Meclis Karar Özetleri

02.05.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

660
10-05-2023

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
02.05.2023          SALI                 15.00             2023                 5                   1                  1-2

Katılan Üyeler; Meclis 1. Başkan V. : Mustafa YILDIZ, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU,Savaş ACAR, Mehmet GÜN, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY,  Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Uğur KESKİN, İsmail AKTAY, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN, Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2023 Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.2022 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre görüşülmesi.
3.Orhan Yeğit PAKSOY’un; Uşak, Merkez, Kalfa Mahallesi, 191 ada 16 ve 15 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
4.Belediye Meclisinin 01/03/2023 tarih 99-100 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi 700 konut proje alanında mahkeme kararlarına istinaden hazırlanan ilave imar planına askı süresi içerisinde Tuana Hukuk Bürosu tarafından yapılan 2(iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
5.Uşak, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 6225 adada Ada İçi Otoparkın plana işlenmesi yönünde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Ünalan Mahallesi 609 ada 7 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Ünalan Mahallesi 362 ada 22 ve 23 parsellerdeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Ünalan Mahallesi 181 ada 5 ve 6 parsellerdeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 292 numaralı parselde Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih ve 72-73 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine Uşak İdare Mahkemesinin 2022/682 Esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup; söz konusu davada Mahkemenin 03.04.2023 tarihli yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Necla CEYLAN ve Şenay CEYLAN'ın 25/04/2023 tarih 99119 sayılı dilekçesinde; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 344 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarih ve 43 sayılı kararı ile koruma amaçlı imar planı revizyonu yapılması uygun bulunan, İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu taslaklarının görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.  
13.Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 436 ada 108 numaralı parselde trafo alanının işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün, Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 418 ada 6 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Nurcan AYAZ vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Nurcan AYAZ vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.İlknur AKBABA, Pürnur AYSAL, Çetin GÜRDAL ve Mehmet GÜRDAL’ın; İlimiz, İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 342 parselde hazırlanan plan değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, Acun sokak ve çevresinde, 129, 130, 131, 132, 134, 149, 5814 ve 148 adalarda, “A1” ibaresinin işlenmesi yönünde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde gelen 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Uşak, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 30 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması  konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Kayaağıl Termal Tesisleri Hamam giriş ücretinin, tesisin açılacağı 06.05.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile %50 indirimli uygulanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak Atatürk Mahallesi Alper Günbayram Caddesi No:16' da Esentepe Spor Kompleksi Kafeteryası, Karaağaç Mahallesi 1.Buğra Sokak No:2'de Karaağaç-TOKİ Sosyal Tesisleri ve Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu No:214'de Karaağaç Düğün Salonu ve Kafeteryasının kurulması planlanmaktadır. İşletmelerin kurulması, işletilmesi ve ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.5393 Sayılı Kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı Madde 18. e)Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz  yılı  geçmemek  kaydıyla  bunlar  üzerinde  sınırlı  aynî  hak  tesisine  karar  vermek  ile  Belediye Encümeninin görev ve yetkileri  Madde 34 g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar verme Hükümlerine istinaden İdaremizin 2023 yılı içerisinde yapacağı belediyenin  hissedar  olduğu  parseller  ile  şuyulu parsellerin  temliken  satışları,  trampa  işlemleri  ve  belediyemizin  hissesi  bulunan  ve  ortaklığın giderilmesi  amacıyla  satışına  gidilen  taşınmazlar  için  fiyat  tespit  ve  ihaleye  katılma  işlemlerinin yürütülmesi hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediyemiz tarafından Kuyucak Mahallesinde bulunan imar planında Belediye Hizmet Alanı olan yaklaşık  5.325 m² taşınmaz üzerine çok amaçlı salon inşaatı yapılması planlanmaktadır. Bu sebeple inşaatın kısmen yada tamamen yaptırılması hususunda hayırsever/hayırseverler ile görüşmeler yapmak, anlaşmaya varılması halinde mutabık kalınan konularda protokol imzalamak için Belediye Başkanına  yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamında sunulan; "Collaborating for Sustainable Future: Accelerating Green Transition of Textile Sector through Partnerships" başlıklı ve TTGS-II/112 referans numaralı Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Kurumumuzca uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen Proje  kapsamında  Kurumumuzu temsil ve ilzama sözleşme  yapmaya  ve  gerekli  tüm  belgeleri imzalamaya  Belediye  Başkanı  Mehmet  ÇAKIN’ın  yetkili  kılınması  konusunun  görüşülerek  karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 03.04.2022 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, 06.02.2023 tarihinde 11 ilimizde meydana gelen deprem dolayısı ile ilimize gelip ikamet eden depremzedelerden 06.02.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Mesken kiracı su abone işlemlerinde Teminat Bedeli alınmaması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ve Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 01.03.2023 tarih ve 99-100 sayılı kararları ile onaylanan; Karaağaç Mahallesinde 700 konut Toki alanında mahkeme kararlarında yer alan gerekçeler doğrultusunda hazırlanan ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında askı süresi içersinde gelen iki adet itirazın değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 2): Atatürk Mahallesi Alper Günbayram Cadddesi No:16’da Esentepe Spor Kompleksi Kafeteryası, Karaağaç Mah. 1.Buğra Sk. No:2’de Karaağaç-TOKİ Sosyal Tesisleri ve Karaağaç Mah. Gediz Uluyolu No:214’de Karaağaç Düğün Salonu ve Kafeteryasının kurulması, işletilmesi ve ekte bulunan ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 3): İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Kayaağıl Termal Tesisleri Hamam giriş ücretinin, tesisin açılacağı 06.05.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile %50 indirimli uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2023  Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.2022 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine  göre görüşülmesine başlanmış olup, Belediyemizin 2022 yılı Gider Kesin Hesabı Müdürlükler bazında ad okumak suretiyle yapılan açık oylama sonucunda  926.367.169,28  TL.lik  31 maddelik  Gider  Kesin Hesabı üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser, oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Mehmet KESKİN Gider Kesin Hesabının 7.sırasında, Regaip Emre HAZAR 24.sırasında oturuma katılmıştır.) 

