Meclis Karar Özetleri

03.04.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

756
11-04-2023

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ           DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
03.04.2023       PAZARTESİ      15.00             2023                 4                   1                  1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Uğur KESKİN, İsmail AKTAY, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN, Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2023 Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393  sayılı  Belediye  Kanununun  19.maddesine  göre  2021  Nisan  ayı  Meclis  Toplantısının 1.Birleşiminde 102 sayılı karar ile Katip üye seçilen üyelerden Altan TUFAN'ın istifa etmesi ile boşalan asıl katip üyeliğine, Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesinin 4. Paragrafına istinaden "Başkanlık divanında boşalma olması durumunda, yapılacak ilk toplantının ilk birleşiminde, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir." denildiğinden, Eksilen asıl katip üyenin yerine yenisinin gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3. Belediye Encümenine Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi
4.Belediyemiz Denetim Komisyonunun 2022 yılına ait Denetim Raporunun okunması.
5.2022 yılı Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
6.6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak bir Asıl bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
7.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün; İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 418 ada 6 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01/02/2023 tarih 56 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz Merkez, Sarayaltı Mahallesi Acun Sokakta "A1" ibaresinin işlenmesine yönelik hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 919 ada 3 numaralı parselde trafo alanının mülkiyet hattına çekilmesi yönünde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Uşak, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 486 numaralı mülkiyeti Belediyemize ait parselde yan parselle olan şuyunun giderilmesi amaçlı plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 290 ada 44 parsel, 1684 ada 15 parsel, 1702 ada, 1597, 1598, 1599, 1600, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637 ve 1639 numaralı adalarda Belediye Encümeninin 17.04.1990 tarih ve 565 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine istinaden onaylanan parselasyon planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki ada kenar çizgileri arasında uyumsuzluklar olduğundan ilgili alanda plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.Nurcan AYAZ vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/03/2023 Tarih ve 82 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2723, 2724, 2725, 2726, 102, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733 ve 2734 adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01/03/2023 Tarih ve 96 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, yağmur suyu drenaj hattının işlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01/03/2023 Tarih ve 96 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, yağmur suyu drenaj hattının işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 05/09/2022 Tarih ve 269 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Serkan BAĞBAKAN, Habibe BAĞBAKAN, İsmail BAĞBAKAN, Rabia AKINCI ve Alaattin BAĞBAKAN’ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 305 numaralı parsellerde plan değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 01/03/2023 tarih ve 83 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erhan ALKAN’ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 5665 ada 3 numaralı parselde imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.06.02.2023 tarihinde 11 İlimizde meydana gelen deprem dolayısıyla, İlimize gelip ikamet eden depremzedelerin kiracı su abone işlemlerinden Teminat bedeli alınmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye  Meclisinin  01.02.2023  tarih  ve  2023/76  sayılı  kararıyla  Plan  ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen borçlanma yetkisinin 5393 sayılı Belediye Kanunun  18/d Maddesi  ve 68/e maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.2023 yılında uygulanmak üzere alınan ücret tarifesinde değişiklikler ve eksik olan yerlerine ilave yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.29.12.2022 tarih ve 32058 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik gereği Pazaryerlerindeki Ölçü Aletleri damgalama ücreti KDV hariç olarak belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
23.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
24.(İlave Madde 1): İlimiz Merkez İkisaray Mahallesi tesciline kayıtlı 148-6 ve 103-1 parsellerdeki içme suyu amaçlı sondaj  kuyusu  açılması  ve  bu  kuyuların  havaalanı  deposuna  iletim  hatları  döşeme  işlemlerine başlanabilmesi için İl Tarım Müdürlüğünden mera komisyonu kararı istendiği, bu nedenle gerekçe raporuna istinaden Kamu Yatırım kararı alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 2): Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 5935 ada 1 parselde Toki 1-2-3 konutlarının evsel atıklarının toplanarak kanalizasyon şebekesine  aktarılması  amacıyla  atık  su  terfi  istasyonu  yapılmasının  planlandığından bu  alanın  imar  planlarına  işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 3): Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan ekli listedeki 6 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi gerektiğinden 5393 sayılı kanunun  18.e  Maddesi  gereği  konunun  görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 4): 2023 yılı Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 486 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 5): 2023 yılı Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 486 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 6): 2023 yılı Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 919 ada 3 numaralı parselde trafo alanının mülkiyet hattına çekilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 7): 2023 yılı Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 919 ada 3 numaralı parselde trafo alanının mülkiyet hattına çekilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 8): 2023 yılı Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 290 ada 44 numaralı parsel, 1684 ada 15 numaralı parsel, 1702, 1597, 1598, 1599, 1600, 1632, 1634, 1635, 1636, 1637 ve 1639 numaralı adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2023  Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.5393  sayılı  Belediye  Kanununun  19.maddesine  göre  2021  Nisan  ayı  Meclis  Toplantısının 1.Birleşiminde 102 sayılı karar ile Katip üye seçilen üyelerden Altan TUFAN'ın istifa etmesi ile boşalan asıl katip üyeliğine, Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesinin 4. Paragrafına istinaden 1 adet Asıl Katip üyenin seçimi için gizli oylamaya geçilmiş olup, Ak Parti Grup Başkanı Kemal SOLAKHAN;  Asıl Katip üyeliğine İsmail AKTAY’ı önermiş ve Başkada öneri sunulmadığından, 1 adet Asıl Katip üyenin seçimi için oy pusulaları dağıtıldı, oy kullanımı bittikten sonra, oyların tasnifi neticesinde Asıl Katip üyeliğine İsmail AKTAY’a 18 oy çıkmış olup, 8 oy boş çıkmıştır. Asıl Katip üyeliğine İsmail AKTAY 18 oyla seçilmiştir.
3.Belediyemiz Encümenine Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçimine geçilmiş, Ak Parti Grup Başkanı Kemal SOLAKHAN, Encümen üyeliklerine İbrahim TÜRKSOY, Uğur KESKİN ve Kemal SOLAKHAN’ı önermiş ve başkada öneri sunulmadığından, Encümen üyelikleri seçimi için oy pusulaları dağıtıldı, oylama bittikten sonra oyların tasnifi neticesinde İbrahim TÜRKSOY’a 18 oy, Uğur KESKİN’e 16 oy ve Kemal SOLAKHAN’a 17 oy çıkmış olup, (8 oy boş çıkmıştır.) Belediyemiz Encümen üyeliklerine bir yıl süre ile İbrahim TÜRKSOY 18, Kemal SOLAKHAN 17 ve Uğur KESKİN 16 oyla seçilmişlerdir. 

(Üyelerden Yusuf AKCAN oturuma katılmıştır.)
4.Belediyemiz 2022 yılı Denetim Komisyonu Raporunun sonuç kısmı Denetim Komisyonu Başkanı Regaip Emre HAZAR tarafından okundu. Üyelerden Necmi DURSUN Denetim Komisyonu Raporu hakkında görüşlerini belirtti, Başkan Mehmet ÇAKIN açıklamada bulundu. 

 Mehmet ÇAKIN             İlknur ERTUĞRUL         İbrahim TÜRKSOY
 Belediye Başkanı                     Katip                        Katip
  (Meclis Başkanı)

5.Belediye Başkanlığı 2022 yılı Faaliyet Raporunun görüşmelerine başlanmış olup, Başkan Mehmet ÇAKIN  Faaliyet Raporu hakkında bilgi verdi, Söz alan olmadığından, Meclis 1.Başkan Vekili  Mustafa YILDIZ  tarafından Belediye Başkanlığı 2022 yılı faaliyet Raporu  oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 10 ret, Harun GÜVENÇ’in  1 çekimser oylarına karşılık, 16 kabul oyla oy çokluğu ile Belediye Başkanlığı 2022 yılı faaliyet Raporu 5393 sayılı Belediye Kanununun 26.maddesi gereğince yetersizlik oyu almamıştır. Yeterli görülmüştür. 

