Meclis Gündemi

01.02.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

866
31-01-2022

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.02.2022 Salı günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
Mehmet ÇAKIN                                     
Belediye Başkanı

GÜNDEM: 

1.2022 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 298, 300, 301, 579, 590, 592, 598, 601, 602 ve 88 ada 243 numaralı parsellerde  imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
3.Şenay GÜNEŞHAN'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2268 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
4.Serkan BAĞBAKAN'ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 305 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
5.Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 161 ada 2, 3, 4 ve 5 parseller ile 374 ada 1 parsel, 375 ada 6 parselleri kapsayan alanda park amaçlı imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün, İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 4992 ada 1, 2, 3 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
7.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 11 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bölme Karakuyu Mahallesinde yaklaşık 18,3 hektar alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
8.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih ve 12 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem, Karaağaç ve Dikilitaş Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 247 hektar alanda 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. Maddesi uyarınca 16.06.2020 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine uygun alt ölçekli imar planlarında revizyon yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
9.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 8 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde yaklaşık 23 hektar büyüklüğündeki Kentsel Sit alanında koruma amaçlı imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
10.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 9 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2328 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 115-116 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Uşak İdare Mahkemesinin 2020/446 Esas ve 2021/541 karar nolu kararı ile iptal edildiğinden parselin mahkeme kararına istinaden ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
11.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 9 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz,  Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 2328 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 115-116 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Uşak İdare Mahkemesinin  2020/446  Esas  ve  2021/541  karar  nolu  kararı  ile  iptal  edildiğinden  parselin mahkeme  kararına  istinaden  E=1.20  Yençok=9.50  metre  yapılaşma  koşullarında  ticaret  alanı  olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
12.Belediye Meclisinin 02/05/2019 Tarih ve 117 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Özen Ekmek Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c paftada, 2637 ada 1 ve 12 numaralı parsellerin ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
13.Belediye Meclisinin 02/05/2019 Tarih ve 117 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Özen Ekmek Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c paftada, 2637 ada 1 ve 12 numaralı parsellerin Emsal=0.70 Yençok=6.50 metre yapılaşma koşullarında ticaret alanı (fırın alanı) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
14.Belediye Meclisinin 17/05/2021 Tarih ve 163 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesine istinaden yol boyu ticaret olarak teşekkül eden konut alanlarının belirlenmesi ve 06/03/2018 tarih 179 sayılı Belediye Meclis Kararında ki uygulamanın iptal edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
15.03.01.2022 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Denetimli şehir içi özel halk otobüslerine ait fiyat tarifesinde değişiklik yapıldığından dolayı elektronik ücret toplama sistemi çalışmaları sırasında 17.11.2021 tarih ve 351 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, elektronik ücret toplama sisteminde Belediye Denetimli şehir içi özel halk otobüslerine ait detaylı ödeme araçlarına ait bahse konu tutarların güncellenerek yeniden belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisi'nin 17.11.2021 tarih ve 347-348 sayılı kararı ile Uşak Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2022 yılında uygulanacak olan fiyat tarifesi belirlenmiştir. 31.12.2021 tarihli  Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğde 01.01.2022 tarihinden itibaren 6 ay süre ile uygulanacak olan karayolu yolcu taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin tavan ücret tarifeleri belirlenmiş olup, Tebliğe göre düzenlenmiş olan 2022 yılında uygulanacak olan  fiyat tarifesinin görüşülerek karara bağlanması.
17.Uşak Belediyesi Şehiriçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 20.maddesinde araçlarda aranacak şartlar kısmındaki 11. bendinden "arka" ibaresinin çıkarılarak "Otobüslerin içinde ve dışında Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün onayı olmadan hiç bir ilan, reklam, duyuru, resim, yazı, iç dikiz aynası, poster ve süsleme bulunmayacaktır. Reklam takılacak ve bulundurulacak araçların camlarına, tekerleklerine, ön kısımlarına reklam uygulanamaz. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şeklinde düzenlenmesi ve ilgili ilan ve reklam vergisini yatırmak şartıyla ilan ve reklam alınabilir” konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.24.12.2021 tarih ve 31699 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik gereği Pazar yerlerindeki Ölçü Aletleri damgalama ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediyemizin %100 sermaye ile ortağı olduğu UB Maden ve Yatırım İşletmeciliği A.Ş. nin sermaye artırım talebinin görüşülerek karara bağlanması.
20.Spor İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğine ''İlimiz diyabetli bireylerine yönelik gerektiğinde Spor, Diyet, Sağlıklı Yaşam vb. konularda eğitim, kurs, vb. gerekli destekler vermek, diyabetle ilgili farkındalık oluşturmak üzere seminerler, yarışmalar ve faaliyetler düzenlemek.'' ibaresinin 22. madde olarak eklenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık ve HSK Muhabere Bürosunun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 2. ve 3.fıkrası gereğince çocukla şahsi ilişki ve çocuk tesliminde kullanılmak üzere Fatih  Mahallesi  Ova  Caddesi  No:158  Uşak  Belediyesi  Sosyal  Tesisleri  adresinde  Uşak Belediyesi Atlı Spor Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan betonarme yapının zemin katının 4 odasının ve zemin terasının Uşak Cumhuriyet  Başsavcılığı  Bakanlık  ve  HSK Muhabere  Bürosuna  tahsis  edilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.İlimiz, muhtelif mahallelerinde ve mücavir alan sınırları içinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi ve imar planı değişikliği sonucu değişen imar yollarına göre sokaklarda yeniden düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23. Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih ve 25 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, merkez, Karakuyu mahallesi Muhtarı Hüseyin VURAL'ın; Bölme Beldesi Uşak Belediyesine bağlanması ile Karakuyu ve Kurşunluk Mahalleleri olarak ikiye ayrılmış,  halkın talebi ve baskısı ile tekrardan Bölme adının yaşatılması istenildiğinden, Karakuyu Mahallesinin adının Bölme Mahallesi olarak değiştirilmesi yönündeki taleplerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesine istinaden İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması

0.0
Son Düzenlemeler: 31 Ocak, 2022
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 5 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 6 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Kira İhale İlanı - 13/02/2024 Bozkurt ve Karaağaç Mahalleleri 55. Bölge 18. Madde Uygulaması Parselasyon Planı 3. Askı İlanı 03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
belediye meclis İlanı Gündemi 01.02.2022 Tarihli