Meclis Karar Özetleri

17.11.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1191
26-11-2021

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ          GÜNÜ            SAATİ     DÖNEM      TOPLANTI        BİRLEŞİM    OTURUM
17.11.2021  ÇARŞAMBA        15.00            2021                 11                          2                    1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞCU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL.

GÜNDEM:

21.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi ve  Ciğerdede köyünde ikamet eden Şehit Jandarma Komando Er Caner Nasıl’ın annesi Hatice Nasıl’ın şehidimizin isminin daha işlek bir caddeye verilmesi  ve şu anki ismi verilen sokaktan isminin kaldırılması yönündeki taleplerin, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılı ve izleyen iki yılın gider ve gelir bütçesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan 2022 yılı ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2022 yılı harç tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.(İlave Madde 9):  Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih ve 340 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Elektronik Ücret Toplama Sisteminin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıl süre işlettirileceğinden dolayı Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 294 sayılı kararı ile Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 26/a maddesi gereğince belirlemiş olduğu işletme izin bedeli oranlarının  güncellenmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih ve 341 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Uşak  Belediyesi  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü Yönetmeliğinin 28. maddesi h) bendi uyarınca "Belediye tarafından özel halk otobüsleri için bankada açılmış olan hesapta bilet satışları karşılığında biriken tutar;  hak edişlerden gerekli kesintiler yapıldıktan sonra  işletenlerin  banka  hesabına  araç  uzunlukları,  kapasite  vb.  özelliklere  göre  Belediye  Meclisi tarafından  belirlenecek  orana  göre  aktarılır."  uyarınca  otobüslerin  alacakları  oranın  belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35. (İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 284 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Elektronik Ücret Toplama Sisteminde Belediye Denetimli Şehir İçi Özel Halk Otobüslerine ait detaylı ödeme araçlarının fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 57 sayılı kararı ile; İlimizde kurulacak olan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kurucu ortaklarından biriside Uşak Belediyesi olacağından, Cumhurbaşkanlığı Makamından gerekli iznin alınması için kurulacak olan Kooperatife ortak olunması ve ortaklık sermaye miktarı ile Uşak Belediye Başkanlığı temsilcisinin belirlenmesi konusunun Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.(İlave Madde 13): Mülkiyeti Türk Kızılay’ı tüzel kişiliğine ait olan Uşak İli, Merkez İlçesi, Kemalöz Mahallesinde kâin tapunun 379 Ada, 7 Parselinde kayıtlı 3214 m² yüzölçümlü taşınmazın imar ve 18.Madde  uygulamasına  ilişkin,  Manisa  1.  İdare  Mahkemesinin  2017/1285E.,2018/1148K.  Sayılı  dava dosyası ve bu kararı onayan Danıştay 6. Dairesi 28.03.2019 tarih ve 2019/ 2230K. Sayılı ilamı ve aynı dairenin  2019/17628E.  2020/3639K.  Sayılı  Karar  Düzeltme  isteminin  reddi  kararlarına  konu  olan Belediyemiz ve Türk Kızılay’ı arasında bir uyuşmazlık bulunduğu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/k ve 18/h maddelerinde yer alan "uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat yoluyla çözülmesi" ve 07/06/2012 tarih ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında, Arabuluculuk zemininde sulhen çözümüne karar verilmesi  ile  nihayete  erdirilmesi  ve  bu  hususta  Belediye  Başkanı  veya  görevlendireceği kişilerin arabuluculuk süreçlerini yürütmeye yetkili kılınması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
38.(İlave Madde 14): Tarım  ve  Kırsal  Kalkınmayı  Destekleme  Kurumu  Uşak  İl Koordinatörlüğü, mevcut ikamet etmekte oldukları hizmet binasındaki sözleşme süresinin 06.04.2022 tarihinde sona ereceğinden, bahiste mülkiyeti idaremize ait Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Cad. 6770 ada 1 parselde bulunan B-Blok binanın bir bölümünün bedeli karşılığında tahsisini talep edildiği, İdaremize ait olan Ofis-2 B-Blokta yer alan taşınmazın 1-2-3-4 ve 5. katlarının Uşak İl Koordinatörlüğüne  bedelli  tahsis  edilebilmesi  için,  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

21. İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi ve  Ciğerdede köyünde ikamet eden Şehit Jandarma Komando Er Caner Nasıl’ın annesi Hatice Nasıl’ın şehidimizin isminin daha işlek bir caddeye verilmesi  ve şu anki ismi verilen sokaktan isminin kaldırılması yönündeki talepler, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi ve  Ciğerdede köyünde ikamet eden Şehit Jandarma Komando Er Caner Nasıl’ın annesi Hatice Nasıl’ın şehidimizin isminin daha işlek bir caddeye verilmesi  ve şu anki ismi verilen sokaktan isminin kaldırılması yönündeki taleplerin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra: 2022 yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 11 ret oylarına karşılık  14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
30.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider bütçesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra: 

Belediyemizin 2022 yılı Bütçesine ekli 11 maddeden oluşan 584.775.000,00 TL.lik Bütçe Kararnamesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle madde madde ad okunarak yapılan açık oylama neticesinde Üyelerden  Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 11 ret oylarına karşılık  14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediyemizin 2022 yılı  30 maddelik  584.775.000,00 TL.lik Gider Bütçesinin Plan Bütçe Komisyonca hazırlandığı şekliyle Müdürlükler bazında ad okunarak yapılan açık oylamasına geçilmiş olup, 30 maddelik 2022 yılı gider bütçesi Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 11 ret oylarına karşılık  14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediyemizin 2022  yılı  6 Maddelik 584.775.000,00 TL.lik Gelir Bütçesinin oylamasına geçilmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 6 Maddelik Gelir Bütçesi bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 11 ret oylarına karşılık  14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediyemizin 2022 yılı ayrıntılı harcama programının oylamasına geçilmiş olup 4 bölümlük 584.775.000,00 TL.lik ayrıntılı harcama programının bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 11 ret oylarına karşılık  14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 Belediyemizin 2022 yılı Belediyeye Bağlı İdare ve Birimlerinin Finansman programının oylamasına  geçilmiş olup, 4 bölümlük  584.775.000,00 TL.lik finansman programının bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 11 ret oylarına karşılık  14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 10 dakika ara vermiştir.
Başkan Mehmet ÇAKIN: 2021 Kasım ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim,    2.oturumunu açmıştır.

Üyelerden Kazım KUŞÇU ve Mehmet GÜN oturuma katılmıştır, Tolga PİRİNÇCİ oturumdan ayrılmıştır.

31.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan 2022 yılı ücret tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2022 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan 2022 yılı ücret tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 10 ret oylarına karşılık  16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2022 yılı harç tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  2022 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2022 yılı harç tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.  (İlave Madde 9):  Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih ve 340 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Elektronik Ücret Toplama Sisteminin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıl süre işlettirileceğinden dolayı Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 294 sayılı kararı ile Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 26/a maddesi gereğince belirlemiş olduğu işletme izin bedeli oranlarının  güncellenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Elektronik Ücret Toplama Sisteminin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıl süre işlettirileceğinden dolayı Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 294 sayılı kararı ile Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 26/a maddesi gereğince belirlemiş olduğu işletme izin bedeli oranlarının  güncellenmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 10 ret oylarına karşılık  16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
34.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih ve 341 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Uşak Belediyesi  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü Yönetmeliğinin 28. maddesi h) bendi uyarınca "Belediye tarafından özel halk otobüsleri için bankada açılmış olan hesapta bilet satışları karşılığında biriken tutar;  hak edişlerden gerekli kesintiler yapıldıktan sonra  işletenlerin  banka  hesabına  araç  uzunlukları,  kapasite  vb.  özelliklere  göre  Belediye  Meclisi tarafından  belirlenecek  orana  göre  aktarılır."  uyarınca  otobüslerin  alacakları oranın  belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü Yönetmeliğinin 28. maddesi h) bendi uyarınca "Belediye tarafından özel halk otobüsleri için bankada açılmış olan hesapta bilet satışları karşılığında biriken tutar;  hak edişlerden gerekli kesintiler yapıldıktan sonra  işletenlerin  banka  hesabına  araç  uzunlukları,  kapasite  vb.  özelliklere  göre  Belediye  Meclisi tarafından  belirlenecek  orana  göre  aktarılır."  uyarınca  otobüslerin  alacakları oranın  belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 10 ret oylarına karşılık  16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
35. (İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 284 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Elektronik Ücret Toplama Sisteminde Belediye Denetimli Şehir İçi Özel Halk Otobüslerine ait detaylı ödeme araçlarının fiyat tarifesinin belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Elektronik Ücret Toplama Sisteminde Belediye Denetimli Şehir İçi Özel Halk Otobüslerine ait detaylı ödeme araçlarının fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 10 ret oylarına karşılık  16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
36.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 57 sayılı kararı ile; İlimizde kurulacak olan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kurucu ortaklarından biriside Uşak Belediyesi olacağından, Cumhurbaşkanlığı Makamından gerekli iznin alınması için kurulacak olan Kooperatife ortak olunması ve ortaklık sermaye miktarı ile Uşak Belediye Başkanlığı temsilcisinin belirlenmesi konusu Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimizde kurulacak olan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kurucu ortaklarından biriside Uşak Belediyesi olacağından, Cumhurbaşkanlığı Makamından gerekli iznin alınması için kurulacak olan Kooperatife ortak olunması ve ortaklık sermaye miktarı ile Uşak Belediye Başkanlığı temsilcisinin belirlenmesi konusunun Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
37. (İlave Madde 13): Mülkiyeti Türk Kızılay’ı tüzel kişiliğine ait olan Uşak İli, Merkez İlçesi, Kemalöz Mahallesinde kâin tapunun 379 Ada, 7 Parselinde kayıtlı 3214 m² yüzölçümlü taşınmazın imar ve 18.Madde  uygulamasına  ilişkin,  Manisa  1.  İdare  Mahkemesinin  2017/1285E.,2018/1148K.  Sayılı  dava dosyası ve bu kararı onayan Danıştay 6. Dairesi 28.03.2019 tarih ve 2019/ 2230K. Sayılı ilamı ve aynı dairenin  2019/17628E.  2020/3639K.  Sayılı  Karar  Düzeltme  isteminin  reddi  kararlarına  konu  olan Belediyemiz ve Türk Kızılay’ı arasında bir uyuşmazlık bulunduğu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/k ve 18/h maddelerinde yer alan "uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat yoluyla çözülmesi" ve 07/06/2012 tarih ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında, Arabuluculuk zemininde sulhen çözümüne karar verilmesi  ile  nihayete  erdirilmesi  ve  bu  hususta  Belediye  Başkanı  veya  görevlendireceği kişilerin arabuluculuk süreçlerini yürütmeye yetkili kılınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Türk Kızılay’ı tüzel kişiliğine ait olan Uşak İli, Merkez İlçesi, Kemalöz Mahallesinde kâin tapunun 379 Ada, 7 Parselinde kayıtlı 3214 m² yüzölçümlü taşınmazın imar ve 18.Madde  uygulamasına  ilişkin,  Manisa  1.  İdare  Mahkemesinin  2017/1285E.,2018/1148K.  Sayılı  dava dosyası ve bu kararı onayan Danıştay 6. Dairesi 28.03.2019 tarih ve 2019/ 2230K. Sayılı ilamı ve aynı dairenin  2019/17628E.  2020/3639K.  Sayılı  Karar  Düzeltme  isteminin  reddi  kararlarına  konu  olan Belediyemiz ve Türk Kızılay’ı arasında bir uyuşmazlık bulunduğu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/k ve 18/h maddelerinde yer alan "uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat yoluyla çözülmesi" ve 07/06/2012 tarih ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında, Arabuluculuk zemininde sulhen çözümüne karar verilmesi  ile  nihayete  erdirilmesi  ve  bu  hususta  Belediye  Başkanı  veya  görevlendireceği kişilerin arabuluculuk süreçlerini yürütmeye yetkili kılınması konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
38.(İlave Madde 14): Tarım  ve  Kırsal  Kalkınmayı  Destekleme  Kurumu  Uşak  İl Koordinatörlüğü, mevcut ikamet etmekte oldukları hizmet binasındaki sözleşme süresinin 06.04.2022 tarihinde sona ereceğinden, bahiste mülkiyeti idaremize ait Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Cad. 6770 ada 1 parselde bulunan B-Blok binanın bir bölümünün bedeli karşılığında tahsisini talep edildiği, İdaremize ait olan Ofis-2 B-Blokta yer alan taşınmazın 1-2-3-4 ve 5. katlarının Uşak İl Koordinatörlüğüne  bedelli  tahsis  edilebilmesi  için,  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Tarım  ve  Kırsal  Kalkınmayı  Destekleme  Kurumu  Uşak  İl Koordinatörlüğü, mevcut ikamet etmekte oldukları hizmet binasındaki sözleşme süresinin 06.04.2022 tarihinde sona ereceğinden, bahiste mülkiyeti idaremize ait Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Cad. 6770 ada 1 parselde bulunan B-Blok binanın bir bölümünün bedeli karşılığında tahsisini talep edildiği, İdaremize ait olan Ofis-2 B-Blokta yer alan taşınmazın 1-2-3-4 ve 5. katlarının Uşak İl Koordinatörlüğüne  bedelli  tahsis  edilebilmesi  için,  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 10 çekimser oylarına karşılık  16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2021 Aralık ayı Meclis Toplantısının 01.12.2021 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2021 Kasım ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.    
        
Mehmet ÇAKIN                 Altan TUFAN             İbrahim TÜRKSOY     
Belediye Başkanı                   Katip                               Katip
 (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: 26 November, 2021
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
17.11.2021 belediye İlanı karar meclis Özetleri Tarihli