Meclis Gündemi

03.04.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

779
29-03-2023

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 03.04.2023 Pazartesi günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                                    
Mehmet ÇAKIN                                     
Belediye Başkanı

GÜNDEM: 

1.2023 Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393  sayılı  Belediye  Kanununun  19.maddesine  göre  2021  Nisan  ayı  Meclis  Toplantısının 1.Birleşiminde 102 sayılı karar ile Katip üye seçilen üyelerden Altan TUFAN'ın istifa etmesi ile boşalan asıl katip üyeliğine, Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesinin 4. Paragrafına istinaden "Başkanlık divanında boşalma olması durumunda, yapılacak ilk toplantının ilk birleşiminde, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir." denildiğinden, Eksilen asıl katip üyenin yerine yenisinin gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3. Belediye Encümenine Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi
4.Belediyemiz Denetim Komisyonunun 2022 yılına ait Denetim Raporunun okunması.
5.2022 yılı Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
6.6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak bir Asıl bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
7.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün; İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 418 ada 6 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01/02/2023 tarih 56 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz Merkez, Sarayaltı Mahallesi Acun Sokakta "A1" ibaresinin işlenmesine yönelik hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 919 ada 3 numaralı parselde trafo alanının mülkiyet hattına çekilmesi yönünde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Uşak, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 486 numaralı mülkiyeti Belediyemize ait parselde yan parselle olan şuyunun giderilmesi amaçlı plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 290 ada 44 parsel, 1684 ada 15 parsel, 1702 ada, 1597, 1598, 1599, 1600, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637 ve 1639 numaralı adalarda Belediye Encümeninin 17.04.1990 tarih ve 565 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine istinaden onaylanan parselasyon planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki ada kenar çizgileri arasında uyumsuzluklar olduğundan ilgili alanda plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.Nurcan AYAZ vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/03/2023 Tarih ve 82 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2723, 2724, 2725, 2726, 102, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733 ve 2734 adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01/03/2023 Tarih ve 96 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, yağmur suyu drenaj hattının işlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01/03/2023 Tarih ve 96 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, yağmur suyu drenaj hattının işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 05/09/2022 Tarih ve 269 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Serkan BAĞBAKAN, Habibe BAĞBAKAN, İsmail BAĞBAKAN, Rabia AKINCI ve Alaattin BAĞBAKAN’ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 305 numaralı parsellerde plan değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 01/03/2023 tarih ve 83 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erhan ALKAN’ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 5665 ada 3 numaralı parselde imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.06.02.2023 tarihinde 11 İlimizde meydana gelen deprem dolayısıyla, İlimize gelip ikamet eden depremzedelerin kiracı su abone işlemlerinden Teminat bedeli alınmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye  Meclisinin  01.02.2023  tarih  ve  2023/76  sayılı  kararıyla  Plan  ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen borçlanma yetkisi Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülmüş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun  18/d Maddesi  ve 68/e maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.2023 yılında uygulanmak üzere alınan ücret tarifesinde değişiklikler ve eksik olan yerlerine ilave yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.29.12.2022 tarih ve 32058 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik gereği Pazaryerlerindeki Ölçü Aletleri damgalama ücreti KDV hariç olarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
23.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
03.04.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı