Meclis Karar Özetleri

20.11.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

416
29-11-2023

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ            GÜNÜ               SAATİ          DÖNEM      TOPLANTI      BİRLEŞİM     OTURUM
20.11.2023    PAZARTESİ         15.00             2023                   11                    2                    1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, İbrahim TÜRKSOY, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Uğur KESKİN, İsmail AKTAY, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN. 

GÜNDEM:

33.(İlave Madde 3): İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek  karara bağlanması. 
38.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2024 yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
39.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2024 yılı ve izleyen iki yılın gider ve gelir bütçesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
40.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2024 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan 2024 yılı ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
41.(İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşim 1.Oturumunda  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2024 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2024 yılı harç tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
42.(İlave Madde 12): Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Kuyucak Mahallesi 191 ada, 3 parsel, 191 ada, 4 parsel, 192 ada, 2 parsel, 192 ada, 3 parsel, 194 ada, 7 parsel numaralı taşınmazların 2886 Sayılı Kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
43.(İlave Madde 13): Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan ekli listede parsel numaralı yazılı taşınmazların 2886 Sayılı Kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
44.(İlave Madde 14): Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin Kayağıl Termal Tesisleri hattındaki otobüs fiyat tarifesi değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.  
45.(İlave Madde 15): 5393 sayılı Belediye Kanununun madde 15/p bendi gereğince toplu taşıma hizmetleri yerine getirilirken, aynı Kanun'un Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 14. maddesinde ".. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir." maddesi uyarıca Kayaağıl Termal Tesislerine Belediye Denetimli özel halk otobüsleri ile toplu taşıma hizmeti verilebilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
46.(İlave Madde 16): İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi 538 ada 47 numaralı parselin santral alanından park alanına dönüştürülmesine ilişkin, Belediye Meclisinin 03/10/2007 tarih 262 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğinin Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2018/1016 Esas ve 2018/1358 sayılı kararı ile iptal edilmesi sonucu plansız kalan alanda yeni bir karar alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
47.(İlave Madde 17): Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün  27.09.2023 tarih 7607 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kayaağıl Köyü sınırları içerisinde bulunan arkeolojik sit alanının plana işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
48.(İlave Madde 18): Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 30.10.2023 tarih ve 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673 sayılı kararlarına istinaden; Talep yazı ekineki listede bulunan tescilli yapılarının koruma alanlarının imar planına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
49.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 323 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27/09/2023 tarih 7602, 7604, 7616, 7620, 7621,7623 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 150 ada 13 (eski 1)  parsel, 153 ada 3 ve 28 parsel, 139 ada 24 parsel, Ünalan Mahallesi 362 ada 22 parsel, 350 ada 38 parsel 345 ada 4 parsel ve 168 ada 2 parsellerde yer alan taşınmazların koruma alanının imar planına işlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
50.(İlave Madde 20): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 326 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 263-264 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 280 ada 18 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
51.(İlave Madde 21): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 348 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 6283 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
52.(İlave Madde 22): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 319 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı kararı ile; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda onaylanan imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın kabul edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
53.(İlave Madde 23): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 319 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı kararı ile; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda onaylanan imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın kabul edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
54.(İlave Madde 24): Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 258 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E-plan otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesine  yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
55.(İlave Madde 25): Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 258 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Karaağaç mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E-plan otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesine  yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
56.(İlave Madde 26): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 325 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 259-260 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 5677 ada 9 numaralı parselde mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde Şerif KANDİLLİ tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
57.(İlave Madde 27): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 327 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 265-266 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi yaklaşık 18 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde Uğuz AKBULUT ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
58.(İlave Madde 28): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 346 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 261-262 sayılı kararları ile onaylanan, Kamil BAŞER'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parseller; 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
59.(İlave Madde 29): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 326 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 263-264 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 280 ada 18 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
60.(İlave Madde 30): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 319 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı kararı ile; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda onaylanan imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde gelen 48 (kırk sekiz) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
61.(İlave Madde 31): Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 282 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erol POLAT’ın İlimiz Merkez Dikilitaş Mahallesi 1033 ada, 57 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
62.(İlave Madde 32): 06.07.2011 tarih ve 2011/478 sayılı Meclis Kararı ile İsmetpaşa Caddesinde faaliyet gösteren esnafların  kullanım  alanı  olarak  sağlı  sollu  80  cm  olarak  belirlenen  mesafenin  1.5  metre  olarak yeniden belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
63.(İlave Madde 33): Mülkiyeti belediyemize ait, İlimiz Merkez İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi 267 ada 3 parselde kayıtlı yazımız ekinde belirtilen 4 adet taşınmaz, 2886 sayılı D.İ.K.' na göre 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi düşünülmektedir. İlgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi gerektiğinden 5393 sayılı kanunun 18.e Maddesi gereği  konunun  görüşülerek karara bağlanması.
64.(İlave Madde 34): Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 144 ada 15 numaralı parselde ada kenar çizgisinde, 08/09/2016 tarihinde yapılan sayısallaştırma işlemi sırasında değişiklik yapıldığı ve bu yapılan değişikliğin düzeltilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.
 65.(İlave Madde 35): Erol POLAT’ın İlimiz Merkez Dikilitaş Mahallesi 1033 ada, 59 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

