Meclis Karar Özetleri

02.03.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1760
9-03-2020
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
02.03.2020    PAZARTESİ          15.00             2020               3                   1        1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2020 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığının 14/11/2016 tarih ve 755 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden mülkiyeti İdaremize ait olan Bozkurt Mahallesi 1031 ada, 1 parsel, Aybey Mahallesi  1579 ada, 33 parsel, 1579 ada, 28 parsel, 1581 ada, 3 ve 1581 ada, 4 parsellerde bulunan taşınmazların 5018 Sayılı Kanunun 45 ve 47. maddeleri hükümlerine göre tahsisi veya devrinin yapılıp yapılmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Uşak İli, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada 23 numaralı, 2004 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli onaylı nazım imar planında tarım alanı fonksiyonu  belirlenmiş parselin, üst ölçekli planına uygun olarak  01/08/2019 tarih ve 283 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, E=0.07 Yençok=6.50 Tarımsal Niteliği Korunacak alan olarak onaylanmıştır. Büyükova sınırı içerisinde kalan bu alan ile ilgili  Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 28/06/2019 tarih ve E.1974069 sayılı yazısında belirttiği; tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlanmasında bitkisel üretim dışında kullanılmamak kaydıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır. denildiğinden, Konunun yeniden görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 18/07/2017 tarih 394 ve 395 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kentpark projesi kapsamında kent meydanı olarak onaylanan imar planına Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2018/209 Esas 2018/858 sayılı kararı ile iptal kararı verilen, 07/09/2018 tarih 578 ve 579 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile 18/07/2017 tarih 394 ve 395 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan alana ilave olarak, kent meydanı yapmak amacı ile plan değişikliği onaylanmış olup, Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2019/1 Esas sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilen yaklaşık 13 hektarlık alan ile ilgili, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 13/12/2019 tarihli Olur'u ile onaylanan Çevre Düzeni Planı değişikliğine istinaden alt ölçekli imar planları ile çevre düzeni planının uyumlu hale getirilmesi amacı ile söz konusu 13 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Kurşunluk Mahallesi, Demet evler mevkii olarak bilinen alanda Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen kamulaştırma sınırları sonucu özel mülkiyete tabi alanlarda yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak,  mağduriyetleri gidermek amacıyla 06/09/2018 tarih 555 ve 556 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan imar planı revizyonu sonucu sehven 18. madde uygulaması sonucu oluşan konut alanlarından fazla konut alanı planlandığı fark edilmiştir. Söz konusu alanda zaiyat oranında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak şekilde yeniden plan revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 20 ve 21 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Ticaret Borsası'nın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 5174 ada 6 numaralı parselin 1.000 m2  büyüklüğündeki kısmının belediye hizmet alanı, 5173 ada 7 numaralı parselin Emsal=1.00 yapılaşma koşulunda ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 04/05/2016 tarih 344 ve 345 sayılı kararı ile, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 160 ada 1 ve 3 numaralı parsellerin E=2.00 yapılaşma koşullarında belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik onaylanan ilave imar planı dosyasında yapılan incelemeler neticesinde kurum görüşlerinin  ve planın gerekçesini açıklayan plan açıklama raporunun bulunmadığı görülmüş olup, söz konusu alanda onaylanan planın yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 86 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2019 tarih ve 5572 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 28 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2019 tarih ve 5573 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 388 ada 30 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2019 tarih ve 5571 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz, Merkez, İslice, Kurtuluş ve Durak Mahallelerinde kalan İsmetpaşa ve Orhan Dengiz Caddelerinden cephe alan binalarda “cephe düzenleme işi”nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesi (Ek fıkra:16/05/2012-6306/17 md.) gereğince projesi doğrultusunda mantolama, boya, kaplama, doğrama, korkuluk, levha vb. işlerinin, toplam maliyetinin tamamının mülk sahipleri tarafından karşılanması şartıyla Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz İmar Planı sınırları  içerisindeki muhtelif alanlarda Resmi Kurum ve Vatandaşlar tarafından  ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri hakkındaki 34 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından 1927 yılından bugüne kadar kullanılmakta olan 01.04.2019 tarihi itibariyle Mülkiyeti Belediyemize geçen Uşak Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi,musanaltı mevkii, 241 ada, 3 parselde kayıtlı 20.328 m² taşınmazın Çevre Köyü Tüzel Kişiliğince 14.03.1955 tarihli Kira Mukavelesi ile 45 Yıl ve yenilenen 20 Yıl müddetli kiralamalar yapıldığını ve süresinin 14.03.2020 tarihinde sona ereceğini, bu nedenle taşınmaz arazi ve müştemilatının On (10) yıl süre ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ne tahsisinin, tahsis süresinin ve tahsis ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yapmayı planladığı Bebek Emzirme ve Bakım Kabini projesi kapsamında, Türk Kanser Derneği ile protokol Yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmeleri olan Atapark Çayzade, Tiritoğlu Çayzade, Dörtyol Sosyal Tesisleri, Kayaağıl Termal Tesisleri, Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryası ve Otopark birimlerinde uygulanan 2020 Yılı Gelir Tarifesindeki ücret listelerinin güncellenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediyemizin Ortağı olduğu Uşak Vergi Dairesine kayıtlı 896 085 7201 Vergi kimlik numaralı Uşak Belediyesi Madencilik İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin ekonomik nedenlerden dolayı sermaye artırımı talebinin görüşülerek karara bağlanması.
17.(İlave Madde 1): Bir Eylül Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat KOÇYİĞİT'in İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 1283 ada 1 numaralı parselde, küçük sanayi alanı ticaret alanı, park alanı ve sosyal tesis alanı fonksiyonlarını farklı yapılaşma koşulları belirlenerek, taşıt yolları ve yaya yolları ile kullanımları birbirinden ayıracak şekilde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.(İlave Madde 2): Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 201 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 202 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 208 ada 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 209 ada 1 parsel, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 159 ada 1 parsel ve 165 ada 1, 2, 3 parseller ile Hacıkadem Mahallesi, 268, 269, 752, 757 parseller ve orman olarak tahsisli 617.267 metrekare büyüklüğündeki alandan oluşan taşınmazlarda plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 3): Niyazi TEZCAN, Mustafa TEZCAN ve Eşe BADEM'in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi 4228 ada 17 numaralı parselde yapılaşma koşullarında düzenlenmesi amacı ile imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.


K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2020 yılı Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin  okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığının 14/11/2016 tarih ve 755 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden mülkiyeti İdaremize ait olan Bozkurt Mahallesi 1031 ada, 1 parsel, Aybey Mahallesi  1579 ada, 33 parsel, 1579 ada, 28 parsel, 1581 ada, 3 ve 1581 ada, 4 parsellerde bulunan taşınmazların 5018 Sayılı Kanunun 45 ve 47. maddeleri hükümlerine göre tahsisi veya devrinin yapılıp yapılmaması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığının 14/11/2016 tarih ve 755 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden mülkiyeti İdaremize ait olan Bozkurt Mahallesi 1031 ada, 1 parsel, Aybey Mahallesi  1579 ada, 33 parsel, 1579 ada, 28 parsel, 1581 ada, 3 ve 1581 ada, 4 parsellerde bulunan taşınmazların 5018 Sayılı Kanunun 45 ve 47. maddeleri hükümlerine göre tahsisi veya devrinin yapılması konusunun İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Uşak İli, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada 23 numaralı, 2004 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli onaylı nazım imar planında tarım alanı fonksiyonu  belirlenmiş parselin, üst ölçekli planına uygun olarak  01/08/2019 tarih ve 283 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, E=0.07 Yençok=6.50 Tarımsal Niteliği Korunacak alan olarak onaylanmıştır. Büyükova sınırı içerisinde kalan bu alan ile ilgili  Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 28/06/2019 tarih ve E.1974069 sayılı yazısında belirttiği; tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlanmasında bitkisel üretim dışında kullanılmamak kaydıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır. denildiğinden, Konunun yeniden görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada 23 numaralı, 2004 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli onaylı nazım imar planında tarım alanı fonksiyonu  belirlenmiş parselin, üst ölçekli planına uygun olarak  01/08/2019 tarih ve 283 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, E=0.07 Yençok=6.50 Tarımsal Niteliği Korunacak alan olarak onaylanmıştır. Büyükova sınırı içerisinde kalan bu alan ile ilgili  Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 28/06/2019 tarih ve E.1974069 sayılı yazısında belirttiği; tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlanmasında bitkisel üretim dışında kullanılmamak kaydıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır. denildiğinden, Konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 18/07/2017 tarih 394 ve 395 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kentpark projesi kapsamında kent meydanı olarak onaylanan imar planına Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2018/209 Esas 2018/858 sayılı kararı ile iptal kararı verilen, 07/09/2018 tarih 578 ve 579 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile 18/07/2017 tarih 394 ve 395 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan alana ilave olarak, kent meydanı yapmak amacı ile plan değişikliği onaylanmış olup, Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2019/1 Esas sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilen yaklaşık 13 hektarlık alan ile ilgili, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 13/12/2019 tarihli Olur'u ile onaylanan Çevre Düzeni Planı değişikliğine istinaden alt ölçekli imar planları ile çevre düzeni planının uyumlu hale getirilmesi amacı ile söz konusu 13 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 18/07/2017 tarih 394 ve 395 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kentpark projesi kapsamında kent meydanı olarak onaylanan imar planına Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2018/209 Esas 2018/858 sayılı kararı ile iptal kararı verilen, 07/09/2018 tarih 578 ve 579 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile 18/07/2017 tarih 394 ve 395 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan alana ilave olarak, kent meydanı yapmak amacı ile plan değişikliği onaylanmış olup, Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2019/1 Esas sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilen yaklaşık 13 hektarlık alan ile ilgili, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 13/12/2019 tarihli Olur'u ile onaylanan Çevre Düzeni Planı değişikliğine istinaden alt ölçekli imar planları ile çevre düzeni planının uyumlu hale getirilmesi amacı ile söz konusu 13 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.İlimiz, Merkez, Kurşunluk Mahallesi, Demet evler mevkii olarak bilinen alanda Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen kamulaştırma sınırları sonucu özel mülkiyete tabi alanlarda yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak,  mağduriyetleri gidermek amacıyla 06/09/2018 tarih 555 ve 556 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan imar planı revizyonu sonucu sehven 18. madde uygulaması sonucu oluşan konut alanlarından fazla konut alanı planlandığı fark edilmiştir. Söz konusu alanda zaiyat oranında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak şekilde yeniden plan revizyonu yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz, Merkez, Kurşunluk Mahallesi, Demet evler mevkii olarak bilinen alanda Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen kamulaştırma sınırları sonucu özel mülkiyete tabi alanlarda yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak,  mağduriyetleri gidermek amacıyla 06/09/2018 tarih 555 ve 556 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan imar planı revizyonu sonucu sehven 18. madde uygulaması sonucu oluşan konut alanlarından fazla konut alanı planlandığı fark edilmiştir. Söz konusu alanda zaiyat oranında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak şekilde yeniden plan revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 20 ve 21 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Ticaret Borsası'nın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 5174 ada 6 numaralı parselin 1.000 m2  büyüklüğündeki kısmının belediye hizmet alanı, 5173 ada 7 numaralı parselin Emsal=1.00 yapılaşma koşulunda ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 20 ve 21 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Ticaret Borsası'nın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 5174 ada 6 numaralı parselin 1.000 m2  büyüklüğündeki kısmının belediye hizmet alanı, 5173 ada 7 numaralı parselin Emsal=1.00 yapılaşma koşulunda ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Belediye Meclisinin 04/05/2016 tarih 344 ve 345 sayılı kararları ile, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 160 ada 1 ve 3 numaralı parsellerin E=2.00 yapılaşma koşullarında belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik onaylanan ilave imar planı dosyasında yapılan incelemeler neticesinde kurum görüşlerinin  ve planın gerekçesini açıklayan plan açıklama raporunun bulunmadığı görülmüş olup, söz konusu alanda onaylanan