Mustafa YILDIZ                 İlknur ERTUĞRUL    İbrahim TÜRKSOY
Meclis 1.Başkan V.                 Katip                            Katip

6.6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak 1 adet Asıl, 1 adet Yedek üyenin seçilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ak Parti Grup Başkanı Kemal SOLAKHAN’ın sözlü önerisi doğrultusunda Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak Asıl üyeliğe Turgut ÖZÇELİK,  Yedek üyeliğe Yusuf AKCAN’ın seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 10 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
7.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün; İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 418 ada 6 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün; İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 418 ada 6 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 01/02/2023 tarih 56 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz Merkez, Sarayaltı Mahallesi Acun Sokakta "A1" ibaresinin işlenmesine yönelik hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/02/2023 tarih 56 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz Merkez, Sarayaltı Mahallesi Acun Sokakta "A1" ibaresinin işlenmesine yönelik hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 919 ada 3 numaralı parselde trafo alanının mülkiyet hattına çekilmesi yönünde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 919 ada 3 numaralı parselde trafo alanının mülkiyet hattına çekilmesi yönünde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Uşak, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 486 numaralı mülkiyeti Belediyemize ait parselde yan parselle olan şuyunun giderilmesi amaçlı plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 486 numaralı mülkiyeti Belediyemize ait parselde yan parselle olan şuyunun giderilmesi amaçlı plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 290 ada 44 parsel, 1684 ada 15 parsel, 1702 ada, 1597, 1598, 1599, 1600, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637 ve 1639 numaralı adalarda Belediye Encümeninin 17.04.1990 tarih ve 565 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine istinaden onaylanan parselasyon planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki ada kenar çizgileri arasında uyumsuzluklar olduğundan ilgili alanda plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 290 ada 44 parsel, 1684 ada 15 parsel, 1702 ada, 1597, 1598, 1599, 1600, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637 ve 1639 numaralı adalarda Belediye Encümeninin 17.04.1990 tarih ve 565 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine istinaden onaylanan parselasyon planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki ada kenar çizgileri arasında uyumsuzluklar olduğundan ilgili alanda plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Nurcan AYAZ vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nurcan AYAZ vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 01/03/2023 Tarih ve 82 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2723, 2724, 2725, 2726, 102, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733 ve 2734 adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2723, 2724, 2725, 2726, 102, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733 ve 2734 adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 01/03/2023 Tarih ve 96 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, yağmur suyu drenaj hattının işlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, yağmur suyu drenaj hattının işlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN’un 1 çekimser oylarına karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 01/03/2023 Tarih ve 96 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, yağmur suyu drenaj hattının işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, yağmur suyu drenaj hattının işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN’un 1 çekimser oylarına karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 05/09/2022 Tarih ve 269 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Serkan BAĞBAKAN, Habibe BAĞBAKAN, İsmail BAĞBAKAN, Rabia AKINCI ve Alaattin BAĞBAKAN’ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 305 numaralı parsellerde plan değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Serkan BAĞBAKAN, Habibe BAĞBAKAN, İsmail BAĞBAKAN, Rabia AKINCI ve Alaattin BAĞBAKAN’ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 305 numaralı parsellerde plan değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 01/03/2023 tarih ve 83 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erhan ALKAN’ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 5665 ada 3 numaralı parselde imar planı değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Erhan ALKAN’ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 5665 ada 3 numaralı parselde imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.06.02.2023 tarihinde 11 İlimizde meydana gelen deprem dolayısıyla, İlimize gelip ikamet eden depremzedelerin kiracı su abone işlemlerinden Teminat bedeli alınmaması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 06.02.2023 tarihinde 11 İlimizde meydana gelen deprem dolayısıyla, İlimize gelip ikamet eden depremzedelerin kiracı su abone işlemlerinden Teminat bedeli alınmaması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

(Üyelerden Turgut ÖZÇELİK oturumdan ayrılmıştır.)

