Meclis Karar Özetleri

01.04.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

968
11-04-2022

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ
TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.04.2022         CUMA                15.00             2022                 4               1                  1-2
Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY,  Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL ve Harun GÜVENÇ.
GÜNDEM:
1.2022 Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz Denetim Komisyonunun 2021 yılına ait Denetim Raporunun okunması.
3.2021 yılı Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
4.Belediye Encümenine Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
5.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
6.6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak bir Asıl bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
7.Güvin ÖZDEMİR vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Uşak İl Müftülüğü'nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi,5606  ada  1  numaralı  parsel  ve  755  ada  286  parselde  imar planı  değişikliği  yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 159 ada 21 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz,  Merkez,  Ovademirler  ve  Fatih  Mahalleleri  sınırlarına  dahil  yaklaşık  12  hektar   büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6987 ada 1 ve 2 numaralı parsellere cephe alanda imar hattının düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3994 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 39 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c paftada, 161 ada 5 numaralı parselin park alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 39 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c2d paftada, 161 ada 5 numaralı parselin park alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 40 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, K22c09b paftada, 4992 ada 1, 2, 3 ve 5 numaralı parsellerde kamu hizmet alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 40 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, K22c09b4b paftada, 4992 ada 1, 2, 3 ve 5 numaralı parsellerde E=1.50, Yençok=15.50 metre yapılaşma koşullarında resmi kurum alanı (AFAD Hizmet Binası) düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 62 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c09a4a paftada, 899 ada 29 numaralı parselin KKVKBK'nun 26/01/2022 tarih 6600 sayılı kararına istinaden koruma alanı sınırının imar planlarına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 64 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak ili genelinde onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan, E-Plan Otomasyon Sistemi, Plan GML formatına uygun hale getirilmesi adına revizyon çalışmalarına başlanması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarih ve 203 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İsmail TÜRKER'in; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 327 ada, 18 numaralı parsel ve çevresinde Büyük Ova projesi kapsamında, tarımsal niteliği korunacak alan hükmünde olan parsellerin  1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih 60 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 22 sayılı kararı ile onaylanan plan revizyonuna askı süresi içerisinde Halide AKAL tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Halk Ekmek Fırınında üretilen 270 gr. ekmek ücretinin 2,00 TL olarak belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait Uşak Merkez Bölme Mahallesi 640 ada 1 parsel ve Uşak Merkez Atatürk Mahallesi 6740 ada 1 parsel sayılı 2 adet taşınmazlar ile mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne ait Uşak Merkez Kemalöz Mahallesi 5347 ada 4 parsel, 5354 ada 1 parsel, 5367 ada 1 parsel, 5372 ada, 27 parsel, 5371 ada 5 parsel, 5371 ada 6 parsel, 5400 ada 10 parsel sayılı 7 adet taşınmazlardaki hisseleri ile takas edilmesi ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü ile sulh protokolü imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih 76 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Hukuk Komisyonuna ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen, Uşak Belediyesi Genç Kuşak Birimi Yönetmeliğinin onaylanması konusunun Hukuk Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
24.Belediyemizce 07.02.2022 tarihinde imzalan sözleşme gereğince, Mende  (Kaşbelen)  Köyü Kıldan Karakaya Mevkiindeki 21.836,39 m² alan kiraya verilmiş olup, söz konusu alana yüklenici tarafından hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi kurulacaktır. Hafriyat  ve  inşaat  atıklarının  şehir  içerisinde  rastgele  dökülmesi  ve  çevre  kirliliğinin önlenebilmesi  için;    atık  taşıma  izin  belgesi  almak  üzere  belediyemize  başvuru  yapan  şahıs  veya firmaların  araçlarına  belediyemizce  kurulacak  araç  takip  sistemine  uyumlu  GPS (uydu  bazlı  radyo navigasyon sistemi) cihazı ve damper sensörü taktırılmasının zorunlu olması ve ton başına atık bertaraf bedelinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.Fethi TARHAN hissedarı oldukları Uşak Merkez Muharremşah Mahallesi 236 ada 72 parsel numaralı taşınmazdaki kendisine ait hissesini, taşınmazın bulunduğu alanın imar planında "Cami Alanı" olarak kalması, başka bir amaçla kullanılmaması ve plana uygun olarak cami yapılması halinde camiye merhum anne ve babasının adları olan Merhum Hacı Celal TARHAN ve Merhume Hacı Hatice TARHAN isminin verilmek şartı ile Şartlı bağışın kabul edilip edilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 01/03/2022 Tarih ve 70 sayılı Kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Uşak ili Merkez Muhtelif Mahallelerde yer alan 7 adet parselin otopark ihtiyacının parselinde çözülebilmesi konusunun Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan 17 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası  ile  ilgili  iş  ve  işlemlerin yürütülebilmesi  için  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.Uşak merkez, Karaağaç Toplu Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü ÖZTÜRK'ün; İlimiz merkez, 4.Etap TOKİ isimli sitede bulunan F1, F2, F3, F4, F5 ve F6 blokların bulunduğu alana sokak ismi verilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
29.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesinde park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması konusunun görülerek karara bağlanması.+
30.(İlave Madde 1): Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 2): Belediyemiz bünyesinde araç, iş makinesi parkında bulunan ve ihtiyaç fazlası olan 6400190025 plakalı  BOMAG  marka  BW212  D-3  model  Yol  Silindirinin  Uşak  İl  Özel  İdaresinin  iş  makinesi ihtiyacı  olduğundan  dolayı  hibe  olarak  verilmesi  konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli toplantısının 1.Birleşim, 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Halk Ekmek Fırınında üretilen 270 gr. ekmek ücretinin 2,00 TL olarak belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli toplantısının 1.Birleşim, 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesinde değişiklik yapılması taleplerinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2022  Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Belediyemiz 2021 yılı Denetim Komisyonu Raporunun sonuç kısmı Denetim Komisyonu Başkanı Regaip Emre HAZAR tarafından okundu. Üyelerden Necmi DURSUN Denetim Komisyonu Raporu hakkında görüşlerini belirtti, Başkan Mehmet ÇAKIN açıklamada bulundu.
 Mehmet ÇAKIN             Altan TUFAN               İlknur ERTUĞRUL
 Belediye Başkanı               Katip                           Katip
  (Meclis Başkanı)

3.Belediye Başkanlığı 2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşmelerine başlanmış olup, Başkan Mehmet ÇAKIN  Faaliyet Raporu hakkında bilgi verdi, Söz alan olmadığından, Meclis 1.Başkan Vekili  Mustafa YILDIZ  tarafından Belediye Başkanlığı 2021 yılı faaliyet Raporu  oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden  Özgül Şeker ÇİFTÇİ, , Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve  Ümit AKBEL’in 10 ret, Tolga PİRİNÇCİ’nin  1 çekimser oylarına karşılık, 17 kabul oyla oy çokluğu ile Belediye Başkanlığı 2021 yılı faaliyet Raporu 5393 sayılı Belediye Kanununun 26.maddesi gereğince yetersizlik oyu almamıştır. Yeterli görülmüştür. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında üyelerden Selçuk TOKER ve Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır.)

Mustafa YILDIZ            Altan TUFAN      İlknur ERTUĞRUL
   Meclis 1.Başkan V.               Katip               Katip

4.Belediyemiz Encümenine Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçimine geçilmiş, Ak Parti Grup Başkanı Kemal SOLAKHAN, Encümen üyeliklerine Kemal SOLAKHAN, Osman TEKBAŞ ve İbrahim TÜRKSOY’u önermiş olup, başkada öneri sunulmadığından, Encümen üyelikleri seçimi için oy pusulaları dağıtıldı, oylama bittikten sonra oyların tasnifi neticesinde Kemal SOLAKHAN’a 18 oy, Osman TEKBAŞ’a 18 oy, İbrahim TÜRKSOY’a 21 oy çıkmış olup, (8 oy boş çıkmıştır.) Belediyemiz Encümen üyeliklerine bir yıl süre ile İbrahim TÜRKSOY 21,  Kemal SOLAKHAN 18, Osman TEKBAŞ 18 oyla seçilmişlerdir.
     (Bu maddenin görüşülmesi esnasında üyelerden Selçuk TOKER oturuma katılmıştır.)
Gündemin 21.maddesi ve 30. Maddesinin (İlave madde 1) gündemin 5.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Tolga PİRİNÇCİ oturumdan ayrılmıştır.)
21.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Halk Ekmek Fırınında üretilen 270 gr. ekmek ücretinin 2,00 TL olarak belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Halk Ekmek Fırınında üretilen 270 gr. ekmek ücretinin 2,00 TL olarak belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.(İlave Madde 1): Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesinde değişiklik yapılması talepleri  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesinde değişiklik yapılması taleplerinin  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 10 dakika ara vermiştir.
Başkan Mehmet ÇAKIN: 2022 Nisan ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim,    2.oturumunu açmıştır. (Üyelerden Osman TEKBAŞ Oturumdan ayrılmıştır, Harun GÜVENÇ oturuma katılmıştır.)
5.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının 1. Plan Bütçe Komisyonu, 2. İmar Komisyonu, 3.Çevre ve Sağlık Komisyonu, 4.Trafik Komisyonu, 5.Sosyal Yardım Komisyonu, 6. Kentsel Dönüşüm Komisyonu, 7.Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonu, 8. Park, Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonu, 9. Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, 10. Dış İlişkiler Komisyonu, 11. Hukuk Komisyonu ve 12. Hayvan Hakları Komisyonu olmak üzere 12 komisyon kurulmasına,  Belediye Meclisimiz de Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine göre komisyona üye veremeyen siyasi partilerin Meclis üyelerinin de komisyonda görev yapmasını, görev almasını, komisyon üyeliklerinin 5 üyeden oluşmasına ve görev sürelerinin 1 yıl olması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
     Ak Parti Grup Başkanı Kemal SOLAKHAN ve İyi Parti Grup Başkanı Nurten BAKIR’ın sözlü önerileri doğrultusunda; Plan Bütçe Komisyonuna; Mehmet KESKİN, Mustafa YILDIZ, Regaip Emre HAZAR, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  İmar Komisyonuna; Mehmet GÜN, Altan TUFAN, Yusuf AKCAN, Selçuk TOKER, Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Kemal SOLAKHAN, Turgut ÖZÇELİK, İbrahim TÜRKSOY, Dilek SALEPÇİ, Oktay YILMAZ, Trafik Komisyonuna; Mehmet KESKİN, Altan TUFAN, Regaip  Emre HAZAR,  Dilek SALEPÇİ, Uğur KESKİN, Sosyal Yardım Komisyonuna; İlknur ERTUĞRUL, Savaş ACAR, Mehmet KESKİN, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ,  Kentsel Dönüşüm  Komisyonuna; Osman Zeki İŞMAN, Altan TUFAN, Turgut ÖZÇELİK, Oktay YILMAZ, Alev KETBOĞA,  Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonuna; Osman TEKBAŞ, Kazım KUŞÇU, Yusuf AKCAN, Necmi  DURSUN Alev KETBOĞA,  Park Bahçe Altyapı ve Doğal Afet Komisyonuna; Turgut ÖZÇELİK, Regaip Emre HAZAR, Yusuf AKCAN, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ; Kadın Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonuna; Savaş ACAR, İlknur ERTUĞRUL, Mehmet KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nurten BAKIR,  Dış İlişkiler Komisyonuna; Osman TEKBAŞ, Mustafa YILDIZ, Altan TUFAN, Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Uğur KESKİN,  Hukuk Komisyonuna;  Mehmet GÜN, Kazım KUŞÇU, Harun GÜVENÇ, Yasin YAVUZ, Uğur KESKİN ve Hayvan Hakları Komisyonuna;  Savaş ACAR, Kazım KUŞÇU, İbrahim TÜRKSOY, Yasin YAVUZ, Oktay YILMAZ’nın seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
6.6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak 1 adet Asıl, 1 adet Yedek üyenin seçilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ak Parti Grup Başkanı Kemal SOLAKHAN’ın sözlü önerisi doğrultusunda  6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak Asıl üyeliğe Turgut ÖZÇELİK,  Yedek üyeliğe Yusuf AKCAN’ın seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL ve Harun GÜVENÇ’in 12 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
7.Güvin ÖZDEMİR vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Güvin ÖZDEMİR vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
8.Uşak İl Müftülüğü'nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi,5606  ada  1  numaralı  parsel  ve  755  ada  286  parselde  imar planı  değişikliği  yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Müftülüğü'nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi,5606  ada  1  numaralı  parsel  ve  755  ada  286  parselde  imar planı  değişikliği  yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 159 ada 21 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 159 ada 21 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.İlimiz,  Merkez,  Ovademirler  ve  Fatih  Mahalleleri  sınırlarına  dahil  yaklaşık  12  hektar   büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz,  Merkez,  Ovademirler  ve  Fatih  Mahalleleri  sınırlarına  dahil  yaklaşık  12  hektar   büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6987 ada 1 ve 2 numaralı parsellere cephe alanda imar hattının düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6987 ada 1 ve 2 numaralı parsellere cephe alanda imar hattının düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3994 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3994 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 39 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c paftada, 161 ada 5 numaralı parselin park alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c paftada, 161 ada 5 numaralı parselin park alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 27 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 39 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c2d paftada, 161 ada 5 numaralı parselin park alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c2d paftada, 161 ada 5 numaralı parselin park alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 27 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 40 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, K22c09b paftada, 4992 ada 1, 2, 3 ve 5 numaralı parsellerde kamu hizmet alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, K22c09b paftada, 4992 ada 1, 2, 3 ve 5 numaralı parsellerde kamu hizmet alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 40 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, K22c09b4b paftada, 4992 ada 1, 2, 3 ve 5 numaralı parsellerde E=1.50, Yençok=15.50 metre yapılaşma koşullarında resmi kurum alanı (AFAD Hizmet Binası) düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, K22c09b4b paftada, 4992 ada 1, 2, 3 ve 5 numaralı parsellerde E=1.50, Yençok=15.50 metre yapılaşma koşullarında resmi kurum alanı (AFAD Hizmet Binası) düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 62 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c09a4a paftada, 899 ada 29 numaralı parselin KKVKBK'nun 26/01/2022 tarih 6600 sayılı kararına istinaden koruma alanı sınırının imar planlarına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c09a4a paftada, 899 ada 29 numaralı parselin KKVKBK'nun 26/01/2022 tarih 6600 sayılı kararına istinaden koruma alanı sınırının imar planlarına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 64 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak ili genelinde onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan, E-Plan Otomasyon Sistemi, Plan GML formatına uygun hale getirilmesi adına revizyon çalışmalarına başlanması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak ili genelinde onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan, E-Plan Otomasyon Sistemi, Plan GML formatına uygun hale getirilmesi adına revizyon çalışmalarına başlanması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarih ve 203 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İsmail TÜRKER'in; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 327 ada, 18 numaralı parsel ve çevresinde Büyük Ova projesi kapsamında, tarımsal niteliği korunacak alan hükmünde olan parsellerin  1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İsmail TÜRKER'in; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 327 ada, 18 numaralı parsel ve çevresinde Büyük Ova projesi kapsamında, tarımsal niteliği korunacak alan hükmünde olan parsellerin  1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih 60 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 22 sayılı kararı ile onaylanan plan revizyonuna askı süresi içerisinde Halide AKAL tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 22 sayılı kararı ile onaylanan plan revizyonuna askı süresi içerisinde Halide AKAL tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın, plan notlarının 01/06/2022 tarihinden başlamak üzere İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL’in 11 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
22.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait Uşak Merkez Bölme Mahallesi 640 ada 1 parsel ve Uşak Merkez Atatürk Mahallesi 6740 ada 1 parsel sayılı 2 adet taşınmazlar ile mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne ait Uşak Merkez Kemalöz Mahallesi 5347 ada 4 parsel, 5354 ada 1 parsel, 5367 ada 1 parsel, 5372 ada, 27 parsel, 5371 ada 5 parsel, 5371 ada 6 parsel, 5400 ada 10 parsel sayılı 7 adet taşınmazlardaki hisseleri ile takas edilmesi ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü ile sulh protokolü imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait Uşak Merkez Bölme Mahallesi 640 ada 1 parsel ve Uşak Merkez Atatürk Mahallesi 6740 ada 1 parsel sayılı 2 adet taşınmazlar ile mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne ait Uşak Merkez Kemalöz Mahallesi 5347 ada 4 parsel, 5354 ada 1 parsel, 5367 ada 1 parsel, 5372 ada, 27 parsel, 5371 ada 5 parsel, 5371 ada 6 parsel, 5400 ada 10 parsel sayılı 7 adet taşınmazlardaki hisseleri ile takas edilmesine ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü ile sulh protokolü imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ’nin 9 ret, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL ve Harun GÜVENÇ’in 3 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
23.  Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih 76 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Hukuk Komisyonuna ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen, Uşak Belediyesi Genç Kuşak Birimi Yönetmeliğinin onaylanması konusu Hukuk Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Genç Kuşak Birimi Yönetmeliğinin onaylanması konusunun Hukuk Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarından  geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.  Belediyemizce 07.02.2022 tarihinde imzalan sözleşme gereğince, Mende  (Kaşbelen)  Köyü Kıldan Karakaya Mevkiindeki 21.836,39 m² alan kiraya verilmiş olup, söz konusu alana yüklenici tarafından hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi kurulacaktır. Hafriyat  ve  inşaat  atıklarının  şehir  içerisinde  rastgele  dökülmesi  ve  çevre  kirliliğinin önlenebilmesi  için;    atık  taşıma  izin  belgesi  almak  üzere  belediyemize  başvuru  yapan  şahıs  veya firmaların  araçlarına  belediyemizce  kurulacak  araç  takip  sistemine  uyumlu  GPS (uydu  bazlı  radyo navigasyon sistemi) cihazı ve damper sensörü taktırılmasının zorunlu olması ve ton başına atık bertaraf bedelinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizce 07.02.2022 tarihinde imzalan sözleşme gereğince, Mende  (Kaşbelen)  Köyü Kıldan Karakaya Mevkiindeki 21.836,39 m² alan kiraya verilmiş olup, söz konusu alana yüklenici tarafından hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi kurulacaktır. Hafriyat  ve  inşaat  atıklarının  şehir  içerisinde  rastgele  dökülmesi  ve  çevre  kirliliğinin önlenebilmesi  için;    atık  taşıma  izin  belgesi  almak  üzere  belediyemize  başvuru  yapan  şahıs  veya firmaların  araçlarına  belediyemizce  kurulacak  araç  takip  sistemine  uyumlu  GPS (uydu  bazlı  radyo navigasyon sistemi) cihazı ve damper sensörü taktırılmasının zorunlu olması ve ton başına atık bertaraf bedelinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.Fethi TARHAN hissedarı oldukları Uşak Merkez Muharremşah Mahallesi 236 ada 72 parsel numaralı taşınmazdaki kendisine ait hissesini, taşınmazın bulunduğu alanın imar planında "Cami Alanı" olarak kalması, başka bir amaçla kullanılmaması ve plana uygun olarak cami yapılması halinde camiye merhum anne ve babasının adları olan Merhum Hacı Celal TARHAN ve Merhume Hacı Hatice TARHAN isminin verilmek şartı ile Şartlı bağışın kabul edilip edilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fethi TARHAN hissedarı oldukları Uşak Merkez Muharremşah Mahallesi 236 ada 72 parsel numaralı taşınmazdaki kendisine ait hissesini, taşınmazın bulunduğu alanın imar planında "Cami Alanı" olarak kalması, başka bir amaçla kullanılmaması ve plana uygun olarak cami yapılması halinde camiye merhum anne ve babasının adları olan Merhum Hacı Celal TARHAN ve Merhume Hacı Hatice TARHAN isminin verilmek şartı ile Şartlı bağışın kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ ve Harun GÜVENÇ’in 10 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
26.Belediye Meclisinin 01/03/2022 Tarih ve 70 sayılı Kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Uşak ili Merkez Muhtelif Mahallelerde yer alan 7 adet parselin otopark ihtiyacının parselinde çözülebilmesi konusu Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak ili Merkez Muhtelif Mahallelerde yer alan 7 adet parselin otopark ihtiyacının parselinde çözülebilmesi konusunun Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 27 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
27.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan 17 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası  ile  ilgili  iş  ve  işlemlerin yürütülebilmesi  için  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan 17 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası  ile  ilgili  iş  ve  işlemlerin yürütülebilmesi  için  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL’in 11 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
28.Uşak merkez, Karaağaç Toplu Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü ÖZTÜRK'ün; İlimiz merkez, 4.Etap TOKİ isimli sitede bulunan F1, F2, F3, F4, F5 ve F6 blokların bulunduğu alana sokak ismi verilmesi yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak merkez, Karaağaç Toplu Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü ÖZTÜRK'ün; İlimiz merkez, 4.Etap TOKİ isimli sitede bulunan F1, F2, F3, F4, F5 ve F6 blokların bulunduğu alana sokak ismi verilmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesinde park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesinde park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.  (İlave Madde 2): Belediyemiz bünyesinde araç, iş makinesi parkında bulunan ve ihtiyaç fazlası olan 6400190025 plakalı  BOMAG  marka  BW212  D-3  model  Yol  Silindirinin  Uşak  İl  Özel  İdaresinin  iş  makinesi ihtiyacı  olduğundan  dolayı  hibe  olarak  verilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz bünyesinde araç, iş makinesi parkında bulunan ve ihtiyaç fazlası olan 6400190025 plakalı  BOMAG  marka  BW212  D-3  model  Yol  Silindirinin  Uşak  İl  Özel  İdaresinin  iş  makinesi ihtiyacı  olduğundan  dolayı hibe olarak verilmesi konusunun Üyelerden Mehmet GÜN’ün sözlü önerisi doğrultusunda  “Bu devir konusunda Taşınır Mal Yönetmeliğinin Genel Tebliğinin 4.maddesinin 2.fıkrasına uygun olarak devrinin  yapılması konusunda maddenin revize edilmesini talep ediyoruz.”  teklifi  oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL’in 11 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
32. (İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli toplantısının 1.Birleşim, 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Halk Ekmek Fırınında üretilen 270 gr. ekmek ücretinin 2,00 TL olarak belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Halk Ekmek Fırınında üretilen 270 gr. ekmek ücretinin 2,00 TL olarak belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL’in 11 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli toplantısının 1.Birleşim, 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesinde değişiklik yapılması talepleri Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesinde değişiklik yapılması taleplerinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ ve Harun GÜVENÇ’in 10 çekimser, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 2 ret  oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2022 Nisan ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.Mehmet ÇAKIN        Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı         Katip                       Katip
 (Meclis Başkanı)
           
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
belediye karar meclis İlanı Tarihli Özetleri 01.04.2022