planın yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 04/05/2016 tarih 344 ve 345 sayılı kararları ile İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 160 ada 1 ve 3 numaralı parsellerin E=2.00 yapılaşma koşullarında belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik onaylanan ilave imar planı dosyasında yapılan incelemeler neticesinde kurum görüşlerinin  ve planın gerekçesini açıklayan plan açıklama raporunun bulunmadığı görülmüş olup, söz konusu alanda onaylanan planın yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 86 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2019 tarih ve 5572 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 86 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2019 tarih ve 5572 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 28 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2019 tarih ve 5573 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 28 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2019 tarih ve 5573 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 388 ada 30 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2019 tarih ve 5571 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 388 ada 30 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.12.2019 tarih ve 5571 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.İlimiz, Merkez, İslice, Kurtuluş ve Durak Mahallelerinde kalan İsmetpaşa ve Orhan Dengiz Caddelerinden cephe alan binalarda “cephe düzenleme işi”nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesi (Ek fıkra:16/05/2012-6306/17 md.) gereğince projesi doğrultusunda mantolama, boya, kaplama, doğrama, korkuluk, levha vb. işlerinin, toplam maliyetinin tamamının mülk sahipleri tarafından karşılanması şartıyla Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, İslice, Kurtuluş ve Durak Mahallelerinde kalan İsmetpaşa ve Orhan Dengiz Caddelerinden cephe alan binalarda “cephe düzenleme işi”nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesi (Ek fıkra:16/05/2012-6306/17 md.) gereğince projesi doğrultusunda mantolama, boya, kaplama, doğrama, korkuluk, levha vb. işlerinin, toplam maliyetinin tamamının mülk sahipleri tarafından karşılanması şartıyla Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.İlimiz İmar Planı sınırları  içerisindeki muhtelif alanlarda Resmi Kurum ve Vatandaşlar tarafından  ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri hakkındaki 34 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz İmar Planı sınırları  içerisindeki muhtelif alanlarda Resmi Kurum ve Vatandaşlar tarafından  ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri hakkındaki (1. Mustafa DİNÇ, 2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 3. Okan YILMAZ, 4. Yılmaz ŞENTÜRK, 5. Ali KAVAK, 6. Murat YAYLI, 7. İl Özel İdaresi, 8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 9. Osman TAŞ, 10. Ömer GÖK ve müşterekleri, 11. İl Özel İdaresi, 12. Levent KIYAK ve Mehmet KIYAK, 13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 14. Kaynak İplik San.ve Tic.A.Ş., 15. Ertan ÇALIŞ, 16. Ragıp ÇAMCI, 17. İbrahim KARAHHALLI ve Coşkun GÜNGÖR, 18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 19. Ayşe Nur KARATAŞOĞLU, 20. Melek ÇETİN, Hasan Hüseyin KAYMAK, Ayşe DAĞDEVİREN, Gökhan ÖZDEMİR, Nuray PEKER, Muhammet SAYIN, Mehmet KAYNAK ve Mehmet ÇINAR, 21. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., 22. Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, 23. Şükran ÖNDER, Anıl ÖNDER, Fadime Nur ÖNDER, SAYIN, 24. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 25. Sefa SUDAĞITAN, 26. Hacer CELEP, 27. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 28. Ali İhsan UZUN, 29. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 30. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 31. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, 32. Mustafa DEMİR, 33. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve 34. Hüseyin KARACA, Halil İbrahim KARATAŞ, Zehra YILMAZ, Necmiye GÜNEY, Orhan Yiğit PAKSOY, Cemil MANAV, Kadir AYDIN, Halil ÜNALAN, Mehmet Ali GÖKSEL) 34 adet taleplerin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve  Harun GÜVENÇ’in 14 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13.Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından 1927 yılından bugüne kadar kullanılmakta olan 01.04.2019 tarihi itibariyle Mülkiyeti Belediyemize geçen Uşak Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi,musanaltı mevkii, 241 ada, 3 parselde kayıtlı 20.328 m² taşınmazın Çevre Köyü Tüzel Kişiliğince 14.03.1955 tarihli Kira Mukavelesi ile 45 Yıl ve yenilenen 20 Yıl müddetli kiralamalar yapıldığını ve süresinin 14.03.2020 tarihinde sona ereceğini, bu nedenle taşınmaz arazi ve müştemilatının On (10) yıl süre ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ne tahsisinin, tahsis süresinin ve tahsis ücretinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından 1927 yılından bugüne kadar kullanılmakta olan 01.04.2019 tarihi itibariyle Mülkiyeti Belediyemize geçen Uşak Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi,musanaltı mevkii, 241 ada, 3 parselde kayıtlı 20.328 m² taşınmazın Çevre Köyü Tüzel Kişiliğince 14.03.1955 tarihli Kira Mukavelesi ile 45 Yıl ve yenilenen 20 Yıl müddetli kiralamalar yapıldığını ve süresinin 14.03.2020 tarihinde sona ereceğini, bu nedenle taşınmaz arazi ve müştemilatının On (10) yıl süre ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ne tahsisinin, tahsis süresinin ve tahsis ücretinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yapmayı planladığı Bebek Emzirme ve Bakım Kabini projesi kapsamında, Türk Kanser Derneği ile protokol Yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yapmayı planladığı Bebek Emzirme ve Bakım Kabini projesi kapsamında, Türk Kanser Derneği ile protokol Yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmeleri olan Atapark Çayzade, Tiritoğlu Çayzade, Dörtyol Sosyal Tesisleri, Kayaağıl Termal Tesisleri, Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryası ve Otopark birimlerinde uygulanan 2020 Yılı Gelir Tarifesindeki ücret listelerinin güncellenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmeleri olan Atapark Çayzade, Tiritoğlu Çayzade, Dörtyol Sosyal Tesisleri, Kayaağıl Termal Tesisleri, Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryası ve Otopark birimlerinde uygulanan 2020 Yılı Gelir Tarifesindeki ücret listelerinin güncellenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediyemizin Ortağı olduğu Uşak Vergi Dairesine kayıtlı 896 085 7201 Vergi kimlik numaralı Uşak Belediyesi Madencilik İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin ekonomik nedenlerden dolayı sermaye artırımı talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin Ortağı olduğu Uşak Vergi Dairesine kayıtlı 896 085 7201 Vergi kimlik numaralı Uşak Belediyesi Madencilik İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin ekonomik nedenlerden dolayı sermaye artırımı talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.(İlave Madde 1): Bir Eylül Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat KOÇYİĞİT'in İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 1283 ada 1 numaralı parselde, küçük sanayi alanı ticaret alanı, park alanı ve sosyal tesis alanı fonksiyonlarını farklı yapılaşma koşulları belirlenerek, taşıt yolları ve yaya yolları ile kullanımları birbirinden ayıracak şekilde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bir Eylül Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat KOÇYİĞİT'in İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 1283 ada 1 numaralı parselde, küçük sanayi alanı ticaret alanı, park alanı ve sosyal tesis alanı fonksiyonlarını farklı yapılaşma koşulları belirlenerek, taşıt yolları ve yaya yolları ile kullanımları birbirinden  ayıracak şekilde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.(İlave Madde 2): Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 201 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 202 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 208 ada 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 209 ada 1 parsel, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 159 ada 1 parsel ve 165 ada 1, 2, 3 parseller ile Hacıkadem Mahallesi, 268, 269, 752, 757 parseller ve orman olarak tahsisli 617.267 metrekare büyüklüğündeki alandan oluşan taşınmazlarda plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 201 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 202 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 208 ada 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 209 ada 1 parsel, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 159 ada 1 parsel ve 165 ada 1, 2, 3 parseller ile Hacıkadem Mahallesi, 268, 269, 752, 757 parseller ve orman olarak tahsisli 617.267 metrekare büyüklüğündeki alandan oluşan taşınmazlarda plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.(İlave Madde 3): Niyazi TEZCAN, Mustafa TEZCAN ve Eşe BADEM'in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi 4228 ada 17 numaralı parselde yapılaşma koşullarında düzenlenmesi amacı ile imar planı değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Niyazi TEZCAN, Mustafa TEZCAN ve Eşe BADEM'in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi 4228 ada 17 numaralı parselde yapılaşma koşullarında düzenlenmesi amacı ile imar planı değişikliği yapılması taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2020  Nisan ayı Meclis Toplantısının 01.04.2020 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2020 Mart ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.Mehmet ÇAKIN              Regaip Emre HAZAR        Yusuf AKCAN
 Belediye Başkanı                Katip                                 Katip

(Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.03.2020