Meclis Gündemi

03.01.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1194
29-12-2021

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 03.01.2022 Pazartesi günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                                     
Mehmet ÇAKIN                                  
Belediye Başkanı
GÜNDEM: 

1.2021 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun oluşturulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine,  24. Maddesi gereğince oluşturulan İhtisas Komisyonlarına ve 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2022 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.2022 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
6.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2022 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7.5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir" denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2022 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen talep yazıya ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde yaklaşık 23 hektar büyüklüğündeki Kentsel Sit Alanında koruma amaçlı imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 2328 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 115 ve 116 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Uşak İdare Mahkemesinin 2020/446 Esas ve 2021/541 karar nolu kararı ile iptal edildiğinden söz konusu alanda mahkeme kararına istinaden yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.İlknur AKBABA, Pürnur AYSAL, Mehmet GÜRDAL ve Çetin GÜRDAL'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 342 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki  taleplerinin  görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz, Merkez, Bölme Karakuyu Mahallesinde yaklaşık 18,3 hektar alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

12.İlimiz, Merkez, Hacıkadem, Karaağaç ve Dikilitaş Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 247 hektar alanda  1.No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 16.06.2020 tarihinde onaylanan  1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine uygun alt ölçekli imar planlarında revizyon yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.Kazım AYDIN, Bayram AYDIN, Müyesser AYDIN, İsmail AYDIN ve Şerif AYDIN’ın; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 167 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Kazım AYDIN, Bayram AYDIN, Müyesser AYDIN, İsmail AYDIN ve Şerif AYDIN’ın İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 167 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi ve Mende Köyü tapulama sahasında yaklaşık 291 hektar alanda  imar planı revizyonu yapılması  konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, Kuyucak, Kurşunluk ve Yeşil Karaağaç Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 1.444 hektar alanda ilave imar planı yapılması  konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallerinde belediye hizmet alanı ve otopark düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallerinde belediye hizmet alanı ve otopark düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.İlimiz, Merkez, Mücavir alan sınırları içerisinde otopark yönetmeliğinde yapılan son değişikliklere istinaden bölgesel otopark alanlarının belirlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, yaklaşık 126 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, yaklaşık 126 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.S.S. Batıkent Yapı Kooperatifi adına Mustafa BOZ ve Abdullah ACAR’ın  İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, Yılanlıdere Mevkii 175 ada 1 parsel, 1561 ada 1 parsel, 1567 ada 1 parsel, 1568 ada 1 parsel ve 1569 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Mustafa KAYA, Erdoğan PİRİNÇCİ, Tolga PİRİNÇCİ, Turhan KÜÇÜKÇAKIN, Nurcan KÖSE, Fatma ACAR, Okan ACAR, Fadime DİNÇER, Mürüvvet DİKMEN, Ahmet COŞKUN, Kamile BENLİ ve Ali EKER’in; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 270, 464, 466, 273, 274 ve 275 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.İlimiz, merkez, Karakuyu mahallesi Muhtarı Hüseyin VURAL'ın, Bölme Beldesi Uşak Belediyesine bağlanması ile Karakuyu ve Kurşunluk Mahalleleri olarak ikiye ayrılmış,  halkın  talebi  ve  baskısı  ile  tekrardan  Bölme  adının  yaşatılması  istenildiğinden,  Karakuyu Mahallesinin adının Bölme Mahallesi olarak değiştirilmesi yönündeki taleplerinin, görüşülerek karara bağlanması. 
26.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
27.Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifelerinde değişikliği taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
28.İlimizde  30.03.2019 Yerel Seçimleri ile birlikte; 8 (sekiz) köy ve 1 (bir) belde, köy tüzel kişiliğini kaybederek  mahalleye  dönüştüğü, Muhtarlar  ve  vatandaşlarımız  ile  yapılan  toplu  ve  bireysel çalışmalarda belediyemizin toplu taşıma hizmetleri konusunda hizmet verse de yetersiz kaldığı günlük ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çektiklerini belirttikleri, 2013 yılında hizmete açılan Yeni Devlet Hastanesi, 2006 yılında ilimizde kurulan Uşak Üniversitesine de toplu taşıma hizmeti konusunda yetersiz kalınması nedeniyle mevcut güzergâhlarda çalıştırılmak üzere, toplam 60 (altmış) adet halk Otobüsünün, 5393  Kanunu'nun  Sayılı Belediye 15/f, 18/j ve 34/i maddeleri uyarınca 10 (on) yıl süre ile kiralanması için, Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.Uşak Belediye Meclisinin 17.11.2021 tarih 352 sayılı kararı ile, İlimizde kurulacak olan Sınırlı Sorumlu Uşak Zümra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kurucu ortaklarından birisi de 2 (iki) ortaklık payı ile Uşak Belediyemiz olması kararı, oy birliği ile alınmıştır. Söz konusu meclis kararında geçen Kadın Kooperatifi ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ibarelerinin; Sınırlı Sorumlu Uşak Zümra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak, iki (2) pay ortak olunması ibaresininde; iki (2) pay, 200 TL (ikiyüztürklirası) sermaye ortaklık bedeli ile ortak olunması şeklinde düzeltilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.İlimizde  bulunan  okul  çevrelerindeki  tütün  ve  tütün  mamulleri  satış yerlerinde; yasak olmasına rağmen öğrencilere sarma olarak tabir edilen (tekdal) açık sigara satışı yapıldığı, Tütün ve  tütün  ürünleri  satan  bu  işyerlerinin;  İşyeri  Açma  ve  Çalışma  Ruhsatlarına  İlişkin  kapsamında değerlendirilerek, bu tür iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, o yerin en az yüz metre civarında okul bulunup bulunmadığının yanı sıra bu işyerlerinin özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları ile aynı binada olup olmadığı tespit edilerek, bu şartları taşımayan işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.Uşak Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarihli ve 379 sayılı kararı ile, İlimiz mücavir alan sınırları içersinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin K-Masaj Salonları başlıklı maddesinde istenen niteliklere ilave olarak düzenleme yapılması konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan 7 adet taşınmazların 2886 sayılı kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun 5393 sayılı kanunun 18.e Maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması. 

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
03.01.2022 belediye Gündemi İlanı meclis Tarihli