Meclis Gündemi

01.04.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

985
28-03-2022

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.04.2022 Cuma günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                       
Mehmet ÇAKIN                                    
Belediye Başkanı

GÜNDEM: 

1.2022 Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz Denetim Komisyonunun 2021 yılına ait Denetim Raporunun okunması.
3.2021 yılı Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
4.Belediye Encümenine Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
5.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
6.6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak bir Asıl bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
7.Güvin ÖZDEMİR vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Uşak İl Müftülüğü'nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi,5606  ada  1  numaralı  parsel  ve  755  ada  286  parselde  imar planı  değişikliği  yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 159 ada 21 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz,  Merkez,  Ovademirler  ve  Fatih  Mahalleleri  sınırlarına  dahil  yaklaşık  12  hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6987 ada 1 ve 2 numaralı parsellere cephe alanda imar hattının düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3994 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 39 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c paftada, 161 ada 5 numaralı parselin park alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 39 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c2d paftada, 161 ada 5 numaralı parselin park alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 40 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, K22c09b paftada, 4992 ada 1, 2, 3 ve 5 numaralı parsellerde kamu hizmet alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 40 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, K22c09b4b paftada, 4992 ada 1, 2, 3 ve 5 numaralı parsellerde E=1.50, Yençok=15.50 metre yapılaşma koşullarında resmi kurum alanı (AFAD Hizmet Binası) düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 62 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c09a4a paftada, 899 ada 29 numaralı parselin KKVKBK'nun 26/01/2022 tarih 6600 sayılı kararına istinaden koruma alanı sınırının imar planlarına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 64 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak ili genelinde onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan, E-Plan Otomasyon Sistemi, Plan GML formatına uygun hale getirilmesi adına revizyon çalışmalarına başlanması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarih ve 203 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İsmail TÜRKER'in; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 327 ada, 18 numaralı parsel ve çevresinde Büyük Ova projesi kapsamında, tarımsal niteliği korunacak alan hükmünde olan parsellerin  1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih 60 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 22 sayılı kararı ile onaylanan plan revizyonuna askı süresi içerisinde Halide AKAL tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Halk Ekmek Fırınında üretilen 270 gr. ekmek ücretinin 2,00 TL olarak belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait Uşak Merkez Bölme Mahallesi 640 ada 1 parsel ve Uşak Merkez Atatürk Mahallesi 6740 ada 1 parsel sayılı 2 adet taşınmazlar ile mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne ait Uşak Merkez Kemalöz Mahallesi 5347 ada 4 parsel, 5354 ada 1 parsel, 5367 ada 1 parsel, 5372 ada, 27 parsel, 5371 ada 5 parsel, 5371 ada 6 parsel, 5400 ada 10 parsel sayılı 7 adet taşınmazlardaki hisseleri ile takas edilmesi ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü ile sulh protokolü imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih 76 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Hukuk Komisyonuna ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen, Uşak Belediyesi Genç Kuşak Birimi Yönetmeliğinin onaylanması konusunun Hukuk Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
24.Belediyemizce 07.02.2022 tarihinde imzalan sözleşme gereğince, Mende  (Kaşbelen)  Köyü Kıldan Karakaya Mevkiindeki 21.836,39 m² alan kiraya verilmiş olup, söz konusu alana yüklenici tarafından hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi kurulacaktır. Hafriyat  ve  inşaat  atıklarının  şehir  içerisinde  rastgele  dökülmesi  ve  çevre  kirliliğinin önlenebilmesi  için;    atık  taşıma  izin  belgesi  almak  üzere  belediyemize  başvuru  yapan  şahıs  veya firmaların  araçlarına  belediyemizce  kurulacak  araç  takip  sistemine  uyumlu  GPS (uydu  bazlı  radyo navigasyon sistemi) cihazı ve damper sensörü taktırılmasının zorunlu olması ve ton başına atık bertaraf bedelinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.Fethi TARHAN hissedarı oldukları Uşak Merkez Muharremşah Mahallesi 236 ada 72 parsel numaralı taşınmazdaki kendisine ait hissesini, taşınmazın bulunduğu alanın imar planında "Cami Alanı" olarak kalması, başka bir amaçla kullanılmaması ve plana uygun olarak cami yapılması halinde camiye merhum anne ve babasının adları olan Merhum Hacı Celal TARHAN ve Merhume Hacı Hatice TARHAN isminin verilmek şartı ile Şartlı bağışın kabul edilip edilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 01/03/2022 Tarih ve 70 sayılı Kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Uşak ili Merkez Muhtelif Mahallelerde yer alan 7 adet parselin otopark ihtiyacının parselinde çözülebilmesi konusunun Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan 17 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası  ile  ilgili  iş  ve  işlemlerin yürütülebilmesi  için  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.Uşak merkez, Karaağaç Toplu Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü ÖZTÜRK'ün; İlimiz merkez, 4.Etap TOKİ isimli sitede bulunan F1, F2, F3, F4, F5 ve F6 blokların bulunduğu alana sokak ismi verilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
29.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesinde park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması konusunun görülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: 28 March, 2022
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.04.2022 belediye Gündemi İlanı meclis Tarihli