Meclis Karar Özetleri

01.12.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

831
7-12-2022

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.12.2022      PERŞEMBE        15.00             2022               13                    1                   1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı V.(Meclis Başkanı) : Zeynep CEYLANER, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞCU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN ve Eren CEYLAN.

GÜNDEM:

1.2022 yılı Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 332 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İsmet CARAN'ın; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, 133 ada 41 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı uygun 1/1000 ölçekli  ilave Uygulama İmar Planı'na askı süresi içerisinde; Osman TAŞ ve Mehmet EROL tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
3.Engin KORUK'un; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi 245 ada 49  numaralı  parselde  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  değişikliği  yapılması  yönündeki  talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Sami YİĞİT'in, İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 107 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7  numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazı ile ilgili Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih ve 281 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinden vazgeçtiği belirtilerek ilgili Belediye Meclis kararının geri alınması talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
5.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih 334 ve 335 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada, 243 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı askı süresi içerisinde; Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih 336 ve 337 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Özel İLGİ'nin; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 6977 ada, 2 ve 3 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Bünyamin METİN, Bünyamin METİN ve Murat ÖZDEMİR vekili Yaşar KILINÇ, Battal MIDIK ve Zekine TOKOĞLU tarafından yapılan 4 (dört) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
7.Ömer UÇAR, Ömer AKSOY, Mehmet İlhan ŞİMŞEK, Fatma BAYSAL, Selçuk Çağatay MIDIK, Ali DAŞÇI, Halil BAYSAL, Hacer GÜRCAN, Muhammed KAYA, Fatma BAYSAL ve Özge Daşçı'ya vekaleten Ali DAŞÇI'nın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahalesi 179 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesinde 22.12.2001 tarih ve 146 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında otel alanı olarak belirlenen; 2267, 2269, 2270 adalar, 7020 ada 2 numaralı parsel ve 3 numaralı parsel ve çevresinde, gelen vatandaş taleplerine istinaden revizyon yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Taner KAYA’nın; İlimiz, Merkez Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/11/2022 Tarih ve 365 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c10d paftada, 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel, 217 ada 1 numaralı parsellerde plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye  Meclisinin  01/11/2022  Tarih  ve  365  sayılı  kararı  ile  İmar  Komisyonuna  havale edilen;  İlimiz,  Merkez,  Kalfa  Mahallesi, K22c10d1a paftada, 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel, 217 ada 1 numaralı parsellerde plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 01/11/2022 Tarih ve 361 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan notlarının 21. Maddesinde değişiklik yapılması yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan plan notu değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/11/2022 Tarih ve 360 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa YELDANLI'nın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 185 ada 54 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarih ve 290 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının iptal edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 316 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına Fahri POLAT ve Serdar SAĞIROĞLU'nun; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 271 ada 3 ve 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü ile Latife Hanım Kız Yurdu arasındaki Halk Otobüslerinin fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
16.5393 sayılı Kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı Madde 18. e) ve Madde 34 g) hükümlerine istinaden Belediyemizin 2023 yılı içersinde yapacağı ve Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.2023 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2023 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.(İlave Madde 1):Belediyemizin 2022 yılı gider bütçesinde; ödeneği fazla geleceği anlaşılan harcama kalemlerinden ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin (2) fıkrası gereğince, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında yıl sonu itibariyle artan ödeneklerin ödeneği yetmeyecek olan Müdürlüklerin harcama kalemlerine aktarma yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarihli toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü ile Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu arasındaki halk otobüslerinin fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarihli Aralık ayı toplantısının 1.Birleşim 1.oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemizin 2022 yılı gider bütçesinde; ödeneği fazla geleceği anlaşılan harcama kalemlerinden, ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin (2) fıkrası gereğince, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında yıl sonu itibariyle artan ödeneklerin ödeneği yetmeyecek olan Müdürlüklerin harcama kalemlerine aktarma yapılması konusunun Plan ve Bütçe  Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:
1.2022 Kasım  ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 332 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İsmet CARAN'ın; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, 133 ada 41 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı uygun 1/1000 ölçekli  ilave Uygulama İmar Planı'na askı süresi içerisinde; Osman TAŞ ve Mehmet EROL tarafından yapılan 2 (iki) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 332 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İsmet CARAN'ın; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, 133 ada 41 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı uygun 1/1000 ölçekli  ilave Uygulama İmar Planı'na askı süresi içerisinde; Osman TAŞ ve Mehmet EROL tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Engin KORUK'un; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi 245 ada 49  numaralı  parselde  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  değişikliği  yapılması  yönündeki  talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Engin KORUK'un; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi 245 ada 49  numaralı  parselde  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  değişikliği  yapılması  yönündeki  talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Sami YİĞİT'in, İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 107 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7  numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazı ile ilgili Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih ve 281 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinden vazgeçtiği belirtilerek ilgili Belediye Meclis kararının geri alınması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Sami YİĞİT'in, İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 107 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7  numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazı ile ilgili Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih ve 281 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinden vazgeçtiği belirtilerek ilgili Belediye Meclis kararının geri alınması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih 334 ve 335 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada, 243 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı askı süresi içerisinde; Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından yapılan 2 (iki) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih 334 ve 335 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada, 243 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı askı süresi içerisinde; Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih 336 ve 337 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Özel İLGİ'nin; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 6977 ada, 2 ve 3 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Bünyamin METİN, Bünyamin METİN ve Murat ÖZDEMİR vekili Yaşar KILINÇ, Battal MIDIK ve Zekine TOKOĞLU tarafından yapılan 4 (dört) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih 336 ve 337 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Özel İLGİ'nin; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 6977 ada, 2 ve 3 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Bünyamin METİN, Bünyamin METİN ve Murat ÖZDEMİR vekili Yaşar KILINÇ, Battal MIDIK ve Zekine TOKOĞLU tarafından yapılan 4 (dört) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Ömer UÇAR, Ömer AKSOY, Mehmet İlhan ŞİMŞEK, Fatma BAYSAL, Selçuk Çağatay MIDIK, Ali DAŞÇI, Halil BAYSAL, Hacer GÜRCAN, Muhammed KAYA, Fatma BAYSAL ve Özge Daşçı'ya vekaleten Ali DAŞÇI'nın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahalesi 179 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ömer UÇAR, Ömer AKSOY, Mehmet İlhan ŞİMŞEK, Fatma BAYSAL, Selçuk Çağatay MIDIK, Ali DAŞÇI, Halil BAYSAL, Hacer GÜRCAN, Muhammed KAYA, Fatma BAYSAL ve Özge Daşçı'ya vekaleten Ali DAŞÇI'nın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahalesi 179 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesinde 22.12.2001 tarih ve 146 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında otel alanı olarak belirlenen; 2267, 2269, 2270 adalar, 7020 ada 2 numaralı parsel ve 3 numaralı parsel ve çevresinde, gelen vatandaş taleplerine istinaden revizyon yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesinde 22.12.2001 tarih ve 146 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında otel alanı olarak belirlenen; 2267, 2269, 2270 adalar, 7020 ada 2 numaralı parsel ve 3 numaralı parsel ve çevresinde, gelen vatandaş taleplerine istinaden revizyon yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Taner KAYA’nın; İlimiz, Merkez Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Taner KAYA’nın; İlimiz, Merkez Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 01/11/2022 Tarih ve 365 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c10d paftada, 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel, 217 ada 1 numaralı parsellerde plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c10d paftada, 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel, 217 ada 1 numaralı parsellerde plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye  Meclisinin  01/11/2022  Tarih  ve  365  sayılı  kararı  ile  İmar  Komisyonuna  havale edilen;  İlimiz,  Merkez,  Kalfa  Mahallesi, K22c10d1a paftada, 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel, 217 ada 1 numaralı parsellerde plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz,  Merkez,  Kalfa  Mahallesi, K22c10d1a paftada, 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel, 217 ada 1 numaralı parsellerde plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 01/11/2022 Tarih ve 361 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan notlarının 21. Maddesinde değişiklik yapılması yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan plan notu değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan notlarının 21. Maddesinde değişiklik yapılması yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan plan notu değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 01/11/2022 Tarih ve 360 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa YELDANLI'nın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 185 ada 54 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarih ve 290 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının iptal edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/11/2022 Tarih ve 360 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa YELDANLI'nın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 185 ada 54 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarih ve 290 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının iptal edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 316 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına Fahri POLAT ve Serdar SAĞIROĞLU'nun; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 271 ada 3 ve 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına Fahri POLAT ve Serdar SAĞIROĞLU'nun; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 271 ada 3 ve 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü ile Latife Hanım Kız Yurdu arasındaki Halk Otobüslerinin fiyat tarifesinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü ile Latife Hanım Kız Yurdu arasındaki Halk Otobüslerinin fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  18. Maddesinin  (İlave Madde 1) gündemin 16.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

18.(İlave Madde 1):Belediyemizin 2022 yılı gider bütçesinde; ödeneği fazla geleceği anlaşılan harcama kalemlerinden ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin (2) fıkrası gereğince, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında yıl sonu itibariyle artan ödeneklerin ödeneği yetmeyecek olan Müdürlüklerin harcama kalemlerine aktarma yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2022 yılı gider bütçesinde; ödeneği fazla geleceği anlaşılan harcama kalemlerinden ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin (2) fıkrası gereğince, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında yıl sonu itibariyle artan ödeneklerin ödeneği yetmeyecek olan Müdürlüklerin harcama kalemlerine aktarma yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Zeynep CEYLANER; 2022 yılı Aralık ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Zeynep CEYLANER; 2022 yılı Aralık ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

16.5393 sayılı Kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı Madde 18. e) ve Madde 34 g) hükümlerine istinaden Belediyemizin 2023 yılı içersinde yapacağı ve Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı Madde 18. e) ve Madde 34 g) hükümlerine istinaden Belediyemizin 2023 yılı içersinde yapacağı ve Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN ve Eren CEYLAN’ın 10 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
17.2023 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2023 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2023 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2023 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN ve Eren CEYLAN’ın 10 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
19.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarihli toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü ile Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu arasındaki halk otobüslerinin fiyat tarifesinin belirlenmesi konusu  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü ile Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu arasındaki halk otobüslerinin fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarihli Aralık ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemizin 2022 yılı gider bütçesinde; ödeneği fazla geleceği anlaşılan harcama kalemlerinden, ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin (2) fıkrası gereğince, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında yıl sonu itibariyle artan ödeneklerin ödeneği yetmeyecek olan Müdürlüklerin harcama kalemlerine aktarma yapılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2022 yılı gider bütçesinde; ödeneği fazla geleceği anlaşılan harcama kalemlerinden, ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin (2) fıkrası gereğince, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında yıl sonu itibariyle artan ödeneklerin ödeneği yetmeyecek olan Müdürlüklerin harcama kalemlerine aktarma yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN’in 9 çekimser, Eren CEYLAN’ın 1 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2023 Ocak ayı Meclis Toplantısının 02.01.2023 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Belediye Başkanı  V. ; (Meclis Başkanı) Zeynep CEYLANER; 2022 Aralık ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

 Zeynep CEYLANER        Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı V.                     Katip                                   Katip
  (Meclis Başkanı)    
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.12.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı