biçim, renk, doku ve yapı malzemesi gibi özelliklerinin görüşülerek karara bağlanması.
37.Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
38.23 Haziran 1961 tarih ve 11785 sayılı Resmi Gazetede Kamu Yararına Dernek olduğu belirtilen  Türk  Anneler  Derneği  Uşak  Şubesi  1986  yılından  itibaren  halkımıza  hizmet verdiği, Dernek ile belediyemiz arasında ortak proje geliştirilerek, Ana olan kadının maddi  ve  manevi  yönden  kalkındırılması  ve  eğitilerek  aydınlatılması  sureti  ile çocuğun, Atatürk İlke ve İnklaplarına bağlı topluma yararlı üretken ve mutlu birer vatandaş olarak yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garaj İçi Sokak No:6/A adresinde bulunan iş yerinin ortak proje kapsamında kullanılması, bakımı, onarımı ve genel giderlerin Uşak belediyesi  tarafından karşılanması, Uşak belediyesi ile Türk Anneler Derneği  Uşak  Şubesi  ile  protokol  yapılmak  üzere,  belediye  başkanına  yetki  verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
39.Toplumumuzda  son  zamanlarda  sıklıkla  görülen,  Çölyak  Hastalığı  sebebi  ile çocuklarımız  ve  gençlerimiz  gıda  ürünlerine  ulaşmakta  sıkıntılar  yaşandığı, Belediyemiz ve Çölyak PKU El Ele Derneği iş birliğinde bu hastalığı olan kişilerin birlik ve beraberliğini artırmak ihtiyaç duydukları besinlere ulaşmalarını sağlamak ve bu hastalığa farkındalığı artırmak için İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:3 B Blok 1 B.B. Numaralı işyerinin ortak proje kapsamında kullanılması, bakımı, onarımı ve genel giderlerin Uşak belediyesi   tarafından  karşılanması,  Uşak  belediyesi  ile  Çölyak  PKU  El  Ele  Derneği ile protokol yapılmak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
40.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
41.Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinde elektronik ücret toplama sistemi  çalışmaları  kapsamında  Uşak  Belediyesi  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
42.Uşak Belediyesine bağışlanan 8961020852 Vergi kimlik numaralı Uşak Sosyal Tesisler San.ve Tic.Ltd.Şti.nin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine istinaden kabulüne ve şirket yetkilisi olarak Belediye Başkanı Özkan YALIM’ın görevlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
43.Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarih ve 104 sayılı kararı ile kabul edilen Genç Kuşak Birim Yönetmeliğinin iptali konusunun görüşülerek karara bağlanması.
44.Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun gereği Toptancı Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat miktarının işyerinin 1 (Bir) yıllık kira bedelinden az olmamak üzere belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
45.(İlave Madde 1): Belediyemize ait Bölme Mahallesinde bulunan kantar ve ürün eleme tesisine araç tartımı ve ürün elemesi için gelecek araçların tartım ve ürün eleme ücretlerinin 2024 yılı Gelir ve Harç Tarifesine eklenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
46. (İlave Madde 2):Kurtuluş Mahallesi Enstitü Sokak No:5 adresinde hizmet veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Yönetmeliğinin iptal edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
47.(İlave Madde 3):Belediyemize ait Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu No:67'de bulunan binamıza hafta içi hizmet verecek şekilde, 3 - 6 yaş aralığı çocuklara Gündüz Bakım Evi yapılması planlandığı,  Söz konusu Gündüz Bakım Evinin işlemlerinin yürütülebilmesi için ilgili kurumlar ve vakıflardan gerekli izinlerin alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
48.(İlave Madde 4):Şehrimizin zengin tarihini, kültürel mirasını, köklü geçmişini ve çağdaş vizyonunu daha iyi yansıtmak adına Uşak Belediyesi Logosunun yeniden tasarlanan hali ile kullanılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
49.(İlave Madde 5): 02.05.2024  tarih  ve  117  sayılı  kararı  ile  Belediye  Plan  ve  Bütçe  Komisyonuna  havale edilen  Uşak  Belediyesi  Özel  Servis  Araçlarının  Çalışma  Usul ve Esasları Yönetmeliği kapsamında mülkiyetinde bulunan araçlarla kendi personelini Belediye mücavir alan sınırları dahilinde taşıyan her türlü gerçek ve tüzel kişi ile kamu kurum ve kuruluşlardan şirket servisi araçlarından ilk defa güzergah belgesi için başvuranlardan ve şirket servisi aracı yıllık vize ücreti fiyat tarifesi ücret kalemlerinin güncellenmesi hususunda Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyonlarında Yönetmelik değişikliği yapıldıktan sonra fiyatlandırma yapılması konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
50.(İlave Madde 6): Park isimlerinin değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
51.(İlave Madde 7):Recep KARAGÖZ ve müştereklerinin; Uşak İli, Merkez Cumhuriyet Mahallesi 4793 ada, 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması. 

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

20.Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 286 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen;  Atatürk Mahallesi yaklaşık 0,8 hektar alanda ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Atatürk Mahallesi yaklaşık 0,8 hektar alanda ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Beytullah GÜNDÜZ ve Mehmet ALEV’in 9 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
21.Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 286 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen;  Atatürk Mahallesi yaklaşık 0,8 hektar alanda ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 286 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen;  Atatürk Mahallesi yaklaşık 0,8 hektar alanda ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Beytullah GÜNDÜZ ve Mehmet ALEV’in 9 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
22.Belediye Meclisinin 06.03.2024 tarih ve 67 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Beytullah GÜNDÜZ ve Mehmet ALEV’in 9 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
23.Belediye Meclisinin 06.03.2024 tarih ve 67 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Beytullah GÜNDÜZ ve Mehmet ALEV’in 9 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
24.Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarih ve 77 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Merkez, Elmalıdere Mahallesi 782 ada 37 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Merkez, Elmalıdere Mahallesi 782 ada 37 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.Belediye Meclisinin 02.05.2024  tarih ve 116 sayılı,  03.05.2024 tarih ve 129 sayılı kararı ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; ücret tarifelerinde değişiklik yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; ücret tarifelerinde değişiklik yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Beytullah GÜNDÜZ ve Mehmet ALEV’in 9 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
26.Atapark  Meydanı  ve  Cumhuriyet Mahallesi 2. Sigorta Caddesi No:13  adresinde bulunan pazar yerinden alınacak  otopark  ücretinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Atapark  Meydanı  ve  Cumhuriyet Mahallesi 2. Sigorta Caddesi No:13  adresinde bulunan pazar yerinden alınacak  otopark  ücretinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.Belediyemiz mücavir alanı içersinde bulunan iş yerlerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken alınan, iş yeri açma izin ücretinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz mücavir alanı içersinde bulunan iş yerlerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken alınan, iş yeri açma izin ücretinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.Belediyemize ait 2024 yılında uygulanan ücret tarifesine yeni eklenecek kalemlere ait ücretlerin belirlenmesi ve uygulanan ücret kalemlerinde değişiklik yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemize ait 2024 yılında uygulanan ücret tarifesine yeni eklenecek kalemlere ait ücretlerin belirlenmesi ve uygulanan ücret kalemlerinde değişiklik yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.Dokur evi (Halı, Kilim, Deri ve Tekstil) biriminin İktisadi ve Sosyal Bütçe İçi İşletmesine alınması ve uygulanacak fiyatlarının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Dokur evi (Halı, Kilim, Deri ve Tekstil) biriminin İktisadi ve Sosyal Bütçe İçi İşletmesine alınmasına ve uygulanacak fiyatlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün taleplerine istinaden Atapark Meydanı 54/B ve Kurtuluş Mahallesi Enstitü Sokak No:5 adresinde bulunan kafeteryaların İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesine alınması ve Bütçe içi işletmelerde satılacak olan yumurta fiyatlarının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün taleplerine istinaden Atapark Meydanı 54/B ve Kurtuluş Mahallesi Enstitü Sokak No:5 adresinde bulunan kafeteryaların İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesine alınmasına ve Bütçe içi işletmelerde satılacak olan yumurta fiyatlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.Mülkiyeti  Belediyemize  ait,  Uşak  Merkez  Yeşil  Karaağaç  Mahallesi  Palamutluk Mevkii 185 ada 57 parsel de kayıtlı 24898,49 m² Tarla vasıflı taşınmaz ile Uşak Merkez Yeşil Karaağaç Mahallesi Kalemoğlu Mevkii 257 ada 1 parsel de kayıtlı 61505,81 m² Tarla vasıflı taşınmaz , 2886 Sayılı D.İ.K.' nun 45inci maddesine göre, Jeotermal akışkan ile ısıtılan Sera yapılması ve işletilmesi için 29 (Yirmidokuz) yıllığına  sınırlı ayni hak tesisi olarak ihale edilmesi, İlgili  iş  ve  işlemlerin  yürütülebilmesi  için  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti  Belediyemize  ait,  Uşak  Merkez  Yeşil  Karaağaç  Mahallesi  Palamutluk Mevkii 185 ada 57 parsel de kayıtlı 24898,49 m² Tarla vasıflı taşınmaz ile Uşak Merkez Yeşil Karaağaç Mahallesi Kalemoğlu Mevkii 257 ada 1 parsel de kayıtlı 61505,81 m² Tarla vasıflı taşınmaz , 2886 Sayılı D.İ.K.' nun 45inci maddesine göre, Jeotermal akışkan ile ısıtılan Sera yapılması ve işletilmesi için 29 (Yirmidokuz) yıllığına  sınırlı ayni hak tesisi olarak ihale edilmesine, İlgili  iş  ve  işlemlerin  yürütülebilmesi  için  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Beytullah GÜNDÜZ ve Mehmet ALEV’in 9 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
32.Şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerinin elektronik ücret toplama ve araç takip  sistemi  çalışmalarında  ödeme,  hakediş,  yaptırım  vb.  konularda  düzenli  bir  çalışma yapılabilmesi   için   Uşak Belediye Başkanlığı Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi Uygulama Yönergesi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerinin elektronik ücret toplama ve araç takip  sistemi  çalışmalarında  ödeme,  hakediş,  yaptırım  vb.  konularda  düzenli  bir  çalışma yapılabilmesi   için   Uşak Belediye Başkanlığı Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi Uygulama Yönergesinin Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.Uşak Belediyesi Ticari Taksilerin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Ticari Taksi Çalıştırma Hakkını Elde Etme bölümündeki 5. maddesi B fıkrası: "B-İlk defa Ticari taksi durağı talebinde bulunanların talepleri veya ihtiyaca göre Belediye Trafik Komisyonunca mevcut duraklara ilave verilmesi ya da yeni bir durak açılması kararlaştırılır,  araç  sayıları  belirlenir  ise;  Belediye  Encümeni  ihale  yolu  ile  yeni  ilaveler yapabilecektir. ..." uyarınca ilimiz Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklarda faaliyetlerini yürüten işletmelerin ulaşım ve erişimlerinin daha sağlıklı olabilmesi için bu mevkiide uygun görülen alanda, yeni belediye hizmet binası civarı ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ile Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında kalan alanda ticari taksi durağı yeri belirlenmesi ile 5393 sayılı Kanun'da gösterilen usuller ile 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak 10 yıl süre ile ticari taksi plakalarının kiraya verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Ticari Taksilerin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Ticari Taksi Çalıştırma Hakkını Elde Etme bölümündeki 5. maddesi B fıkrası: "B-İlk defa Ticari taksi durağı talebinde bulunanların talepleri veya ihtiyaca göre Belediye Trafik Komisyonunca mevcut duraklara ilave verilmesi ya da yeni bir durak açılması kararlaştırılır,  araç  sayıları  belirlenir  ise;  Belediye  Encümeni  ihale  yolu  ile  yeni  ilaveler yapabilecektir. ..." uyarınca ilimiz Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklarda faaliyetlerini yürüten işletmelerin ulaşım ve erişimlerinin daha sağlıklı olabilmesi için bu mevkiide uygun görülen alanda, yeni belediye hizmet binası civarı ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ile Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında kalan alanda ticari taksi durağı yeri belirlenmesi konusunun İmar Komisyonu ve Trafik Komisyonuna havalesini, 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak 10 yıl süre ile ticari taksi plakalarının kiraya verilmesine, ihale ile ilgili İş ve İşlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet ALEV’in 1 çekimser oyuna karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK ve Kübra YALIM oy kullanmamıştır.)