33.(İlave Madde 3): İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
38.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2024 yılı Performans programı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra: 2024 yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret oylarına karşılık  13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
39.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2024 yılı ve izleyen iki yılın gider ve gelir bütçesi; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra: 

Belediyemizin 2024 yılı Bütçesine ekli 11 maddeden oluşan 3.028.000.000,00 TL.lik Bütçe Kararnamesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle madde madde ad okunarak yapılan açık oylama neticesinde Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret oylarına karşılık  13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Belediyemizin 2024 yılı  32 maddelik  3.028.000.000,00 TL.lik Gider Bütçesinin Plan Bütçe Komisyonca hazırlandığı şekliyle Müdürlükler bazında ad okunarak yapılan açık oylamasına geçilmiş olup, 32 maddelik 2024 yılı gider bütçesi Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret oylarına karşılık  13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.


Belediyemizin 2024  yılı  6 Maddelik 3.028.000.000,00 TL.lik Gelir Bütçesinin oylamasına geçilmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 6 Maddelik Gelir Bütçesi bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret oylarına karşılık  13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Kemal SOLAKHAN gider bütçesinin 6.maddesinde oturumdan ayrılmıştır.)
Belediyemizin 2024 yılı ayrıntılı harcama programının oylamasına geçilmiş olup 4 bölümlük  3.028.000.000,00 TL.lik ayrıntılı harcama programının bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret oylarına karşılık  13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Kemal SOLAKHAN ayrıntılı harcama programının 3.maddesinde oturuma katılmıştır.)
Belediyemizin 2024 yılı Belediyeye Bağlı İdare ve Birimlerinin Finansman programının oylamasına  geçilmiş olup, 4 bölümlük  3.028.000.000,00 TL.lik finansman programının bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret oylarına karşılık  13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Selçuk TOKER finansman programının 3.maddesinde oturumdan ayrılmıştır.)
40.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2024 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan 2024 yılı ücret tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2024 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan 2024 yılı ücret tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 9 ret oylarına karşılık  13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
41. (İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşim 1.Oturumunda  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2024 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2024 yılı harç tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  2024 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2024 yılı harç tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 9 çekimser oylarına karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
42.(İlave Madde 12): Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Kuyucak Mahallesi 191 ada, 3 parsel, 191 ada, 4 parsel, 192 ada, 2 parsel, 192 ada, 3 parsel, 194 ada, 7 parsel numaralı taşınmazların 2886 Sayılı Kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Kuyucak Mahallesi 191 ada, 3 parsel, 191 ada, 4 parsel, 192 ada, 2 parsel, 192 ada, 3 parsel, 194 ada, 7 parsel numaralı taşınmazların 2886 Sayılı Kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 9 ret oylarına karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
(Üyelerden Regaip Emre HAZAR oturumdan ayrılmıştır.)
43.(İlave Madde 13): Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan talep yazıya ekli listede parsel numaraları yazılı taşınmazların 2886 Sayılı Kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan talep yazıya ekli listede parsel numaraları yazılı taşınmazların 2886 Sayılı Kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 9 ret oylarına karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
44.(İlave Madde 14): Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin Kayağıl Termal Tesisleri hattındaki otobüs fiyat tarifesi değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin Kayağıl Termal Tesisleri hattındaki otobüs fiyat tarifesi değişikliği talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
45.(İlave Madde 15): 5393 sayılı Belediye Kanununun madde 15/p bendi gereğince toplu taşıma hizmetleri yerine getirilirken, aynı Kanun'un Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 14. maddesinde ".. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir." maddesi uyarıca Kayaağıl Termal Tesislerine Belediye Denetimli özel halk otobüsleri ile toplu taşıma hizmeti verilebilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun madde 15/p bendi gereğince toplu taşıma hizmetleri yerine getirilirken, aynı Kanun'un Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 14. maddesinde ".. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir." maddesi uyarıca Kayaağıl Termal Tesislerine Belediye Denetimli özel halk otobüsleri ile toplu taşıma hizmeti verilebilmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 2 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
46.(İlave Madde 16): İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi 538 ada 47 numaralı parselin santral alanından park alanına dönüştürülmesine ilişkin, Belediye Meclisinin 03/10/2007 tarih 262 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğinin Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2018/1016 Esas ve 2018/1358 sayılı kararı ile iptal edilmesi sonucu plansız kalan alanda yeni bir karar alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi 538 ada 47 numaralı parselin santral alanından park alanına dönüştürülmesine ilişkin, Belediye Meclisinin 03/10/2007 tarih 262 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğinin Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2018/1016 Esas ve 2018/1358 sayılı kararı ile iptal edilmesi sonucu plansız kalan alanda yeni bir karar alınması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
47.(İlave Madde 17): Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün  27.09.2023 tarih 7607 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kayaağıl Köyü sınırları içerisinde bulunan arkeolojik sit alanının plana işlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün  27.09.2023 tarih 7607 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kayaağıl Köyü sınırları içerisinde bulunan arkeolojik sit alanının plana işlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

(Üyelerden Regaip Emre HAZAR oturuma katılmıştır.)

48.(İlave Madde 18): Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 30.10.2023 tarih ve 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673 sayılı kararlarına istinaden; Talep yazı ekindeki listede bulunan tescilli yapılarının koruma alanlarının imar planına işlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 30.10.2023 tarih ve 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673 sayılı kararlarına istinaden; Talep yazı ekindeki listede bulunan tescilli yapılarının koruma alanlarının imar planına işlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
49.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 323 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27/09/2023 tarih 7602, 7604, 7616, 7620, 7621,7623 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 150 ada 13 (eski 1)  parsel, 153 ada 3 ve 28 parsel, 139 ada 24 parsel, Ünalan Mahallesi 362 ada 22 parsel, 350 ada 38 parsel 345 ada 4 parsel ve 168 ada 2 parsellerde yer alan taşınmazların koruma alanının imar planına işlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27/09/2023 tarih 7602, 7604, 7616, 7620, 7621,7623 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 150 ada 13 (eski 1)  parsel, 153 ada 3 ve 28 parsel, 139 ada 24 parsel, Ünalan Mahallesi 362 ada 22 parsel, 350 ada 38 parsel 345 ada 4 parsel ve 168 ada 2 parsellerde yer alan taşınmazların koruma alanının imar planına işlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
50.(İlave Madde 20): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 326 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 263-264 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 280 ada 18 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 263-264 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 280 ada 18 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
51.(İlave Madde 21): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 348 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 6283 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 6283 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 2 ret Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ’nin 6 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Mehmet KESKİN ve Uğur KESKİN oturumdan ayrılmıştır.)

52.(İlave Madde 22): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 319 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı kararı ile; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda onaylanan imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın kabul edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı kararı ile; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda onaylanan imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın kabul edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
53.(İlave Madde 23): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 319 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı kararı ile; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda onaylanan imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın kabul edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı kararı ile; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda onaylanan imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın kabul edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Yusuf AKCAN oturumdan ayrılmıştır.)

54.(İlave Madde 24): Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 258 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E-plan otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesine  yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E-plan otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesine  yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
55.(İlave Madde 25): Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 258 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Karaağaç mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E-plan otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesine  yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Karaağaç mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E-plan otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesine  yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
56.(İlave Madde 26): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 325 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 259-260 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 5677 ada 9 numaralı parselde mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde Şerif KANDİLLİ tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 259-260 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 5677 ada 9 numaralı parselde mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde Şerif KANDİLLİ tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Yusuf AKCAN oturuma katılmıştır.)

57.(İlave Madde 27): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 327 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 265-266 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi yaklaşık 18 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde Uğuz AKBULUT ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan 2 (iki) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 265-266 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi yaklaşık 18 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde Uğuz AKBULUT ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
58.(İlave Madde 28): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 346 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 261-262 sayılı kararları ile onaylanan, Kamil BAŞER'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parseller; 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 261-262 sayılı kararları ile onaylanan, Kamil BAŞER'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parseller; 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
59.(İlave Madde 29): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 326 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 263-264 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 280 ada 18 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 263-264 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 280 ada 18 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
60.(İlave Madde 30): Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 319 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı kararı ile; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda onaylanan imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde gelen 48 (kırk sekiz) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı kararı ile; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda onaylanan imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde gelen 48 (kırk sekiz) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 9 ret oylarına karşılık 11 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
61.(İlave Madde 31): Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 282 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erol POLAT’ın İlimiz Merkez Dikilitaş Mahallesi 1033 ada, 57 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Erol POLAT’ın İlimiz Merkez Dikilitaş Mahallesi 1033 ada, 57 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
62.(İlave Madde 32): 06.07.2011 tarih ve 2011/478 sayılı Meclis Kararı ile İsmetpaşa Caddesinde faaliyet gösteren esnafların  kullanım  alanı  olarak  sağlı  sollu  80  cm  olarak  belirlenen  mesafenin  1.5  metre  olarak yeniden belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  06.07.2011 tarih ve 2011/478 sayılı Meclis Kararı ile İsmetpaşa Caddesinde faaliyet gösteren esnafların  kullanım  alanı  olarak  sağlı  sollu  80  cm  olarak  belirlenen  mesafenin  1.5  metre  olarak yeniden belirlenmesi konusunun İdareden geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
63.(İlave Madde 33): Mülkiyeti belediyemize ait, İlimiz Merkez İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi 267 ada 3 parselde kayıtlı talep yazı ekinde belirtilen 4 adet taşınmazın, 2886 sayılı D.İ.K.' na göre 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi için 5393 sayılı kanunun 18.e Maddesi gereğince İlgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti belediyemize ait, İlimiz Merkez İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi 267 ada 3 parselde kayıtlı talep yazı ekinde belirtilen 4 adet taşınmazın, 10 (On) yıllığına kiraya verilmesine ve  5393 sayılı kanunun 18/e ve 34. Maddeleri gereğince İlgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 9 ret oylarına karşılık 11 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
64.(İlave Madde 34): Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 144 ada 15 numaralı parselde ada kenar çizgisinde, 08/09/2016 tarihinde yapılan sayısallaştırma işlemi sırasında değişiklik yapıldığı ve bu yapılan değişikliğin düzeltilmesi talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 144 ada 15 numaralı parselde ada kenar çizgisinde, 08/09/2016 tarihinde yapılan sayısallaştırma işlemi sırasında değişiklik yapıldığı ve bu yapılan değişikliğin düzeltilmesi talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
65.(İlave Madde 35): Erol POLAT’ın İlimiz Merkez Dikilitaş Mahallesi 1033 ada, 59 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Erol POLAT’ın İlimiz Merkez Dikilitaş Mahallesi 1033 ada, 59 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2023 Aralık ayı Meclis Toplantısının 06.12.2023 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2023 Kasım ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.Mehmet ÇAKIN               İlknur ERTUĞRUL            İsmail AKTAY     
Belediye Başkanı                    Katip                              Katip
(Meclis Başkanı)         
0.0
Son Düzenlemeler: 29 November, 2023
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
20.11.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı