Meclis Gündemi

07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

309
2-02-2024

T.C.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 07.02.2024 Çarşamba  günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
Mehmet ÇAKIN                                    
 Belediye Başkanı 

GÜNDEM:

1.2024 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Turhan KÜÇÜKÇAKIN'ın, İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 755 ada 464 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Meclisinin 06/12/2023 tarih 412-413 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Uşak İdare Mahkemesinin 2023/373 Esas Sayılı davasında Belediyemize tebliğ edilen yürütmenin durdurulması kararına istinaden, İlimiz Merkez Durak  İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresince gelen 56 (ELLİ ALTI) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
4.Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E-plan otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesine yönelik ifraz hattı düzenlemesi yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Uşak İli Merkez Kurtuluş Mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E-plan otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesine yönelik ifraz hattı düzenlemesi yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27/12/2023 tarih 7761, 7762, 7765, 7756,7758,7759, sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli Merkez Aybey Işık ve Bozkurt Mahallelerinde koruma alanının imar planına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 6988 ada 8 parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Uşak İli Merkez Aybey Mahallesi 1427 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Uşak İli Merkezinde bulunan Yençok=Serbest ibarelerinin kaldırılmasına yönelik, Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih 150 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği ile Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 549 ada 1 numaralı parselin Emsal değerinde sehven hata yapıldığı tespit edilmiş olup, planın düzeltilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi, 1221 adada, ada kenar çizgisinin olmadığının tespit edildiği, ada kenar çizgisinin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.21/05/2013 tarih ve 476 sayılı Encümen kararı ile parselasyon işlemi onaylanan daha sonrasında  Uşak İdare Mahkemesinin 2020/254 ve 2020/255 Esas numaralı kararları ile iptal edilen, İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 49.Bölge olarak bilinen alanda yeniden parselasyon çalışmalarına başlanmadan  ada kenar çizgileri ile parsel çizgileri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih 296 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih 296 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih ve 12 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23/11/2023 tarih ve 7720, 7721, 7722 ve 7723 sayılı kararlarına istinaden, İlimiz Merkez Işık Mahallesi, 550 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsel, Durak Mahallesi 249 ada 1 numaralı parseldeki Cinibiz Cami, Kurtuluş Mahallesi 114 ada 10 numaralı parsel, Bozkurt Mahallesi 919 ada 13 ve 14 numaralı parsellerde bulunan tescilli yapıların koruma alanlarının plana işlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih 10 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Soner BAŞER’in, İlimiz Merkez,Bölme Mahallesi, 549 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih 11 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 1885 ada 16 numaralı parselde Belediye Meclisinin 01.12.2023 tarih 333 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi yönünde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde Engin KORUK tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih 7 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Mürpa Gıda Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi adına vekaleten Ünal BALTA’nın, İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi, 265 ada 3 ve 30 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
18.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak  Çocuk Kent Aktivite Merkezi ve Sosyal  Tesisleri  (Restoran,  Kafeterya  ve  Oyun  Grupları), Dikilitaş  Sosyal  Tesisleri,  Yeşil  Karaağaç  Sosyal  Tesisleri  ve  Kemalöz  Gençlik  Merkezi  Sosyal Tesislerinin kurulması planlanmaktadır. İşletmelerin kurulması, işletilmesi ve ekte bulunan ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
19.2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 96. ve 97. Maddesine göre hazırlanıp 20.11.2023 tarih ve 352 sayılı belediye meclis kararı ile kesinleşen 2024 yılında uygulanan Ücret tarifesinde bulunan Engelli Vatandaşların  su  kullanım ücretlerinde  indirim yapılması konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
20.Çalışmalarına  devam  edilen  elektronik  ücret  toplama  sisteminde  şehir  içi belediye  denetimli  özel  halk  otobüslerine  ait  detaylı  ödeme  araçlarının  fiyat  tarifesinin belirlenmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
21.Uşak  Şöförler  ve  Otomobilciler  Esnaf  Odasının,  Şehir  İçi  Belediye Denetimli  Özel  Halk  Otobüslerinde  ve  Uşak  Üniversitesi  Kampusü  ile  Latife  Hanım  Kredi  Yurtlar Kurumu  Kız  Öğrenci  Yurdu  arasındaki  otobüs  fiyat  tarifesi  değişikliği  taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
22.25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesine eklenen “ Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek veya tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapılabilir.” Denildiğinden, ilimizde faaliyette bulunan Belediye Denetimli Şehir İçi Özel Halk Otobüslerine gelir desteği yapılması konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
23.Kamu yararına faaliyet gösteren dernekler arasında bulunan Uşak İHH - İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği ile Uşak Belediyesi arasında Uşak İl ve İlçelerinin her türlü afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılması, İHH 'nın yine bu bağlamda gönüllülerinin eğitimi ve operasyon kapasitesinin arttırılması düşünülmektedir. Bu  sebeple  ortak  projeler  yapılabilmesi ve  bu  doğrultuda  protokol  imzalamak  için  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 6 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 5 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 13/02/2024 Bozkurt ve Karaağaç Mahalleleri 55. Bölge 18. Madde Uygulaması Parselasyon Planı 3. Askı İlanı 03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 07.02.2024