      Belediyemizin 2022 yılı Gelir Kesin Hesabı bölüm bölüm ad okunmak suretiyle yapılan açık oylama sonucunda toplam  871.604.210,14 TL.lik  Gelir  Kesin Hesabı üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Harun GÜVENÇ Gelir Kesin Hesabının oylamasına başlanmadan, Yasin YAVUZ 2.sırasında oturumdan ayrılmıştır.)  

2022 yılı Belediyemizin İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelinin onaylanması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 9 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  (Üyelerden Harun GÜVENÇ oturuma ktılmıştır.) 

3.Orhan Yeğit PAKSOY’un; Uşak, Merkez, Kalfa Mahallesi, 191 ada 16 ve 15 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Orhan Yeğit PAKSOY’un; Uşak, Merkez, Kalfa Mahallesi, 191 ada 16 ve 15 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. Belediye Meclisinin 01/03/2023 tarih 99-100 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi 700 konut proje alanında mahkeme kararlarına istinaden hazırlanan ilave imar planına askı süresi içerisinde Tuana Hukuk Bürosu tarafından yapılan 2(iki) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/03/2023 tarih 99-100 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi 700 konut proje alanında mahkeme kararlarına istinaden hazırlanan ilave imar planına askı süresi içerisinde Tuana Hukuk Bürosu tarafından yapılan 2(iki) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Uşak, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 6225 adada Ada İçi Otoparkın plana işlenmesi yönünde plan değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 6225 adada Ada İçi Otoparkın plana işlenmesi yönünde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Ünalan Mahallesi 609 ada 7 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesi yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Ünalan Mahallesi 609 ada 7 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Ünalan Mahallesi 362 ada 22 ve 23 parsellerdeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesi yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Ünalan Mahallesi 362 ada 22 ve 23 parsellerdeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Ünalan Mahallesi 181 ada 5 ve 6 parsellerdeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesi yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Ünalan Mahallesi 181 ada 5 ve 6 parsellerdeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 292 numaralı parselde Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih ve 72-73 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine Uşak İdare Mahkemesinin 2022/682 Esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup; söz konusu davada Mahkemenin 03.04.2023 tarihli yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda işlem yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 292 numaralı parselde Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih ve 72-73 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine Uşak İdare Mahkemesinin 2022/682 Esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup; söz konusu davada Mahkemenin 03.04.2023 tarihli yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda işlem yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Necla CEYLAN ve Şenay CEYLAN'ın 25/04/2023 tarih 99119 sayılı dilekçesinde; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 344 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Necla CEYLAN ve Şenay CEYLAN'ın 25/04/2023 tarih 9919 sayılı dilekçesinde; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 344 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarih ve 43 sayılı kararı ile koruma amaçlı imar planı revizyonu yapılması uygun bulunan, İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu taslakları görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarih ve 43 sayılı kararı ile koruma amaçlı imar planı revizyonu yapılması uygun bulunan, İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu taslaklarının İmar Komisyonuna ve Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;   İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 436 ada 108 numaralı parselde trafo alanının işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 436 ada 108 numaralı parselde trafo alanının işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün, Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 418 ada 6 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün, Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 418 ada 6 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Nurcan AYAZ vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nurcan AYAZ vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 9 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
16.Nurcan AYAZ vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nurcan AYAZ vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 9 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
17.İlknur AKBABA, Pürnur AYSAL, Çetin GÜRDAL ve Mehmet GÜRDAL’ın; İlimiz, İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 342 parselde hazırlanan plan değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlknur AKBABA, Pürnur AYSAL, Çetin GÜRDAL ve Mehmet GÜRDAL’ın; İlimiz, İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 342 parselde hazırlanan plan değişikliği taslağının  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, Acun sokak ve çevresinde, 129, 130, 131, 132, 134, 149, 5814 ve 148 adalarda, “A1” ibaresinin işlenmesi yönünde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde gelen 1 (bir) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, Acun sokak ve çevresinde, 129, 130, 131, 132, 134, 149, 5814 ve 148 adalarda, “A1” ibaresinin işlenmesi yönünde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde gelen 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
19.Uşak, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 30 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması  konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 30 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması  konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Kayaağıl Termal Tesisleri Hamam giriş ücretinin, tesisin açılacağı 06.05.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile %50 indirimli uygulanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Kayaağıl Termal Tesisleri Hamam giriş ücretinin, tesisin açılacağı 06.05.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile %50 indirimli uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak Atatürk Mahallesi Alper Günbayram Caddesi No:16' da Esentepe Spor Kompleksi Kafeteryası, Karaağaç Mahallesi 1.Buğra Sokak No:2'de Karaağaç-TOKİ Sosyal Tesisleri ve Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu No:214'de Karaağaç Düğün Salonu ve Kafeteryasının kurulması planlanmaktadır. İşletmelerin kurulması, işletilmesi ve ücret tarifelerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak Atatürk Mahallesi Alper Günbayram Caddesi No:16' da Esentepe Spor Kompleksi Kafeteryası, Karaağaç Mahallesi 1.Buğra Sokak No:2'de Karaağaç-TOKİ Sosyal Tesisleri ve Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu No:214'de Karaağaç Düğün Salonu ve Kafeteryasının kurulması işletilmesi ve ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V. Mustafa YILDIZ; Oturuma 10 dakika ara vermiştir.

Meclis 1.Başkan V. Mustafa YILDIZ: 2023 Mayıs ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim,    2.oturumunu açmıştır. 
(Üyelerden Osman Zeki İŞMAN, Mehmet KESKİN, Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır. Yasin YAVUZ oturuma katılmıştır.)

22.5393 Sayılı Kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı Madde 18. e)Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz  yılı  geçmemek  kaydıyla  bunlar  üzerinde  sınırlı  aynî  hak  tesisine  karar  vermek  ile  Belediye Encümeninin görev ve yetkileri  Madde 34 g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar verme Hükümlerine istinaden İdaremizin 2023 yılı içerisinde yapacağı belediyenin  hissedar  olduğu  parseller  ile  şuyulu parsellerin  temliken  satışları,  trampa  işlemleri  ve  belediyemizin  hissesi  bulunan  ve  ortaklığın giderilmesi  amacıyla  satışına  gidilen  taşınmazlar  için  fiyat  tespit  ve  ihaleye  katılma  işlemlerinin yürütülmesi hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 Sayılı Kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı Madde 18. e)Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz  yılı  geçmemek  kaydıyla  bunlar  üzerinde  sınırlı  aynî  hak  tesisine  karar  vermek  ile  Belediye Encümeninin görev ve yetkileri  Madde 34 g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar verme Hükümlerine istinaden İdaremizin 2023 yılı içerisinde yapacağı belediyenin  hissedar  olduğu  parseller  ile  şuyulu parsellerin  temliken  satışları,  trampa  işlemleri  ve  belediyemizin  hissesi  bulunan  ve  ortaklığın giderilmesi  amacıyla  satışına  gidilen  taşınmazlar  için  fiyat  tespit  ve  ihaleye  katılma  işlemlerinin yürütülmesi hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir
23.Belediyemiz tarafından Kuyucak Mahallesinde bulunan imar planında Belediye Hizmet Alanı olan yaklaşık  5.325 m² taşınmaz üzerine çok amaçlı salon inşaatı yapılması planlanmaktadır. Bu sebeple inşaatın kısmen yada tamamen yaptırılması hususunda hayırsever/hayırseverler ile görüşmeler yapmak, anlaşmaya varılması halinde mutabık kalınan konularda protokol imzalamak için Belediye Başkanına  yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz tarafından Kuyucak Mahallesinde bulunan imar planında Belediye Hizmet Alanı olan yaklaşık  5.325 m² taşınmaz üzerine çok amaçlı salon inşaatı yapılması planlanmaktadır. Bu sebeple inşaatın kısmen yada tamamen yaptırılması hususunda hayırsever/hayırseverler ile görüşmeler yapmak, anlaşmaya varılması halinde mutabık kalınan konularda protokol imzalamak için Belediye Başkanına  yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir. 
24.Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamında sunulan; "Collaborating for Sustainable Future: Accelerating Green Transition of Textile Sector through Partnerships" başlıklı ve TTGS-II/112 referans numaralı Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Kurumumuzca uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen Proje  kapsamında  Kurumumuzu temsil ve ilzama sözleşme  yapmaya  ve  gerekli  tüm  belgeleri imzalamaya  Belediye  Başkanı  Mehmet  ÇAKIN’ın  yetkili  kılınması  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamında sunulan; "Collaborating for Sustainable Future: Accelerating Green Transition of Textile Sector through Partnerships" başlıklı ve TTGS-II/112 referans numaralı Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Kurumumuzca uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen Proje  kapsamında  Kurumumuzu temsil ve ilzama sözleşme  yapmaya  ve  gerekli  tüm  belgeleri imzalamaya  Belediye  Başkanı  Mehmet  ÇAKIN’ın  yetkili  kılınması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
25.Belediye Meclisinin 03.04.2022 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, 06.02.2023 tarihinde 11 ilimizde meydana gelen deprem dolayısı ile ilimize gelip ikamet eden depremzedelerden 06.02.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Mesken kiracı su abone işlemlerinde Teminat Bedeli alınmaması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ve Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 06.02.2023 tarihinde 11 ilimizde meydana gelen deprem dolayısı ile ilimize gelip ikamet eden depremzedelerden 06.02.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Mesken kiracı su abone işlemlerinde Teminat Bedeli alınmaması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 01.03.2023 tarih ve 99-100 sayılı kararları ile onaylanan; Karaağaç Mahallesinde 700 konut Toki alanında mahkeme kararlarında yer alan gerekçeler doğrultusunda hazırlanan ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında askı süresi içersinde gelen iki adet itirazın değerlendirilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.03.2023 tarih ve 99-100 sayılı kararları ile onaylanan; Karaağaç Mahallesinde 700 konut Toki alanında mahkeme kararlarında yer alan gerekçeler doğrultusunda hazırlanan ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında askı süresi içersinde gelen iki adet itirazın değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.(İlave Madde 2): Atatürk Mahallesi Alper Günbayram Cadddesi No:16’da Esentepe Spor Kompleksi Kafeteryası, Karaağaç Mah. 1.Buğra Sk. No:2’de Karaağaç-TOKİ Sosyal Tesisleri ve Karaağaç Mah. Gediz Uluyolu No:214’de Karaağaç Düğün Salonu ve Kafeteryasının kurulması, işletilmesi ve ekte bulunan ücret tarifelerinin belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Atatürk Mahallesi Alper Günbayram Cadddesi No:16’da Esentepe Spor Kompleksi Kafeteryası, Karaağaç Mah. 1.Buğra Sk. No:2’de Karaağaç-TOKİ Sosyal Tesisleri ve Karaağaç Mah. Gediz Uluyolu No:214’de Karaağaç Düğün Salonu ve Kafeteryasının kurulması, işletilmesi ve ekte bulunan ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.(İlave Madde 3): İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Kayaağıl Termal Tesisleri Hamam giriş ücretinin, tesisin açılacağı 06.05.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile %50 indirimli uygulanması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Kayaağıl Termal Tesisleri Hamam giriş ücretinin, tesisin açılacağı 06.05.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile %50 indirimli uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.

2023 Haziran ayı Meclis Toplantısının 01.06.2023  Perşembe günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1. Başkan V. Mustafa YILDIZ;  2023 Mayıs ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.Mustafa YILDIZ                 İlknur ERTUĞRUL      İsmail AKTAY
Meclis 1.Başkan V.                     Katip                        Katip
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2023