Meclis Gündemi

03.08.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

3119
31-07-2015

                                                  
  29/07/2015          

T.C.
UŞAK  BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 03.08.2015 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
    Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
                                                                                                                                                                                 

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

G     Ü    N    D    E    M    :

1.    2015 Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    Hülya AKÇAKAYA, Gülcan BAŞAKÇI, Hicran ÖZDEMİR, Arif AKÇAKAYA tarafından belediye aleyhine açılan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında revizyon yapılmasına ilişkin 01.10.2012 tarih 690 ve 691 sayılı Belediye Meclisi kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda Manisa 2.İdare Mahkemesinin 2014/583, 2014/584, 2014/585, 2014/586, 2014/587 Karar sayılı kararları belediyemize ulaşmıştır. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
3.    Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih ve 256-257 sayılı Belediye Meclis Kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 30L-Id pafta, 991 ada 12 numaralı parselde E=1.00, Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında, taşıt yoluna olan yapı yaklaşma mesafesi 20 metre, diğer yönlerden 10 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yurt alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde Kamil YİĞİT tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
4.    Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 261 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İl Kültür Turizm Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 30L-IIIc pafta, 64 ada 20 numaralı parseldeki Kütüphanenin yapılaşma koşullarının E=3.75, Yençok=20.50 metre olarak belirlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde Mustafa DEMİR tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
5.    İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 7 adet taleplerin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.    Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SEZER'in İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 1157 numaralı parsel için Hayvan Pazarına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.    Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SEZER'in İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 1157 numaralı parsel için Hayvan Pazarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.    İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki uygun görülen 6 adet taleplerin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.    Yurdakul KÖKSAL'ın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2411 ada, 2 ve 3 numaralı parselleri için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
10.    Halil AKGÜN’ün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 30L-IIIa pafta, 639 ada, 16 numaralı parseli için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
11.    Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih ve 327-328 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Şekerevleri Bilim ve Kültüre Hizmet Derneği Başkanı İbrahim ÇOLAK’ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 29M-IVd pafta, 3581 ada 2 numaralı parselin yapılaşma koşulları değiştirilmeden ticaret alanına dönüştürülmesi yönünde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde Mimarlar Odası Uşak İl Temsilciliği Öner KARGI tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
12.    Belediye Meclisinin 03.07.2015  tarih ve  409 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 13 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.    Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarih ve 409 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  18 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 29 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
15.    Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
16.    Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasına istinaden Belediyemiz Norm kadrosu; norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
17.    Mülkiyeti belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garajı İçi 16 (Pasaj İçi No:P05) numaralı tamamı 362 m² taşınmaz, 08.11.2007 tarih ve 2007/287 sayılı Meclis Kararı ile 5 (beş) yıllığına Uşak PTT Baş Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 03.09.2014 tarih ve 531 sayılı meclis kararı ve 16.09.2014 tarih ve 659 sayılı Encümen kararıyla tahsis süresi 1 (bir) yıllığına uzatılmış ve aylık 1.000,00 TL’den yıllık toplam 12.000,00 TL bedel alınmasına (bir seferde Ağustos ayı sonunda yatırmak üzere) karar verilmiş ve tahsis süresi sona ermiştir. Tahsis süresinin ve bedelinin tekrar belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.    Belediyemiz tarafından 2015/49308 kayıt numarası ile ihalesi ve kurulumu yapılan GNSS Sabit Referans İstasyonunun diğer özel ve tüzel kişilerce kullanıma açılıp açılamayacağının, açıldığı takdirde ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.    Altınoluk Kültür Eğitim ve Gençlik Kulübü Derneğini, Ebrar İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneğini ve UŞİMDER (Uşak İmam-Hatip Liseleri Mezunları Mensupları ve Bu Okullara Gönül Verenler) derneğinin 29.07.2015 tarihli Belediyemize vermiş olduğu dilekçelerine istinaden üniversite öğrencilerine destek olma adına barınma ve konaklama ihtiyacının giderilebilmesi için Belediye Kanununun 75. Maddesi c) bendi gereğince ortak hizmet projesi kapsamında yapılacak olan bir protokolle öğrencilerin barınma ve konaklama ihtiyaçlarını giderebileceklerini ve bu öğrencilerin takibini yapabileceklerini belirtmektedirler. Sosyal Belediyecilik adına eğitim ve öğretim için yapılacak olan adı geçen derneklerle Ortak Hizmet Projelilerinin yapılıp yapılamayacağı konusunda karar almak ve Belediye Başkanına yapılacak Ortak Hizmet Projelerinin iş ve işlemlerinde yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: 31 Temmuz, 2015
İlgili İçerikler: 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Kira İhale İlanı - 13/02/2024 Bozkurt ve Karaağaç Mahalleleri 55. Bölge 18. Madde Uygulaması Parselasyon Planı 3. Askı İlanı 03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı İhale İlanı - 09/01/2024 06.12.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.12.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20.11.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.08.2015