Gündemin 25.maddesinin (İlave madde 2) gündemin 19.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

25.(İlave Madde 2): Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 5935 ada 1 parselde Toki 1-2-3 konutlarının evsel atıklarının toplanarak kanalizasyon şebekesine  aktarılması  amacıyla  atık  su  terfi  istasyonu  yapılmasının  planlandığından;  bu  alanın  imar  planlarına  işlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 5935 ada 1 parselde Toki 1-2-3 konutlarının evsel atıklarının toplanarak kanalizasyon şebekesine  aktarılması  amacıyla  atık  su  terfi  istasyonu  yapılmasının  planlandığı;  bu  alanın  imar  planlarına  işlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 10 dakika ara vermiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN: 2023 Nisan ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim,    2.oturumunu açmıştır. 
(Üyelerden Yasin YAVUZ ve Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmış, Turgut ÖZÇELİK oturuma katılmıştır.)

19.Belediye  Meclisinin  01.02.2023  tarih  ve  2023/76  sayılı  kararıyla  Plan  ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen borçlanma yetkisinin 5393 sayılı Belediye Kanunun  18/d Maddesi  ve 68/e maddesi gereğince görüşülmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu kararı ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye  Meclisinin  01.02.2023  tarih  ve  2023/76  sayılı  kararıyla  Plan  ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen borçlanma yetkisinin 5393 sayılı Belediye Kanunun  18/d Maddesi  ve 68/e maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 9 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
20.2023 yılında uygulanmak üzere alınan ücret tarifesinde değişiklikler ve eksik olan yerlerine ilave yapılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2023 yılında uygulanmak üzere alınan ücret tarifesinde değişiklikler ve eksik olan yerlerine ilave yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.29.12.2022 tarih ve 32058 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik gereği Pazaryerlerindeki Ölçü Aletleri damgalama ücreti KDV hariç olarak belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 29.12.2022 tarih ve 32058 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik gereği Pazaryerlerindeki Ölçü Aletleri damgalama ücreti KDV hariç olarak belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 9 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
23.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının 1. Plan Bütçe Komisyonu, 2. İmar Komisyonu, 3.Çevre ve Sağlık Komisyonu, 4.Trafik Komisyonu, 5.Sosyal Yardım Komisyonu, 6. Kentsel Dönüşüm Komisyonu, 7.Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonu, 8. Park, Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonu, 9. Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, 10. Dış İlişkiler Komisyonu, 11. Hukuk Komisyonu ve 12. Hayvan Hakları Komisyonu olmak üzere 12 komisyon kurulmasına,  Belediye Meclisimiz de Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine göre komisyona üye veremeyen siyasi partilerin Meclis üyelerinin de komisyonda görev yapmasını, görev almasını, komisyon üyeliklerinin 5 üyeden oluşmasına ve görev sürelerinin 1 yıl olması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
     Ak Parti Grup Başkanı Kemal SOLAKHAN ve İyi Parti Grup Başkanı Selçuk TOKER’in sözlü önerileri doğrultusunda; Plan Bütçe Komisyonuna; Mehmet KESKİN, Mustafa YILDIZ, Regaip Emre HAZAR, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN,  İmar Komisyonuna; Mehmet GÜN, İsmail AKTAY, Yusuf AKCAN, Selçuk TOKER, Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Kemal SOLAKHAN, Turgut ÖZÇELİK, İbrahim TÜRKSOY, Oktay YILMAZ, Akın PEKER,  Trafik Komisyonuna; Mehmet KESKİN, İsmail AKTAY, Regaip  Emre HAZAR,  Turhan TEKİN, Akın PEKER, Sosyal Yardım Komisyonuna; İlknur ERTUĞRUL, Savaş ACAR, Mehmet KESKİN, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ,  Kentsel Dönüşüm  Komisyonuna; Osman Zeki İŞMAN, İsmail AKTAY, Turgut ÖZÇELİK, Yasin YAVUZ, Selçuk TOKER,  Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonuna; Osman TEKBAŞ, Kazım KUŞÇU, Yusuf AKCAN, Necmi  DURSUN, Turhan TEKİN,  Park Bahçe Altyapı ve Doğal Afet Komisyonuna; Turgut ÖZÇELİK, Regaip Emre HAZAR, Yusuf AKCAN, Nurten BAKIR, Akın PEKER; Kadın Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonuna; Savaş ACAR, İlknur ERTUĞRUL, Mehmet KESKİN, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ,  Dış İlişkiler Komisyonuna; Osman TEKBAŞ, Mustafa YILDIZ, İsmail AKTAY, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Hukuk Komisyonuna;  Mehmet GÜN, Kazım KUŞÇU, Harun GÜVENÇ, Yasin YAVUZ, Alev KETBOĞA ve Hayvan Hakları Komisyonuna;  Savaş ACAR, Kazım KUŞÇU, İbrahim TÜRKSOY, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Turhan TEKİN’in seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
24.(İlave Madde 1): İlimiz Merkez İkisaray Mahallesi tesciline kayıtlı 148-6 ve 103-1 parsellerdeki içme suyu amaçlı sondaj  kuyusu  açılması  ve  bu  kuyuların  havaalanı  deposuna  iletim  hatları  döşeme  işlemlerine başlanabilmesi için İl Tarım Müdürlüğünden mera komisyonu kararı istendiği, bu nedenle gerekçe raporuna istinaden Kamu Yatırım kararı alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez İkisaray Mahallesi tesciline kayıtlı 148-6 ve 103-1 parsellerdeki içme suyu amaçlı sondaj  kuyusu  açılması  ve  bu  kuyuların  havaalanı  deposuna  iletim  hatları  döşeme  işlemlerine başlanabilmesi için İl Tarım Müdürlüğünden mera komisyonu kararı istendiği, bu nedenle gerekçe raporuna istinaden Kamu Yatırım kararı alınması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
26.(İlave Madde 3): Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan 6 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi gerektiğinden 5393 sayılı kanunun  18.e  Maddesi  gereği  konu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan 6 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 9 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
27.(İlave Madde 4): 2023 yılı Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 486 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 486 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.(İlave Madde 5): 2023 yılı Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 486 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 486 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.(İlave Madde 6): 2023 yılı Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 919 ada 3 numaralı parselde trafo alanının mülkiyet hattına çekilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 919 ada 3 numaralı parselde trafo alanının mülkiyet hattına çekilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.(İlave Madde 7): 2023 yılı Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 919 ada 3 numaralı parselde trafo alanının mülkiyet hattına çekilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 919 ada 3 numaralı parselde trafo alanının mülkiyet hattına çekilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.(İlave Madde 8): 2023 yılı Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 290 ada 44 numaralı parsel, 1684 ada 15 numaralı parsel, 1702, 1597, 1598, 1599, 1600, 1632, 1634, 1635, 1636, 1637 ve 1639 numaralı adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 290 ada 44 numaralı parsel, 1684 ada 15 numaralı parsel, 1702, 1597, 1598, 1599, 1600, 1632, 1634, 1635, 1636, 1637 ve 1639 numaralı adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2023 Mayıs ayı Meclis Toplantısının 02.05.2023  Salı günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2023 Nisan ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

Mehmet ÇAKIN           İlknur ERTUĞRUL      İbrahim TÜRKSOY
Belediye Başkanı             Katip                               Katip
(Meclis Başkanı)
           
0.0
Son Düzenlemeler: 11 April, 2023
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
03.04.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı