Meclis Karar Özetleri

01.03.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

744
7-03-2023

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ                     SAATİ              DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.03.2023      ÇARŞAMBA        15.00                2023                      3                      1                 1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Uğur KESKİN,  Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2023 yılı Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 02/01/2023 tarih 21 ve 22 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. Bölge olarak bilinen alanda yapılan plan revizyonlarına askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilenlerine ilişkin hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Cennet ERKARA tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi,  2723, 2724, 2725, 2726, 102, 2727, 2728, 2729, 2730,2731, 2732, 2733 ve 2734 adalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması Belediye Encümeninin 18.09.1997 tarih ve 1499 sayılı kararı ile onaylanmış olup; bahse konu adalarda ada kenar çizgileri ile parselasyon arasında uyumsuzluklar görülmektedir. Söz konusu uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Erhan ALKAN ve müştereklerinin;  İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 5665 ada 3 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki  talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi 436 ada 108 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.12.2005 tarih ve 319 sayılı kararı ile ayrılan ve 08.09.2016 tarih ve 675 sayılı Belediye Meclis kararı ile kent bütününde imar planlarının sayısallaştırılması ve bütünlenmesine yönelik onaylanan imar planlarında sehven işlenmeyen trafo alanının imar planına işlenmesi yönünde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 50 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 609 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 55 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, Ömür Sokakta Uşak İli Uygulama İmar Notlarının 35. Maddesi gereğince Ticaret Alanlarında imar planına "A1" ibaresinin işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 54 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ramazan Kozak, Murat Ahmet KOZAK vekili Bülent KOZAK ve Bülent KOZAK'ın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4167 ada 360 ve 371 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 51 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih ve 412-413 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel ve 217 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 52 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28/10/2022 tarih ve 7030 sayılı karar ile tescil edilen Yukarı ve Kazancı Köprülerinin ve koruma alanlarının imar planına işlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 53 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22/12/2022 tarih ve 7131 sayılı karar ile 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen sit alanı sınırlanın imar planına işlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.İl Jandarma Komutanlığı'nın Yeşil Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Mesire Alanı ve çevresinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Yeşil Karaağaç Mahallesi 147 Ada 11 parselde bulunan mezarlık alanında asayiş noktası oluşturma talebine istinaden ilgili alanın yola cephe 200 metrekare'lik bölümünün kısmi tahsisinin/kullanım hakkının Uşak İl  Jandarma  Komutanlığı'na  verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.2022 Erasmus+ Çağrısı kapsamında kurumumuz tarafından başvurusu yapılan "Gençlik Alanında İşbirliği  Ortaklıkları"  faaliyet  alanındaki  "2022-1-TR01-KA220-YOU-000087199"  proje  numaralı "PRomotingEnvironmentalProtectionandleARning  on  climatechangE  (PREPARE)"  kapsamında, sözleşme makamı "T.C. Dışişleri Bakanlığı - Avrupa Birliği Başkanlığı - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)" ile hibe sözleşmesinin imzalanması, proje  kapsamında  Türkiye  Ulusal  Ajansı  tarafından  talep  edilen  tüm  belgelerin  kurumumuz  adına imzalanması, proje ortaklarına tahsis edilmiş bütçelerin kurumumuz tarafından ilgili ortakların banka hesaplarına  gönderilmesi,  hibe  sözleşmesi  gereği  proje  süresi  ve  sonrasında  istenecek  diğer  tüm belgelerin ve raporların imzalanması, proje içerisinde kullanılmak üzere avans olarak proje bütçesine dahil etmek üzere belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazı ile bildirme konularında, kurumumuzu münferiden temsil ve ilzama yetkili kişi olarak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN’ın yetkilendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 16.11.2022 tarih, 392 sayılı kararı ile Uşak-Banaz Baltalı Gölet’inden içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmiştir. İmzalanan protokol çerçevesinde talep yazı ekinde belirtilen maddelerdeki konularla ilgili de Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.(İlave Madde 1): 29.12.2022 tarih ve 32058 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik  gereği  Pazaryerlerindeki  Ölçü  Aletleri  damgalama  ücretinin belirlenmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.(İlave Madde 2): 2023  yılı Ücret Tarifesinin Zabıta Müdürlüğü bölümünde değişiklik yapılması  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih 67-68 sayılı ve 01.06.2022 tarih 177-178 sayılı kararları ile onaylanan Kuyucak Mahallesi 26 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında D.S.İ.'den alınan görüşe istinaden yağmur suyu hattının işlenmesi  yönünde  değişiklik  yapılması  konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
18.(İlave Madde 4): Mülkiyeti Belediyemize ait talep yazıya ekli listedeki 8 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası  ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 5): Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
20.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 45 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 700 konut TOKİ alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının onaylanmasına ilişkin Belediye Meclisinin 01.11.2020 tarih ve 259-260 sayılı kararlarının yürütmesinin durdurulması istemli Uşak İdare Mahkemesinin 2022/37, 2022/32, 2022/33, 2022/34, 2022/35 Esas sayılı 16.12.2022 ve 22.12.2022 tarihli kararlarına istinaden; mahkeme kararındaki gerekçelere istinaden alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 45 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 700 konut TOKİ alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının onaylanmasına ilişkin Belediye Meclisinin 01.11.2020 tarih ve 259-260 sayılı kararlarının yürütmesinin durdurulması istemli Uşak İdare Mahkemesinin 2022/37, 2022/32, 2022/33, 2022/34, 2022/35 Esas sayılı 16.12.2022 ve 22.12.2022 tarihli kararlarına istinaden; mahkeme kararındaki gerekçelere istinaden alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 8): 2023 yılı Mart Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşimi 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 21-22 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabul edilmesi ve kabul edilen itiraza istinaden alanda yeniden düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 9): 2023 yılı Mart Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 21-22 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabul edilmesi ve kabul edilen itiraza istinaden alanda yeniden düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2023 yılı Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Belediye Meclisinin 02/01/2023 tarih 21 ve 22 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. Bölge olarak bilinen alanda yapılan plan revizyonlarına askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilenlerine ilişkin hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Cennet ERKARA tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02/01/2023 tarih 21 ve 22 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. Bölge olarak bilinen alanda yapılan plan revizyonlarına askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilenlerine ilişkin hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Cennet ERKARA tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi,  2723, 2724, 2725, 2726, 102, 2727, 2728, 2729, 2730,2731, 2732, 2733 ve 2734 adalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması Belediye Encümeninin 18.09.1997 tarih ve 1499 sayılı kararı ile onaylanmış olup; bahse konu adalarda ada kenar çizgileri ile parselasyon arasında uyumsuzluklar görülmektedir. Söz konusu uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi,  2723, 2724, 2725, 2726, 102, 2727, 2728, 2729, 2730,2731, 2732, 2733 ve 2734 adalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması Belediye Encümeninin 18.09.1997 tarih ve 1499 sayılı kararı ile onaylanmış olup; bahse konu adalarda ada kenar çizgileri ile parselasyon arasında uyumsuzluklar görülmektedir. Söz konusu uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Erhan ALKAN ve müştereklerinin;  İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 5665 ada 3 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki  talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Erhan ALKAN ve müştereklerinin;  İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 5665 ada 3 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki  talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi 436 ada 108 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.12.2005 tarih ve 319 sayılı kararı ile ayrılan ve 08.09.2016 tarih ve 675 sayılı Belediye Meclis kararı ile kent bütününde imar planlarının sayısallaştırılması ve bütünlenmesine yönelik onaylanan imar planlarında sehven işlenmeyen trafo alanının imar planına işlenmesi yönünde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi 436 ada 108 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.12.2005 tarih ve 319 sayılı kararı ile ayrılan ve 08.09.2016 tarih ve 675 sayılı Belediye Meclis kararı ile kent bütününde imar planlarının sayısallaştırılması ve bütünlenmesine yönelik onaylanan imar planlarında sehven işlenmeyen trafo alanının imar planına işlenmesi yönünde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 50 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 609 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 609 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
7.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 55 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, Ömür Sokakta Uşak İli Uygulama İmar Notlarının 35. Maddesi gereğince Ticaret Alanlarında imar planına "A1" ibaresinin işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, Ömür Sokakta Uşak İli Uygulama İmar Notlarının 35. Maddesi gereğince Ticaret Alanlarında imar planına "A1" ibaresinin işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 29 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 54 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ramazan Kozak, Murat Ahmet KOZAK vekili Bülent KOZAK ve Bülent KOZAK'ın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4167 ada 360 ve 371 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ramazan Kozak, Murat Ahmet KOZAK vekili Bülent KOZAK ve Bülent KOZAK'ın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4167 ada 360 ve 371 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 51 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih ve 412-413 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel ve 217 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen 2 (iki) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih ve 412-413 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel ve 217 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 52 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28/10/2022 tarih ve 7030 sayılı karar ile tescil edilen Yukarı ve Kazancı Köprülerinin ve koruma alanlarının imar planına işlenmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28/10/2022 tarih ve 7030 sayılı karar ile tescil edilen Yukarı ve Kazancı Köprülerinin ve koruma alanlarının imar planına işlenmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 53 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22/12/2022 tarih ve 7131 sayılı karar ile 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen sit alanı sınırlanın imar planına işlenmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22/12/2022 tarih ve 7131 sayılı karar ile 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen sit alanı sınırlanın imar planına işlenmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır.)

12.İl Jandarma Komutanlığı'nın Yeşil Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Mesire Alanı ve çevresinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Yeşil Karaağaç Mahallesi 147 Ada 11 parselde bulunan mezarlık alanında asayiş noktası oluşturma talebine istinaden ilgili alanın yola cephe 200 metrekare'lik bölümünün kısmi tahsisinin/kullanım hakkının Uşak İl  Jandarma  Komutanlığı'na  verilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Jandarma Komutanlığı'nın Yeşil Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Mesire Alanı ve çevresinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Yeşil Karaağaç Mahallesi 147 Ada 11 parselde bulunan mezarlık alanında asayiş noktası oluşturmak üzere yola cephe 200 metrekare'lik bölümünün kısmi tahsisinin/kullanım hakkının Uşak İl  Jandarma  Komutanlığı'na tahsis edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
13.2022 Erasmus+ Çağrısı kapsamında kurumumuz tarafından başvurusu yapılan "Gençlik Alanında İşbirliği  Ortaklıkları"  faaliyet  alanındaki  "2022-1-TR01-KA220-YOU-000087199"  proje  numaralı "PRomotingEnvironmentalProtectionandleARning  on  climatechangE  (PREPARE)"  kapsamında, sözleşme makamı "T.C. Dışişleri Bakanlığı - Avrupa Birliği Başkanlığı - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)" ile hibe sözleşmesinin imzalanması, proje  kapsamında  Türkiye  Ulusal  Ajansı  tarafından  talep  edilen  tüm  belgelerin  kurumumuz  adına imzalanması, proje ortaklarına tahsis edilmiş bütçelerin kurumumuz tarafından ilgili ortakların banka hesaplarına  gönderilmesi,  hibe  sözleşmesi  gereği  proje  süresi  ve  sonrasında  istenecek  diğer  tüm belgelerin ve raporların imzalanması, proje içerisinde kullanılmak üzere avans olarak proje bütçesine dahil etmek üzere belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazı ile bildirme konularında, kurumumuzu münferiden temsil ve ilzama yetkili kişi olarak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN’ın yetkilendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2022 Erasmus+ Çağrısı kapsamında kurumumuz tarafından başvurusu yapılan "Gençlik Alanında İşbirliği  Ortaklıkları"  faaliyet  alanındaki  "2022-1-TR01-KA220-YOU-000087199"  proje  numaralı "PRomotingEnvironmentalProtectionandleARning  on  climatechangE  (PREPARE)"  kapsamında, sözleşme makamı "T.C. Dışişleri Bakanlığı - Avrupa Birliği Başkanlığı - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)" ile hibe sözleşmesinin imzalanması, proje  kapsamında  Türkiye  Ulusal  Ajansı  tarafından  talep  edilen  tüm  belgelerin  kurumumuz  adına imzalanması, proje ortaklarına tahsis edilmiş bütçelerin kurumumuz tarafından ilgili ortakların banka hesaplarına  gönderilmesi,  hibe  sözleşmesi  gereği  proje  süresi  ve  sonrasında  istenecek  diğer  tüm belgelerin ve raporların imzalanması, proje içerisinde kullanılmak üzere avans olarak proje bütçesine dahil etmek üzere belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazı ile bildirme konularında, kurumumuzu münferiden temsil ve ilzama yetkili kişi olarak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN’a yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 16.11.2022 tarih, 392 sayılı kararı ile Uşak-Banaz Baltalı Gölet’inden içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmiştir. İmzalanan protokol çerçevesinde talep yazı ekinde belirtilen maddelerdeki konularla ilgili de Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 16.11.2022 tarih, 392 sayılı kararı ile Uşak-Banaz Baltalı Gölet’inden içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmiştir. İmzalanan protokol çerçevesinde talep yazı ekinde belirtilen maddelerdeki konularla ilgili de Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2023 yılı Mart ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN; 2023 yılı Mart ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

15.(İlave Madde 1): 29.12.2022 tarih ve 32058 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik  gereği  Pazaryerlerindeki  Ölçü  Aletleri  damgalama  ücretinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  29.12.2022 tarih ve 32058 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik  gereği  Pazaryerlerindeki  Ölçü  Aletleri  damgalama  ücretinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.(İlave Madde 2): 2023  yılı Ücret Tarifesinin Zabıta Müdürlüğü bölümünde değişiklik yapılması  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2023  yılı Ücret Tarifesinin Zabıta Müdürlüğü bölümünde değişiklik yapılması  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih 67-68 sayılı ve 01.06.2022 tarih 177-178 sayılı kararları ile onaylanan Kuyucak Mahallesi 26 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında D.S.İ.'den alınan görüşe istinaden yağmur suyu hattının işlenmesi  yönünde  değişiklik  yapılması  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih 67-68 sayılı ve 01.06.2022 tarih 177-178 sayılı kararları ile onaylanan Kuyucak Mahallesi 26 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında D.S.İ.'den alınan görüşe istinaden yağmur suyu hattının işlenmesi  yönünde  değişiklik  yapılması  konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.(İlave Madde 4): Mülkiyeti Belediyemize ait talep yazıya ekli listedeki 8 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  takası  ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait talep yazıya ekli listedeki 8 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  takası  ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 11 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
19.(İlave Madde 5): Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
20.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 45 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 700 konut TOKİ alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının onaylanmasına ilişkin Belediye Meclisinin 01.11.2020 tarih ve 259-260 sayılı kararlarının yürütmesinin durdurulması istemli Uşak İdare Mahkemesinin 2022/37, 2022/32, 2022/33, 2022/34, 2022/35 Esas sayılı 16.12.2022 ve 22.12.2022 tarihli kararlarına istinaden; mahkeme kararındaki gerekçelere istinaden alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 700 konut TOKİ alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının onaylanmasına ilişkin Belediye Meclisinin 01.11.2020 tarih ve 259-260 sayılı kararlarının yürütmesinin durdurulması istemli Uşak İdare Mahkemesinin 2022/37, 2022/32, 2022/33, 2022/34, 2022/35 Esas sayılı 16.12.2022 ve 22.12.2022 tarihli kararlarına istinaden; mahkeme kararındaki gerekçelere istinaden alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
21.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 45 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 700 konut TOKİ alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının onaylanmasına ilişkin Belediye Meclisinin 01.11.2020 tarih ve 259-260 sayılı kararlarının yürütmesinin durdurulması istemli Uşak İdare Mahkemesinin 2022/37, 2022/32, 2022/33, 2022/34, 2022/35 Esas sayılı 16.12.2022 ve 22.12.2022 tarihli kararlarına istinaden; mahkeme kararındaki gerekçelere istinaden alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 700 konut TOKİ alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının onaylanmasına ilişkin Belediye Meclisinin 01.11.2020 tarih ve 259-260 sayılı kararlarının yürütmesinin durdurulması istemli Uşak İdare Mahkemesinin 2022/37, 2022/32, 2022/33, 2022/34, 2022/35 Esas sayılı 16.12.2022 ve 22.12.2022 tarihli kararlarına istinaden; mahkeme kararındaki gerekçelere istinaden alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
22.(İlave Madde 8): 2023 yılı Mart Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşimi 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 21-22 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabul edilmesi ve kabul edilen itiraza istinaden alanda yeniden düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2023 yılı Mart Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşimi 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 21-22 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabul edilmesi ve kabul edilen itiraza istinaden alanda yeniden düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.(İlave Madde 9): 2023 yılı Mart Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 21-22 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabul edilmesi ve kabul edilen itiraza istinaden alanda yeniden düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2023 yılı Mart Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 21-22 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabul edilmesi ve kabul edilen itiraza istinaden alanda yeniden düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2023 Nisan ayı Meclis Toplantısının 03.04.2023  Pazartesi günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2023 Mart ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


Mehmet ÇAKIN                Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı                     Katip                                  Katip
(Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: 07 Mart, 2023
İlgili İçerikler: 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.03.2023