34.Mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şifa Sokak No:12 adresinde Hasibe Mazhar Sağlık Ocağı olarak hizmet vermektedir. Uşak Belediye Meclisinin 03.08.2010 tarih ve 385 sayılı kararı ile Hasibe Mazhar Sağlık Ocağına 10 (On) yıllığına ücretsiz olarak Uşak Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiği, Bu tahsis kararına istinaden ekte bulunan protokol ile tahsisin süresinin 10 (On) yıl olduğu, 03.08.2010 tarihinde başlayıp 02.08.2020 tarihinde sona ereceği ve tahsis için bedel ödenmeyeceği imza altına alındığı, Tahsis süresi içerisinde 2017 yılında alınan  90 sayılı meclis kararında, ilk alınan meclis kararına ve devamında yapılan protokole atıfta bulunmadığı ve belediyemiz iş ve işlemlerinde  tereddüde  sebep  olduğundan,  17.11.2020  tarih  ve  272  Sayılı  Meclis Kararında, ilk Meclis Kararını (03.08.2010/385) kabul etmesi sebebiyle; 05.01.2017 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararının iptali konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şifa Sokak No:12 adresinde Hasibe Mazhar Sağlık Ocağı olarak hizmet vermektedir. Uşak Belediye Meclisinin 03.08.2010 tarih ve 385 sayılı kararı ile Hasibe Mazhar Sağlık Ocağına 10 (On) yıllığına ücretsiz olarak Uşak Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiği, Bu tahsis kararına istinaden ekte bulunan protokol ile tahsisin süresinin 10 (On) yıl olduğu, 03.08.2010 tarihinde başlayıp 02.08.2020 tarihinde sona ereceği ve tahsis için bedel ödenmeyeceği imza altına alındığı, Tahsis süresi içerisinde 2017 yılında alınan  90 sayılı meclis kararında, ilk alınan meclis kararına ve devamında yapılan protokole atıfta bulunmadığı ve belediyemiz iş ve işlemlerinde  tereddüde  sebep  olduğundan,  17.11.2020  tarih  ve  272  Sayılı  Meclis Kararında, ilk Meclis Kararını (03.08.2010/385) kabul etmesi sebebiyle; 05.01.2017 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararının iptali konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
35.Şehrimiz genelinde uygulanmak istenen pergolaların/sundurmaların şekil, biçim, renk, doku ve yapı malzemesi gibi özellikleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şehrimiz genelinde uygulanmak istenen pergolaların/sundurmaların şekil, biçim, renk, doku ve yapı malzemesi gibi özelliklerinin belirlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
37.   Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunmasına, yıllık üye aidatı olarak; tüzükte belirtilen miktarın Belediyemiz iller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş sözleşmeleri görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Beytullah GÜNDÜZ ve Mehmet ALEV’in 9 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı V. Reyhan AYDIN; Gündemin kalan maddelerinin 06.06.2024 Perşembe günü saat 13.00 da görüşmek üzere 2. Birleşimi kapatmıştır.


                   
  Reyhan AYDIN          Muharrem Emre KARSLI              Devrim ALKAN
 Belediye Başkanı V.                  Katip                                       Katip
0.0
Son Düzenlemeler: 09 July, 2024
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı