Meclis Gündemi

01.12.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1176
26-11-2021

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.12.2021 Çarşamba günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                                          
Mehmet ÇAKIN                                            
Belediye Başkanı
GÜNDEM: 

1.2021 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırlarına dahil yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 1702 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde, plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 315 ve 316 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarına askı süresi içerisinde; yapılan bir (1) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 303 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde 3 adet otopark yerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Himmet ZEYBEK tarafından yapılan bir (1) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.Ramazan KESKİN'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2330 ada 81 numaralı parselde kayıtlı taşınmazda Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallelerinde otopark alanı olarak planlı alanda plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, Kuyucak, Kurşunluk ve Yeşil Karaağaç Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 1.444 hektar alanda ilave imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi ve Mende Köyü tapulama sahasında yaklaşık 291 hektar alanda imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Turhan KÜÇÜKÇAKIN, Nurcan KÖSE, Fatma ACAR, Okan ACAR, Fadime DİNÇER, Mustafa KAYA, Mürüvvet DİKMEN, Ahmet COŞKUN, Kamile BENLİ, Ali EKER’in; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 270, 464, 466, 273, 274 ve 275 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01/11/2021 Tarih ve 323 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 272 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Plan ve Proje Müdürlüğünün talebine istinaden İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2279, 2280, 2282, 2283, 2284, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2293, 2296, 2292, 2297, 2298, 2299 ve 5168 adalarda yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Ramazan Taner ZEYBEK tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 01/11/2021 Tarih ve 325 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Uşak İli, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 3 ve 117 numaralı parseller, 899 ada 24 ve 25 numaralı parseller ve 900 ada 15 numaralı parselde, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26/11/2020 tarih ve 5983 sayılı kararına istinaden koruma alanı sınırının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/10/2021 Tarih ve 300 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali KAVAK, Ümran TOPAN, Tolga KARAKOZAK, Önder ÜNAL, Sırrı POLAT, Emine KARADEDELİ, Ali ARSLAN, Fatma KARAKAYA, Önder DÜZ ve Ahmet Ufuk GERGERLİ, Ayşem GERGERLİ, Melekser TEZEL, Mukaddes KARTAY, Çiğdem BÖCE adına vekaleten Orhan BÖCE’nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Mahallesi, 153 ada 5 ve 6 numaralı parseller ile 405 ada 41, 42 ve 43 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01/10/2021 Tarih ve 300 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali KAVAK, Ümran TOPAN, Tolga KARAKOZAK, Önder ÜNAL, Sırrı POLAT, Emine KARADEDELİ, Ali ARSLAN, Fatma KARAKAYA, Önder DÜZ ve Ahmet Ufuk GERGERLİ, Ayşem GERGERLİ, Melekser TEZEL, Mukaddes KARTAY, Çiğdem BÖCE adına vekaleten Orhan BÖCE’nin 21.09.2021 tarihli müracaatına istinaden; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Mahallesi, 153 ada 5 ve 6 numaralı parseller ile 405 ada 41, 42 ve 43 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01/11/2021 Tarih ve 324 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde 700 adet konut yapılması amacıyla oluşturulan ve 02/11/2020 tarih 259 ve 260 sayılı kararları ile  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu onaylanan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16. Belediye Meclisinin 01/11/2021 Tarih ve 324 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde 700 adet konut yapılması amacıyla oluşturulan ve 02/11/2020 tarih 259 ve 260 sayılı kararları ile  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu onaylanan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 131 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Plan ve Proje Müdürlüğü'nün yazısına istinaden; Uşak İli, Merkez İlçesi, Mende Köyü, 181 ada 8 numaralı parselde mezarlık alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 131 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Plan ve Proje Müdürlüğü'nün yazısına istinaden; Uşak İli, Merkez İlçesi, Mende Köyü, 181 ada 8 numaralı parselde mezarlık alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.2021 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2021 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (II) sayılı boş kadro değişiklik cetveli ve (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediyemizin 2022 yılı içersinde yapacağı Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.  
22.İlimiz Merkez Mende (Kaşbelen) Köyü Kıldan Karakaya Mevkiinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici (Taşlık) 21.836,39 m². lik alan Belediyemizce kiralanmış olup, söz konusu alanın "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Tesisi" kurulması ve işletilmesi şartıyla 5 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Mülkiyeti Belediyemize ait olan 24 adet taşımazların 2886 sayılı Kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi hususunda Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi gerektiğinden 5393 sayılı Kanununun 18/e maddesi gereğince konunun görüşülerek karara bağlanması. 
24.İlimiz Merkez Muharremşah Mahallesi 236 ada, 10, 52, 53 ve 84 parsel numaralı taşınmazların idaremizin ihtiyaçları doğrultusunda satın alma iş ve işlemlerinin yapılması için 5393 sayılı Kanununun 18/e maddesi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi konunun görüşülerek karara bağlanması. 
25.İlimiz mücavir alan sınırları içinde İşyeri Çalışma Yönetmeliğinin K-Masaj Salonları başlıklı maddesinde istenen niteliklere ilave olarak; tapuda mesken ve işyeri olarak görünene yerlerde masaj salonu açılması durumunda apartman yönetimi oluşan binalarda karar defteri ile tüm sakinlerin oy birliğinin bulunması, yönetim oluşmamışsa noter onaylı oy birliğinin istenmesi, Kentsel Dönüşüm Toki bölgesinde açılacak müstakil işyerlerinde yönetimden ve sağ sol bir yan komşu işyerlerinin gerekli izinlerinin noter onaylı alınması konunun görüşülerek karara bağlanması. 
26.Belediyemizin Uşak Orman İşletme Müdürlüğünden kiraladığı Fevzi Çakmak Mahallesi Miraç Camii Sokakta bulunan Kalfa Korusu Mesire alanında Belediyemizce “Uşak Belediyesi Çocuk Kent” projesi hazırlanmıştır. Hazırlanan bu park projesinin hayata geçirilmesi için Tüprag Metal Madencilik San.ve Tic.A.Ş. ile bağış protokolü hazırlanması ve imzalanması amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.0.0
Son Düzenlemeler: 26 November, 2021
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.12.2021 belediye Gündemi İlanı meclis Tarihli